Studenti se speciálními potřebami na MFF

Pro učitele

Zde vysvětlujeme situace, které mohou nastat v kontaktu se studentem se speciálními potřebami, a na které musíte jako vyučující reagovat. Následující řádky popisují typické situace, život je však mnohem pestřejší. Proto nás v případě jakýchkoli pochybností neváhejte kontaktovat.

Jaké nároky na úpravu studia mohou studenti mít?

To plyne z typu a míry jejich handicapu. V drtivé většině jde o nárok na prodloužení času u zkoušení. Ten bývá stanoven na 25, 50, 75 či 100% času navíc a týká se jakéhokoli zkoušení, tj. jak k zápočtům tak zkouškám, a může se týkat jak písemného, tak ústního zkoušení. Je zřejmé, že toto klade zvýšené nároky na nás učitele, musíme si na to vyhradit čas, dozor, místnost. Proto je stanoveno pravidlo, že studenti musí uplatnit takovýto nárok (=kontaktovat vás) nejpozději 7 dní před konáním zkoušky, aby byl čas vše připravit a domluvit se studentem detaily. (Začne psát dřív nebo skončí později? Bude to v separátní místnosti nebo spolu s ostatními? Kdo jej tam bude hlídat? Potřebuje nějak upravený formát zadání, např. zvětšené písmo apod.?). Také může nastat případ, že se Vaše zkouška skládá ze dvou částí (typicky početní a teoretické), které se píší po sobě s krátkou přestávkou, ale student bude potřebovat rozdělit je do dvou různých dnů. Prodloužení času se může týkat i termínů odevzdávání prací (např. protokolů z praktik) - záleží pak na jasné dohodě mezi vámi a studentem.

Častý dotaz: nemůže být písemné zkoušení studentů, kteří mají nárok na prodloužený čas, organizováno centrálně, aby nezabíralo čas na odbornou práci? Na to odpovíme, že to tak výhledově být může, ale prozatím ne. Matfyz je na to příliš rozptýlen do budov i do studijních oborů, a výskyt studentů s těmito nároky je příliš řídký. Také těžko můžeme soustavně vycházet vstříc požadavku, aby student s prodlouženým časem psal písemku sice v jiné místnosti, ale ve stejný čas jako hlavní skupina zkoušených (protože pochopitelně nechcete vytvářet další verzi zadání). Naopak se prozatím ukazuje jako vhodnější, když se o tuto povinnost pracovníci podělí, tj. každý garant přednášky si to organizuje sám, a možným řešením je dát toto hlídání např. některému vašemu doktorandovi (bude to mít od nás zaplacené formou stipendia). Pokud přese všechno opravdu nemáte vhodného člověka na takovéto hlídání, obraťte se na nás a někoho seženeme. Pokud by toho však do budoucna přibývalo, budeme hledat jiná řešení.

Dalším typickým nárokem je zvýšená potřeba individuálních konzultací. Zde to pochopitelně závisí na možnostech každého vyučujícího a je zřejmé, že nikdo z nás nemůže trávit delší čas individuální péčí o jednoho studenta, a také je potřeba držet hranici mezi konzultací a doučováním. (Pro účely doučování mají studenti možnost tutoringu od starších studentů.) Na začátku každého akademického roku obvykle vyzýváme vyučující, aby si tyto konzultace "navíc" evidovali, na závěr akademického roku vás požádáme o sdělení počtu odkonzultovaných hodin. Konzultace navíc, stejně jako hlídání v prodlouženém čase u zkoušek, jsou propláceny formou odměn, případě stipendia, pokud tuto práci vykonával např. váš doktorand.

A pak existuje množství specifických úprav, které nejsou tak časté, nicméně jsou vždy popsány ve funkční diagnostice. Může to být např. zvětšené písmo (pro slabozraké), používání různých technických pomůcek (u zrakově a sluchově postižených), zvýšená tolerance k nečitelnému rukopisu a pravopisným chybám (u dysgrafiků), preference ústního zkoušení nad písemným (u dysgrafiků), ústní zopakování písemného zadání (u dyslektiků), nutnost dávat jasné pokyny bez možnosti dvojího výkladu a kontrola, že student porozuměl zadání (u Aspergerova syndromu), atd. atd.

