ROBUST 2010

 PŘEDNÁŠKY

 

 

PONDĚLÍ

ODPOLEDNE

Janáček Jiří

Variance odhadů plochy a délky pomocí periodických mřížek

Helisová Kateřina

Silová mozaika jako nástroj pro odhad parametrů náhodné množiny

Pawlas Zbyněk

Odhad rozdělení dob mezi událostmi z krátkých časových oken

Volf Petr

On models for progression of record values

Dohnal Gejza

Modely sousledných událostí

Lechnerová Radka

Aplikace bodových procesů při analýze veřejné správy v ČR

Lachout Petr

Aproximativní řešení a hodnota účelové funkce

Klaschka Jan

O výpočtu Blakerova konfidencniho intervalu

 

 

PONDĚLÍ

VEČER

Kubiš Josef

Z historie kláštera na Hoře Matky Boží u Králík

Hlubinka Daniel

Z historie československých opevnění

 

 

ÚTERÝ

DOPOLEDNE

Grendár Marian

Empirická vierohodnosť

Witkovský Viktor

Využitie funkcie vierohodnosti na konštrukciu konfidenčných oblastí

Hušková Marie

Change point in trending regression

Jarušková Daniela

Metody pro aproximaci horních kvantilů kombinace chi-square rozdělení

Prášková Zuzana

Bootstrap v RCA modelech

Marušiaková Miriam

Tests for multiple changes in linear regression models

 

 

ÚTERÝ

ODPOLEDNE

Kraus David

Inference druhého řádu pro gaussovské náhodné křivky s aplikací

Hlubinka Daniel

Odhady a testy pro parametry lineárně unášeného Wienerova procesu

Staněk Jakub

Difůze v omezené oblasti s odrážející nebo pohlcující bariérou

Kotík Lukáš

Lokální regresní hloubka

Vencálek Ondřej

Klasifikace na základě hloubky bodu

Nagy Stanislav

Hľbka funkcionálnych dát

Madurkayová Barbora

Ratio type statistics for detection of changes in mean and the bootstrap method

Chochola Ondřej

Sekvenční monitorování v kvantilové regresi

Dvořák Marek

On testing changes in parameters of an autoregressive model

Maciak Matúš

Bootstrapping of M-smoothers

Dienstbier Jan

Tail modelling in linear models by quantile regression

Došlá Šárka

Estimation of parameters of a clipped MA(1) process

Jonáš Petr

Robustní odhad vícerozměrného modelu lineární regrese

Jurczyk Tomáš

Vliv multikolinearity a odlehlých pozorování

Franc Jiří

Robustifikované instrumentální proměnné

Šedová Michaela

Dvoustupňové náhodné výběry ve výběrových šetřeních

Konár Ondřej

Detekce zvýšených ztrát v distribuční síti zemního plynu

Kula Jiří

Detekce defektů plošných struktur

Schlesinger Pavel

Využití Gibbsova algoritmu ve shlukovacích úlohách komputační lingvistiky

 

 

ÚTERÝ

VEČER

Hykšová Magda

 Počet pravděpodobnosti v díle T.G. Masaryka a K. Vorovky

Kalousová Anna

Joseph Bertrand

Kvaszová Milena

Jak studenti rozumějí základním statistickým pojmům

 

 

STŘEDA

DOPOLEDNE

 McLoon Jon

New statistical features of Mathematica  (Mathematica 7 notebook)

Jurečková Jana

Asymptotika versus konečně mnoho pozorování

Víšek Jan Ámos

Consistency of the least weighted squares under heteroscedasticity

Picek Jan

Odhady  parametrů v modelu s chybami měření

 

 

STŘEDA

VEČER

Legát David

SAS

Honnerová Jana

Akademický program SAS

 

 

ČTVRTEK

DOPOLEDNE

Žežula Ivan

Logistic, multinomial, and ordinal regression

Komárek Arnošt

Sdružené modelování spojitých i diskrétních longitudinálních dat

Kulich Michal

Analýza stratifikovaných dvoufázových studií s vahami

Fabián Zdeněk

Míry a váhy

Friesl Michal

Konzistence neparametrického Bayesovského odhadu

Hlávka Zdeněk

O neparametrickém odhadu polohy maxima

 

 

ČTVRTEK

ODPOLEDNE

Bartošová Jitka

Modelování rozdělení ročních příjmů u českých domácností

Žambochová Marta

Shlukování souborů s odlehlými objekty pomocí metody k-průměrů

Běláček Jaromír

Lateralita z pohledu ROC analýzy

Antoch Jaromír

O testování shody ROC křivek

Novák Petr

Testy dobré shody pro model zrychleného času v analýze přežití

Timková Janka

On Bernstein-von Mises theorem and survival analysis

Bubelíny Peter

Hotellingov test pro závislé dáta

Navrátil Radim

Chování pořadových testů v lineárním modelu za přítomnosti chyb měření

Sabolová Radka

Testy normality za prítomnosti rušivej regresie

Shokirov Bobosharif

Estimating the proportion of false hypotheses in multiple testing procedure

Filová Lenka

Minimal efficiency of designs in quadratic regression on q-dimensional cube

Janková Majka

Intervaly spoľahlivosti pre spoločnú strednú hodnotu

Wimmer Gejza Jr

Konfidenčné oblasti pre regresné parametre v lineárnom zmiešanom modeli 

Kaluža Jan

Maximální nerovnost pro stochastickou konvoluci řízenou martingalem

Šnupárková Jana

Stochastická bilineární rovnice s frakcionálním šumem v nekonečné dimensi

Petrásek Jakub

Modelling with jump processes and optimal control

Frcalová Blažena

Časoprostorové bodové procesy

Zikmundová Markéta

Použití částicového filtru na odhad podmíněné intenzity Hawkesova procesu

Juríček Jozef

Maximization of the information divergence from multinomial distributions

 

 

PÁTEK

DOPOLEDNE

Marek Jaroslav

One geodetical problem

Hron Karel

Robustní metody pro kompoziční data

Tuček Pavel

Design of measurement and statistical processing of magnetization analysis

Cimermanová Katarína

Klasifikácia zašumených dát

Arendacká Barbora

Heteroskedastická jednofaktorová ANOVA intervaly pre variančné komponenty

Chvosteková Martina

Simultánne tolerančné intervaly v lineárnom regresnom modeli

Hornišová Klára

Neparametrická kalibrácia

Branda Martin

Metody robustní statistiky ve stochastické optimalizaci

Pešta Michal

Konzistentné a ekvivariantné odhadovanie v modeli so závislými chybami

Klein Daniel

Orthogonal decompositions in the growth curve models