O katedře a studiu

Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky sídlí v karlínské budově MFF UK, v prvním a druhém patře.
RNDr. Daniela Hlubinku, Ph.D. najdete ve čtvrtém patře v chodbě za zasklenými dveřmi naproti hlavnímu schodišti.
Doktorandy a postdoktorandy KPMS najdete ve čtvrtém patře - téměř na konci chodby katedry numerické matematiky.
Sekretariát katedry je v prvním patře vpravo u hlavního schodiště.Úplný přehled o studiu na MFF UK a KPMS lze získat na studijním oddělení.
Na síti jsou také k dispozici příslušné informace v pdf formátu. Tyto stránky jsou věnovány dodatečným informacím.Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky zajišťuje v rámci Matematicko-fyzikální fakulty výuku těchto studijních oborů a plánů studia směru matematika

Magisterské studium

  1. Teorie pravděpodobnosti, matematická statistika a ekonometrie
  2. Finanční a pojistná matematika

Bakalářské studium

  1. Finanční matematika

Doktorandské studium

  1. m4 - Pravděpodobnost a matematická statistika
  2. m5 - Ekonometrie a operační výzkum
  3. m7 - Finanční a pojistná matematika


Magisterské studium

Matematická statistika

Matematická statistika je vědní disciplína zabývající se metodologií zpracování souborů dat. Jedná se o princip induktivního myšlení, tedy přístupu, kterým se snažíme ze zkušenosti (empirie) hledat vztahy a zákonitosti mezi zkoumanými jevy, předvídat (predikovat) výsledky příštích pokusů a vyslovovat vědecké hypotézy. Zároveň se však jedná o metody testování vědeckých hypotéz, kde při prokazatelné nevhodnosti předložené hypotézy docházíme k rozhodnutí nahradit testovanou hypotézu jinou, lépe vyhovující zkušenosti. Součástí statistiky je také praktické používání vyvinutých metod.

Zkušenost je v matematické statistice zastoupena pozorováním souboru dat. Ve statistice pracujeme s předpokladem, že námi pozorované údaje podléhají nějakým zákonitostem, které se snažíme odhalit, na druhou stranu jsou však zatíženy náhodným vlivem, který nevysvětlujeme, ale musíme s ním při našich úvahách počítat. Náhodu se ve statistice snažíme "izolovat a zkrotit". Statistika pak vypovídá o "hromadných vlastnostech" sledovaného jevu, nikoliv o individualitách. Statistika má dnes nezastupitelnou úlohu prakticky ve všech oborech lidského poznávání, tradičně ve fyzice a přírodních vědách, nověji v lékařském výzkumu a konečně i ve vědách společenských. Tam všude je nutno hledat vysvětlení pozorovaných jevů a na základě nových zkušeností podrobovat naše staré hypotézy novým testům, abychom je mohli případně nahradit novými a lépe vyhovujícími našim zkušenostem.

Studium matematické statistiky tak umožňuje našim absolventům získat velmi slušné teoretické základy oboru, které pak lze dále rozvíjet během postgraduálního studia a dále pokračovat v matematické statistice na teoretické úrovni. Jinou možností je stát se po absolvování členem pracovního vědeckého týmu, v jehož rámci pak statistik prokazuje neocenitelné služby, viz předchozí odstavce. Samozřejmě se lze věnovat také "jen" sběru a zpracování dat pro další účely, podklady pro rozhodování apod.

Během studia zaměření matematická statistika si studenti zapisují předměty zaměřené na teoretické i praktické zvládnutí problematiky statistického zpracování dat. Absolventi by měli zvládat většinu běžných statistických metod, sami si volí poměr teoretických a praktických přednášek z množiny povinně volitelných a výběrových předmětů. Základem studia jsou

a samozřejmě nezbytné partie pravděpodobnosti a náhodných procesů

Zpět

Teorie pravděpodobnosti a náhodné procesy

Již dávno chtěli lidé ovládat náhodu a předvídat výsledky nejistých pokusů. Po celou dobu s tímto problémem souvisel pojem pravděpodobnost, který byl v průběhu věků chápán různě. Roku 1933 ruský matematik A.N. Kolmogorov napsal průlomovou práci, ve které pravděpodobnost axiomatizoval pomocí tehdy mladé teorie míry a Lebesgueova integrálu. Teorie pravděpodobnosti tak úzce navazuje na teorii míry a je dnes chápána jako jeden z významných oborů matematiky.

