Studenti se speciálními potřebami na MFF

Služby pro studenty

Kdo je student se speciálními protřebami

MFF jako fakulta Univerzity Karlovy poskytuje studentům i uchazečům o studium se speciálními potřebami potřebnou podporu a zázemí. Do kategorie uchazeč/student se speciálními potřebami patří osoby se:

  • zrakovým postižením (A),
  • sluchovým postižením (B),
  • pohybovým postižením (C),
  • specifickými poruchami učení (D) (zejména dyslexie, dysgrafie a příbuzné poruchy),
  • poruchou autistického spektra (E),
  • jinými obtížemi (F) (např. psychická onemocnění, narušená komunikační schopnost, chronická somatická onemocnění atd.),
  • kombinacemi výše uvedených postižení.

Pokud patříte do některé z uvedených skupin, je vám v rámci univerzity k dispozici široká nabídka podpory. Písmeno v závorce je stručné označení typu postižení, jednotné v celé ČR. Důležité je vědět, že status studenta se speciálními potřebami je vázán na zdravotní stav, a ten se může měnit. Je tedy naprosto v pořádku, že se vám například zdravotní stav v průběhu studia zhorší a získáte tak tento status třeba i ve vyšším ročníku. Naopak, pokud vaše obtíže po nějakém čase pominou, nemáte už nárok na tento status ani na úpravy studia z něj plynoucí. Proces získání funkční diagnostiky (FD) a statusu studenta s speciálními potřebami najdete na stránce Evidence studentů.

Kdo vám pomůže

Pomoc studentům se speciálními potřebami v průběhu celého studia i při přijímacím řízení, koordinují na jednotlivých faktultách pověřené kontaktní osoby. Kontaktní osoby při své činnosti spolupracují se studijním oddělením, garanty studijních programů, samotnými vyučujícími a též se studenty poskytujícími studijní asistenci, tutoring apod. Na některých fakultách pak také fungují různě specializovaná pracoviště, která studentům poskytují rozmanité služby (např. digitalizaci studijních materiálů, tlumočnické a přepisovatelské služby, odborné poradenství apod.).

Kontaktní osoba pro MFF je Mgr. Lukáš Krump, Ph.D., asistentka kontaktní osoby je Kateřina Šauflová. Pokud potřebujete s čímkoli pomoci, napište nebo zavolejte nám (viz kontakt).

V rámci celé Univerzity Karlovy je hlavním pracovištěm zodpovídajícím za podporu osob se speciálními potřebami Centrum Carolina. To koordinuje celý systém služeb a současně některé z nich i přímo poskytuje. Na stránkách Centra Carolina naleznete kompletní přehled specializovaných pracovišť UK a přehled dalších poskytovatelů (organizací, sdružení, spolků, krizové linky) odborných služeb kategorizovaných dle zdravotního znevýhodnění.

Konkrétní služby

Časová kompenzace u zkoušek

Časová kompenzace je studentovi poskytována na konkrétní typ kontroly studia (písemné či ústní zkoušení (bez rozdílu pro zkoušku i pro zápočet), pro odborné předměty či pro jazyky), jde o procentuální navýšení času oproti standardu. Stanovuje se při tvorbě FD a může činit 25, 50, 75 či 100% času navíc. Jestliže má student, podle posudku funkční diagnostiky, na časovou kompenzaci nárok, musí se to včas dozvědět všichni vyučující, kterých se to týká. Na začátku semestru je třeba sdělit všem vašim vyučujícím, že vás mají ve své skupině a že máte nárok na tyto (nebo jiné) modifikace zkoušek: toto podle dohody s vámi zajistíme my nebo vy sami. Před každou zkouškou/zápočtem se ovšem musíte svému vyučujícímu připomenout, ať s vámi počítá na konkrétní termín a má možnost včas zajistit dozor v prodlouženém čase, případně separátní místnost apod. Pozor, nestačí, když jste na termín zkoušky přihlášeni v SISu (vyučující si vás nemusí v dlouhém seznamu studentů všimnout), ve vlastním zájmu kontaktujte vyučujícího (mailem či osobně), připomeňte mu, že máte nárok na časovou kompenzaci a sdělte, na který termín se chystáte, a to nejpozději jeden týden předem! Pokud toto neuděláte vůbec nebo na poslední chvíli, vyučující není povinen vám vyjít vstříc. Máte ovšem právo se do stanoveného termínu ze zkoušky odhlásit, pokud se tak rozhodnete, je slušností to opět vyučujícímu napsat.

