Studenti se speciálními potřebami na MFF

Evidence studentů se spec. potřebami

Zde je popsán proces, kterým je třeba projít, abyste mohli být evidováni jako studenti se speciálními potřebami a měli tak nárok na využívání příslušných úprav studia.

Pro evidenci, tj. získání statusu studenta se speciálními potřebami, je třeba splnit tyto podmínky (v tomto pořadí):

  1. u specialisty absolvovat funkční diagnostiku (a donést na tento pohovor potvrzení o zdravotním stavu),
  2. donést hotový posudek funkční diagnostiky na studijní oddělení MFF UK a zároveň s tím udělit informovaný souhlas se zanesením statusu studenta se speciálními potřebami do univerzitní databáze,
  3. a posledním, nepovinným, ale důrazně doporučeným krokem, je osobní schůzka s kontaktní osobou, Mgr. Lukášem Krumpem, Ph.D.

Během distanční výuky lze všechny části tohoto procesu absolvovat distančně -- detaily jsou uvedeny u jednotlivých bodů modrou barvou.

Celý proces zaevidování je třeba absolvovat do 31.10. daného roku (výjimečně je možné zaevidovat se i v dalším průběhu akademického roku). A nyní jednotlivé kroky podrobněji:

1. Funkční diagnostika

Funkční diagnostika (FD) je zhruba hodinový rozhovor s odborným pracovníkem (obvykle speciálním pedagogem). Jeho účelem je identifikovat vaše potřeby a případná omezení během studia. Výsledkem je posudek obsahující návrh podpůrných opatření, která můžete během studia využít. Posudek vám slouží jako podklad pro uplatnění nároku na čerpání příslušných služeb a modifikace studia.

Posudek FD zůstává platný po celou dobu vašeho studia, avšak v případě, že dojde v průběhu studia ke změně vašeho zdravotního stavu nebo se úpravy studia ukáží jako nedostačující, je možné FD absolvovat znovu. Nový posudek následně rozšíří či pozmění pro vás potřebné úpravy studia. Při přechodu např. z bakalářského na navazující magisterské studium lze použít původní posudek, pokud se váš zdravotní stav mezitím nezměnil.

Vyhotovení posudku FD či jeho aktualizace je bezplatné. Je možné je absolvovat též v angličtině (u všech diagnostiků) a v českém znakovém jazyce (u těch diagnostiků, kteří ČZJ ovládají).

Během distančního studia je možné i funkční diagnostiku absolvovat distančně -- podle dohody.

Funkční diagnostiku provádějí poskytovatelé uvedení v tomto seznamu. Najděte si v něm kteréhokoli poskytovatele podle jeho zaměření na určitý typ diagnóz. Požádejte je o schůzku e-mailem na kontaktní adresu uvedenou u příslušné osoby. Výběr nejvhodnějšího pracoviště (odborníka) pro provedení fuknční diagnostiky můžete konzultovat s kontaktní osobou na MFF UK.

I v případě kombinace více typů (například: pohybové omezení + dyslexie) absolvujete pouze jednu funkční diagnostiku, doporučujeme se obrátit na ty z kontaktů, kde uvádějí "všechny typy postižení".

Funkční diagnostiku je možné (u kteréhokoli z odborníků) absolvovat i v anglickém jazyce.

Na pohovor k funkční diagnostice doneste aktuálně platné potvrzení o zdravotním stavu. Uznatelné doklady jsou stejné jako k přihlášce ke studiu, tj.:

