Studenti se speciálními potřebami na MFF

Pro uchazeče o studium

Před podáním přihlášky

Před podáním přihlášky doporučujeme pozorně prostudovat profily jednotlivých oborů. Studium žádného oboru na MFF UK nemá formálně žádná omezení, ale zvažte prosím vhodnost vámi zvoleného oboru vzhledem k povaze vaší diagnózy. V případě pochybností o správnosti volby oboru nebo nejasností k průběhu studia a náročnosti oboru doporučujeme využít konzultace s kontaktní osobou na MFF, Mgr.Lukášem Krumpem, Ph.D., viz kontakt.

Pokud potřebujete bezbariérové prostředí, podrobný popis přístupnosti všech budov MFF UK najdete zde, včetně ostatních fakult UK.

Řadu užitečných informací získáte i osobně na pravidelně pořádaných akcích UK zaměřených na uchazeče o studium. Jedná se především o:

 • Informační den UK - pořádá se obvykle v listopadu; účastní se zástupci všech fakult; součástí je konzultační místo pro uchazeče se speciálními potřebami.
 • Den otevřených dveří MFF - obvykle v listopadu na jedné z budov MFF UK.

Modifikace přijímacího řízení

Pokud si podáváte přihlášku ke studiu na MFF a máte speciální potřeby, můžete požádat o úpravu přijímací zkoušky. Modifikace nejčastěji spočívá v delší časové dotaci na složení zkoušky, zvětšeném tisku zadání testu, přítomnosti tlumočníka do znakového jazyka, využití různých pomůcek a technologií, bezbariérové úpravě, a podobně - vždy na míru vašim potřebám.

V případě, že žádáte o modifikaci, postupujte podle následujících kroků:

 1. Zaškrtněte v elektronické přihlášce kolonku Požadavky na zvláštní zacházení z důvodu zdravotního handicapu a vyberte typ svého zdravotního omezení.
 2. Pokud znáte své požadavky, můžete je popsat. Pokud necháte pole prázdné, bude podoba modifikace domluvena v rámci vaší komunikace s fakultou.
 3. K přihlášce je nutné nahrát naskenovaný podepsaný formulář Žádost o modifikaci přijímací zkoušky spolu s potřebnými dokumenty dokládajícími vaše zdravotní znevýhodnění (lékařské potvrzení, doporučení pedagogicko-psychologické poradny apod.).

Žádost o modifikaci přijímací zkoušky musí být podána nejpozději do konce období pro podávání přihlášek ke studiu. Zde v Průvodci podáním přihlášky na UK najdete vše potřebné: podmínky přijetí, termíny, odkaz na založení nové přihlášky apod.

Uznatelné doklady o zdravotním znevýhodnění

V případě žádosti o modifikaci přijímacího řízení (i později pro případnou evidenci mezi studenty se speciálními potřebami) je třeba dodat aktuálně platný dokument dokládající vaše zdravotní znevýhodnění. Uznatelnými doklady jsou:

 1. doklad o zdravotním postižení ve smyslu § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, nebo
 2. doklad o invaliditě libovolného stupně ve smyslu § 39 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, nebo
 3. průkaz osoby se zdravotním postižením libovolného stupně ve smyslu § 34 zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, nebo
 4. doklad o specifické poruše učení zjištěné na základě výsledků získaných obecně dohodnutou diagnostikou specifických poruch učení (v případě, že jste dosud neprošli diagnostikou, můžete na UK absolvovat DysTest, více informací ), nebo
 5. doklad o poruše autistického spektra zjištěné na základě komplexního vyšetření klinickým psychologem, nebo
 6. lékařská zpráva o výsledcích odborného lékařského vyšetření v případě osob, které se nemohou prokázat doklady uvedenými výše v písm. a) až e), nebo
 7. rozhodnutí Asociace poskytovatelů služeb studentům se specifickými potřebami na VVŠ (AP3SP) v těch případech, kdy se z objektivních důvodů nemůže studující osoba dočasně prokázat doklady uvedenými výše v písm. a) až c), nebo pokud nebyla uznána způsobilou pro získání těchto dokladů, přitom však AP3SP potvrdí, že dopad jejího postižení na finanční náročnost studia odpovídá vznášenému požadavku.

O modifikacích přijímacího řízení komunikujete se studijním oddělením. V případě dotazů či nejasností se můžete obrátit též na kontaktní osobu.