Další modifikace zkoušek

Dle posudku FD můžete mít nárok na preferenci ústního nebo naopak písemného zkoušení, vykonávání zkoušky v oddělené místnosti, maximální čas strávený u zkoušky a z něj plynoucí rozdělení dlouhých zkoušek do více dní, apod. Všechny tyto modifikace je také potřeba včas hlásit vyučujícím, protože jsou pro ně organizačně náročné.

Individuální výuka, individuální konzultace, tutoring

Individuální výuka je poskytována obvykle v případech, kdy je v důsledku zdravotního znevýhodnění studenta omezena přístupnost (smyslová či fyzická) běžné výuky. Může jít jak o výuku poskytovanou samostatně jedinému studentovi, tak o výuku v malých skupinách studentů se stejnými speciálními potřebami, resp. stejnými pracovními metodami. Služba je poskytována po domluvě s kontaktní osobou na základě podané žádosti. K individuální výuce se však na MFF přistupuje málokdy. Častějším případem jsou individuální konzultace, které si student sám domlouvá s vyučujícím. Nelze však zaměňovat individuální konzultace s doučováním, to lze studentům se spec. potřebami zajistit formou tutoringu, kdy "doučují" starší studenti, placení obvykle z univerzitních zdrojů.

Individuální studijní plán (ISP)

Nejedná se v pravém slova smyslu o službu pro studenty se speciálními potřebami, ale jde o opatření, o které může požádat kterýkoli student. Výhodou pro studenty se speciálními potřebami je to, že jej na základě své žádosti budou mít bez dalších podmínek schválený (vždy na jeden akademický rok). ISP znamená jednu jednoduchou věc: časové prodloužení plnění studijních povinností jednoho akademického roku na dva roky. Studenti se spec. potřebami často ISP využívají a pomáhá jim rozvolnit si studium na delší čas a snížit tak jeho náročnost. Prodloužení v rámci ISP se nezapočítává do do délky studia, na jehož základě byste měli vyměřený poplatek za delší studium. Nicméně ani takto prodloužené studium nesmí překročit stanovenou maximální délu studia (10 let).
Jak o ISP požádat? Ze stránky Studijní tiskopisy a formuláře si stáhnete Žádost (je to hned ten první odkaz) a napíšete do ní např. větu: "Žádám o individuální studijní plán pro n-tý ročník studia. Jsem registrovaný student se speciálními potřebami". Doplníte všechny požadované osobní údaje, podepíšete a doručíte na studijní oddělení. Žádost vám pak bude zpravidla během několika málo týdnů schválena.

Odpuštění poplatků

Pokud se dostanete do situace, že jste překročili standardní dobu studia + jeden rok (a neměli jste přitom ISP), budou vám za to vyměřeny poplatky. Rektorát musí postupovat podle správního řádu a musí vám je vyměřit. Nicméně jako registrovaný student se speciálními potřebami můžete požádat o jejich prominutí. Na příslušný dopis z rektorátu odpovíte písemně (doporučeným dopisem) tak, že jste registrovaný student se speciálními potřebami a žádáte o prominutí poplatků za studium. Doporučujeme k této žádosti přiložit i lékařskou zprávu, zprávu z poradny, apod. V drtivé většině případů vám bude poplatek odpuštěn buď celý, nebo jeho velká část.

Elektronická verze studijních materiálů

Pokud potřebujete studijní materiály v elektronické verzi, na matfyzu máte docela dobrou situaci v tom, že velká část skript je psána přímo přednášejícími a sami vám je ochotně poskytnou v elektronické verzi. Nemusí to tak být ale úplně vždy, pak je potřeba se s nimi domluvit, zda je možno vám literaturu elektronicky zpřístupnit (může být opatrnost ohledně autorských práv). Také je tu k dispozici univerzitní služba Digitalizace, která systematicky převádí požadovanou literaturu do digitální podoby. Je ovšem třeba poznamenat, že typickou matfyzáckou učebnici plnou symbolů, vzorců, grafů a schémat, nelze v současné době převést do strojově čitelné podoby (braillský řádek, hlasový výstup) – pouze do formátu pdf a podobných.

Prostorová orientace

Služba má za cíl zlepšení orientace v místech a prostorách, kde se student pravidelně pohybuje či bude pohybovat v rámci svého studia. Prostřednictvím konzultací a praktických nácviků se student učí zvládat samostatný pohyb v  neznámém prostředí. Službu využijí zejména studenti se zrakovým či pohybovým postižením, případně i s poruchou autistického spektra. Zprostředkovatelem služby je Centrum Carolina. V případě zájmu se prosím obracejte na Mgr. PhDr. Lenku Dobešovou (tel.: 224 491 507, e-mail: lenka.dobesova@ruk.cuni.cz).