Jak již vyplývá ze zaměření studia, hlavním úkolem teorie pravděpodobnosti je popis a studium náhodných jevů, odhalování zákonitostí náhody. Proto se nemůžeme divit, že nejbližším oborem pravděpodobnosti byla a je matematická statistika, a že na většině škol tyto dva obory tvoří skoro jediný celek. Teorie pravděpodobnosti se věnuje také dynamickým náhodným jevům, neboli náhodným procesům a tím velmi výrazně ovlivňuje úroveň poznání dějů probíhajících kolem nás v přírodě, ale také v ekonomii a společnosti vůbec. Díky hlubokým výsledkům teorie pravděpodobnosti tak můžeme v mnoha oborech lidské činnosti pracovat s jevy a procesy zahrnujícími náhodné vlivy a toto studium stavět na rigorózní základy.

Teorie pravděpodobnosti je obor vhodný pro teoretičtěji zaměřené studenty. Studenti navazují na dobré znalosti teorie míry, matematické analýzy a topologie a tyto znalosti si dle potřeby během studia dále doplňují. Odborné předměty zahrnují zejména důkladný úvod do teorie pravděpodobnosti a náhodných procesů a poté je studium vedeno formou speciálních přednášek z moderní pravděpodobnosti. Studentům je vřele doporučeno navštěvovat také přednášky spřízněných oborů, tedy matematické statistiky, ekonometrie, nebo pojistné matematiky podle osobního zájmu. Tak naši studenti získají možnost pokračovat v teoretickém matematickém výzkumu, ale i jako vysoce oceňovaní odborníci všude tam, kde je potřeba analytického myšlení obohaceného zkušenostmi s prací s náhodou. Studium teorie pravděpodobnosti obsahuje zejména

a vhodnou kombinaci předmětů zaměření matematická statistika či ekonometrie

Zpět

Ekonometrie

Ekonometrie je oblast matematiky zabývající se jejími aplikacemi v ekonomii. Autoři učebnic o ekonometrii s oblibou uvádějí; že tuto disciplínu lze vymezit jako průnik matematiky, statistiky a. ekonomie. S tím lze určitě souhlasit: pro modelování ekonomických zákonitostí, předpovídání budoucích vývojových trendů včetně odhadů chybějící informace a pro podporu rozhodování v rámci složitých ekonomických systémů je možné a potřebné používat matematické metody, a to především metody pravděpodobnosti a matematické statistiky.
Tomu také odpovídá skladba studijního plánu ekonometrie na MFF UK Praha. Důraz je kladen především na to, aby posluchači pochopili podstatu studovaných jevů, uměli se orientovat v odborné literatuře. zvládli v dostatečné míře moderní výpočetní techniku a byli schopni komunikovat v angličtině. Kromě pevně předepsaných přednášek, cvičení a seminářů (matematická statistika, ekonometrie, matematická ekonomie, optimalizace, náhodné procesy, základní seminář a seminář modelování v ekonomii) si posluchači volí sami další předměty ze seznamu doporučených předmětů pro ekonometrii a další volnou výuku podle svého zájmu s možností zapsat základní kurs z ekonomie a úvodu do financí. Studium ekonometrie lze v rámci volitelných a výběrových přednášek kombinovat nebo provázat s jiným studijním směrem, např. finanční a pojistnou matematikou nebo informatikou.
Konkrétní aplikace jsou nemyslitelné bez využití výpočetní techniky a speciálního statistického nebo optimalizačního programového vybavení. Proto součástí studia je i seznámení s nejnovějšími softwarovými produkty těchto oborů. Modelování konkrétních problémů finanční nebo ekonomické praxe pomocí tohoto programového vybavení posluchači provádějí ve vyšších ročnících ve specializovaných seminářích a formou samostatně řešených projektů.

Zpět
 

Finanční a pojistná matematika

Zpět


Zpět