  1. doklad o zdravotním postižení ve smyslu § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, nebo
  2. doklad o invaliditě libovolného stupně ve smyslu § 39 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, nebo
  3. průkaz osoby se zdravotním postižením libovolného stupně ve smyslu § 34 zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, nebo
  4. doklad o specifické poruše učení zjištěné na základě výsledků získaných obecně dohodnutou diagnostikou specifických poruch učení (v případě, že jste dosud neprošli diagnostikou, můžete na UK absolvovat DysTest, více informací ), nebo
  5. doklad o poruše autistického spektra zjištěné na základě komplexního vyšetření klinickým psychologem, nebo
  6. lékařská zpráva o výsledcích odborného lékařského vyšetření v případě osob, které se nemohou prokázat doklady uvedenými výše v písm. a) až e), nebo
  7. rozhodnutí Asociace poskytovatelů služeb studentům se specifickými potřebami na VVŠ (AP3SP) v těch případech, kdy se z objektivních důvodů nemůže studující osoba dočasně prokázat doklady uvedenými výše v písm. a) až c), nebo pokud nebyla uznána způsobilou pro získání těchto dokladů, přitom však AP3SP potvrdí, že dopad jejího postižení na finanční náročnost studia odpovídá vznášenému požadavku.
V případě, že student nedisponuje žádným odborným lékařským potvrzením, lze výjimečně donést i potvrzení od praktického lékaře. Typicky toho lze využít v případech, kdy se studentův stav náhle či nečekaně zhoršil a na odborné vyšetření by příliš dlouho čekal nebo je nedostupné.

2. Návštěva studijního oddělení a informovaný souhlas

Dalším krokem je doručení hotového posudku FD na studijní oddělení MFF UK a podepsání tzv. informovaného souhlasu. Dáváte jím souhlas s tím, že údaje o vašem zařazení do kategorie studentů se speciálními potřebami budou zaneseny do informačního systému „Student“.

Tato informace není veřejně přístupná, slouží pouze pro interní evidenci fakulty a mají k ní přístup pouze pracovnice studijního oddělení. Nemusíte se tedy obávat, že by vaše diagnóza byla někde veřejně vidět, nemají k ní přístup ani učitelé, ani ostatní studenti. Samozřejmostí je splnění pravidel GDPR a také platí, že např. při změně vašeho zdravotního stavu, kdy pominou veškeré potíže a z nich plynoucí speciální potřeby, můžete informovaný souhlas odvolat a status studenta se speciálními potřebami je vymazán (existuje pak pouze jako archivní informace, která se nikam dál nekopíruje).

Formulář informovaného souhlasu dostanete k podpisu přímo na studijním oddělení, není třeba jej předem tisknout.

Během distančního studia je možné i tento proces absolvovat distančně -- prostřednictvím e-mailu se studijní referentkou.

Od okamžiku podepsání informovaného souhlasu máte nárok na modifikace studia, uvedené v posudku FD.

3. Osobní schůzka s kontaktní osobou

Důrazně doporučeným krokem je osobní schůzka s kontaktní osobou Mgr. Lukášem Krumpem, PhD. Osobní kontakt je nejlepším způsobem jak navázat úspěšnou spolupráci. Tuto schůzku je potřeba si domluvit předem (viz kontakt), obvykle se odehrává v pracovně Dr. Krumpa na karlínské budově, ale může být i jinde. Donesete na ni další výtisk posudku FD a s kontaktní osobou proberete praktická opatření z posudku vyplývající. Domluvíte spolu další postup, zejména způsob komunikace s učiteli (např. budete o svých spec. potřebách informovat své učitele vy sami nebo kancelář kontaktní osoby?) a podobně.

Během distančního studia se ani schůzky s kontaktní osobou nekonají osobně, pokud k tomu není závažný důvod. Pošlete nám hotový posudek funkční diagnostiky mailem (ve formátu PDF) a domluvíme se na dálku, jaký bude další postup.

Na kancelář kontaktní osoby se můžete obrátit kdykoli v průběhu studia, s jakýmikoli obtížemi souvisejícími s vašimi speciálními potřebami. Také vás sami budeme kontaktovat obvykle na začátku každého dalšího semestru nebo akademického roku, kvůli udržení kontaktu a aktualizaci toho, co je potřeba. Samozřejmě se na nás můžete obrátit i kdykoli před začátkem studia, tedy pokud se hlásíte na MFF nebo jste už přijati a potřebujete probrat cokoli na téma "studium versus handicap".