Přístupnost budov

Kompletní informace o přístupnosti ("bezbariérovosti") budov všech fakult UK, a tedy i matfyzu, najdete na tomto odkazu. Informace jsou vždy po 1-2 letech aktualizovány, tak jak jsou prováděny úpravy ke zlepšení přístupnosti.

Asistence při studiu

Jedná se o asistenci, vázanou na studijní aktivity, tj. zápisy z přednášek, pomoc s orientací v SISu, případně doprovod do školy apod. Zaštiťuje ji Centrum Carolina, vykonávají ji obvykle studenti–spolužáci a veškeré informace o ní se dozvíte na na tomto odkazu.

Zapisovatelské služby

Zápis je možné přirovnat k pořizování poznámek v průběhu výuky. Poznámky mohou být po výuce (zejména vyučujícím) doplněny o další informace, které jsou k dané látce podstatné. Zapisovatelské služby se poskytují v rámci služby asistence při studiu. Studenti–asistenti pořizující zápis se mohou nechat v zapisování proškolit u pracovníků Ústavu jazyků a komunikace neslyšících na FF UK a využívat jejich metodickou podporu.

Přepisovatelské služby

Po dohodě se studentem a ve spolupráci s vyučujícími zajišťuje poskytování přepisovatelských služeb pro jednotlivé studenty fakultní kontaktní osoba. Přepisovatele zajišťuje Ústav jazyků a komunikace neslyšících FF UK přes Českou unii neslyšících či další organizace. Jako přepisovatelské služby se označuje tzv. simultánní přepis. Jedná se o doslovný přepis mluvené řeči v reálném čase. Tuto službu poskytují náležitě proškolení přepisovatelé, kteří dle „diktátu mluvčího“ v reálném čase zapisují text do počítače. Text přepisu může být zobrazován na monitoru, větší obrazovce či promítací ploše, v závislosti na počtu příjemců (studentů), kterým je určen. Systém polygraf umožňuje přenost textu na nezávislá zařízení (tablet, smartphone) bez ohledu na velikosti skupiny příjemců. Další možností je využití software Newton Tech, který dokáže přepsat mluvenou nahrávku do textového dokumentu, nicméně toto se příliš nehodí u specializovaných přednášek obsahující mnoho zkratek a matematických vzorců.

Tlumočnické služby

Tlumočnické služby mohou (typicky neslyšící) studenti využít pro všechny situace spojené se studiem. Nejčastěji jsou využívány v průběhu výuky, konzultací, při vyřizování studijních záležitostí a komunikaci s pracovníky UK. Stejně jako u přepisovatelských služeb zajištuje službu po dohodě se studentem a s vyučujícími kontaktní osoba MFF. Kontaktní osoba vyjedná s tlumočníkem specifika a rozsah spolupráce a následně dohlíží na plnění podmínek smluvního vztahu. Na konkrétních termínech tlumočení se již tlumočníci domlouvají individuálně s jednotlivými studenty. Studenti mohou využít při přednáškách služeb i více tlumočníků. Tlumočníky zajišťuje Ústav jazyků a komunikace neslyšících FF UK, Česká unie neslyšících či další organizace. Veškeré služby pro neslyšící studenty najdete na tomto odkazu.

Zapůjčení pomůcek

Studenti se speciálními potřebami mohou po dobu svého studia využít možnosti zapůjčení studijních pomůcek podle svých potřeb. Službu nabízí Centrum Carolina a je určena všem studentům, kteří jsou vedeni v evidenci studentů se speciálními potřebami v rámci informačního systému Student na domovské fakultě. Základní výpůjční doba je šest měsíců, s  možností dalšího prodloužení v případě, že nejsou evidováni další zájemci o zapůjčení studijní pomůcky. Kompletní přehled nabízených pomůcek, výpůjčním řádu a kontaktu na zodpovědnou osobu naleznete na https://centrumcarolina.cuni.cz/CC-44.html.

Ubytování a stravování

Ubytovací a stravovací služby poskytují Koleje a menzy Univerzity Karlovy. Rezervace ubytování je možné provádět přes webový rezervační portál https://rehos.cuni.cz/crpp/. V případě speciálních požadavků na ubytování, souvisejících s vašimi speciálními potřebami (typicky se jedná o bezbariérové ubytování pro vás a případného osobního asistenta, ale i jiné), kontaktujte paní Hurdovou na rezervace@kam.cuni.cz.