ROBUST 2014  PREZENTACE
   
NEDĚLE ODPOLEDNE  
   
I. Mizera Využitie skúsenosti v predikcii: Empirické bayesovské metódy
Z. Šulc Porovnání nových přístupů v oblasti měr podobnosti pro kategoriální data
N. Kaspříková Některé potíže s klasifikačními modely v praxi
M. Žambochová Dvoufázový způsob vytváření nekonvexních shluků využívající metody k-průměrů
J. Bartošová Shlukování prostřednictvím konečných směsí
   
NEDĚLE VEČER  
 
J. Černý Mathematica, R a SQL (*.nb)
J. Černý Mathematica, R a SQL (*.pdf)
   
PONDĚLÍ DOPOLEDNE  
   
Z. Pawlas Statistika Poissonových modelů pro sjednocení kruhů
K. Helisová Redukce dimenze ve zobecněném Quermass-interakčním procesu
J. Dvořák Časoprostorové shot-noise Coxovy bodové procesy
A. Koubek Časoprostorová separovatelnost a ambitové procesy
M. Zikmundová Bodové procesy úseček
D. Coufal Jádrové odhady hustot v částicovém filtru
E. Bednáriková Constructing efficient exact designs of experiments
S. Rosa  Optimal trend resistant experimental designs
   
PONDĚLÍ ODPOLEDNE  
   
K. Eben  a kol. Modelování a aproximace kovariancí v asimilaci dat
O. Konár a kol. Predikce roční spotřeby zemního plynu po ceníkových pásmech
A. Komárek               Regrese s korelovanými intervalově cenzorovanými daty 
M. Hladík, M. Černý Jak počítat odhad rozptylu a t-statistiku nad intervalovými daty
J. Antoch O užití genetických algoritmů pro výpočet rozptylu nad intervalovými daty
   
ÚTERÝ DOPOLEDNE  
   
M. Friesl Rovnice na časových škálách a náhodné procesy
J. Klicnarová Limitní věty pro slabě závislá náhodná pole
P. Kříž Probablity limit identification functions
J. Janák Statistická inference pro stochastické parciální diferenciální rovnice
K. Kadlec Convergence of the average cost in the case of the jump diffusions
D. Stibůrek Testování hypotéz parametru driftu u stochastických procesů
P. Veverka On near-optimal conditions for forward-backward stochastic systems
J. Černý Kalibrace korelace mezi úrokovými sazbami a časem defaultu
   
ÚTERÝ ODPOLEDNE  
   
L. Klebanov Pre-limit theorems and their applications
J.A. Víšek Diagnostics of the robustified least squares
J. Franc Computational aspects of robustified mixed LS -- TLS estimator
P. Volf On competing risks and problem of identification
P. Novák Odhady základního rizika v regresních modelech oprav
   
ÚTERÝ VEČER  
   
  V. Sojka Beseda o národním parku České Švýcarsko
   
STŘEDA DOPOLEDNE  
   
J. Jurečková a J. Picek Averaged regression quantiles
R. Navrátil Pořadové testy v regresi při rušivé heteroskedasticitě
R. Sabolová a V. Sečkárová I-divergence based statistical inference in exponential family
Z. Rošťáková Stochastické modelovanie veľkých škôd v poisťovníctve
H. Horáková       Odhad změny polohy ročních maxim průtokových řad
M. Stecenková Klasifikace vzorů v EEG signálu
R. Zůvala Modelování sesuvu svahu v Halenkovicích pomocí metody kriging
   
STŘEDA VEČER  
   
FAB s r.o. Zpěvník
   
ČTVRTEK DOPOLEDNE  
   
G. Wimmer A family of transformed Lambert a W*Gamma random variables
V. Witkovský Poznámky o výpočtových aspektoch testov o pevných a náhodných efektoch
J. Jakubík Porovnanie metód odhadu fixných efektov v lineárnych zmiešaných modeloch
K.  Hron Řídké hlavní bilance
S. Donevska a kol. Výběr proměnných v kompozičních datech
K. Fačevicová  Statistická analýza kompozičních tabulek
K. Hrůzová Ekonomická aplikace kompozičního regresního modelu pro odhad rizika
A. Kalivodová Metoda dílčích nejmenších čtverců pro kompoziční data s aplikací v metabolomice
P. Kynčlová Aplikace T-prostorů při modelování kompozičních časových řad
   
ČTVRTEK ODPOLEDNE  
   
S. Katina Analýza tvaru a obrazu
M. Kulich Odhadování incidence HIV z průřezových dat
J. Klaschka O Blakerově konfidenčním intervalu z jiné strany
Z. Hlávka  Neparametrické odhady Z-skóre
J. Běláček O vizualizaci statistických dat II
   
PÁTEK DOPOLEDNE  
   
O. Vencálek Využití hloubky dat pro klasifikaci -- globální a lokální přístupy
S. Nagy Konzistencia hĺbky funkcií II
P. Lachout  Poznámka k zápisu náhodných posloupností pomocí polynomů
M. Maciak Change-point estimation and inference in nonparametric regression
M. Pešta Trojuholníkové dáta, podmienené najmenšie štvorce, pseudovierohodnosť a kopule
Z. Fabián Skórová funkce rozdělení a možné aplikace