Jak se o nárocích studenta dozvíte?

1. Základní a nejsnazší situace: student přijde uplatnit své nároky na úpravu studia, ví co chce a nač má nárok, má to podložené funkční diagnostikou. Studenti mohou uplatňovat své nároky pouze mají-li je písemně podložené dokumentem nazývaným zkráceně "posudek funkční diagnostiky" (FD), celým názvem "Odborný posudek studenta UK se speciálními potřebami", který je na hlavičkovém formuláři UK a je podepsaný jak studentem, tak autorem FD (což je některý z odborníků na speciální pedagogiku na UK). U větší části studentů rozesíláme jejich FD příslušným učitelům v začátku každého semestru. Někteří studenti však preferují oslovovat své učitele sami, případně z různých důvodů nemusí být náš seznam jejich učitelů kompletní, v takovém případě se musí student prokázat svojí funkční diagnostikou sám. Zároveň s tím musejí být studenti evidováni v databázi Student jako studenti se spec. potřebami, a standardně by v tomto stavu měli být všichni, kteří mají FD. Učitel toto v SISu nevidí, v případě pochybností to lze zjistit dotazem na studijním oddělení nebo u nás.

2. Pokud se student dožaduje nějakých úprav zkoušky apod., a funkční diagnostiku vám neukáže, kontaktujte nás. Buď se ukáže, že je řádně evidován a že FD je k dispozici (potvrdíme vám to, pošleme vám ji), pak je vše v pořádku a student má na úpravy nárok. V opačném případě, tedy že student FD nemá a předkládá jen jiné dokumenty (zprávy od lékaře apod.), nárok na úpravy nemá, a v tomto případě jej laskavě pošlete za námi, abychom mu pomohli uvést vše do pořádku.

3. Může nastat situace, že sami pozorujete, že student se chová neobykle (působí depresivně, neuroticky, má mimořádně špatný písemný projev, máte dojem že špatně vidí/slyší apod.), nicméně on sám se ničeho nedomáhá, zkouší to "zvládnout sám" a nenahlédne, že toho není schopen. Může se jednak o projev nějakých obtíží, které si student zatím sám nepřipouští. V takovém případě zkuste prosím se studentem citlivě promluvit a poslat jej buď za námi, nebo mu doporučit některou ze služeb psychologické podpory pro studenty UK. Takové situace jsou v současnosti docela časté, studentův zdravotní (ať už somatický nebo psychický) stav nesouvisí s jeho inteligencí a často (u některých psychických obtíží) se jedná o dočasnou záležitost, kterou se díky příslušné péči podaří zvládnout a student se může vrátit k úspěšnému studiu. Také může vykazovat známky dyslexie, dysgrafie a podobně, ale zkoušíto zvládnout bez modifikací. To bývá často kvůli strachu ze stigmatizace, kvůli neadekvátnímu přístupu k těmto záležitostem v rodině, apod. Takovíto studenti těžko odhadnou nároky studia (u dyslexie, dysgrafie tobývá často u studia cizích jazyků) a můžou mít potíže, které vedou až k zanechání studia. I v takovémto případě studentu nejvíce pomůže vaše intervence, kdy ho pošlete za námi nebo na některé odborné pracoviště.

Poradenské služby pro pracovníky UK

Akademická poradna UK (při Pedagogické fakultě) poskytuje všem pracovníkům UK stejné služby jako studentům UK, a to zdarma. Jde zejména o:

  • psychologické poradenství (pro případ psychických potíží, zejména (ale nejen) těch souvisejících s výkonem povolání -- syndromu vyhoření, osobních či vztahových problémů apod., včetně vztahu učitel-student),
  • osobní poradenství, řešení náročných životních situací,
  • logopedické poradenství (pokud potřebujete zlepšit svůj mluvní projev),
  • poradenství vyplývající za zdravotního handicapu či omezení,
  • atd.

V případě potřeby neváhejte kolegy z akademické poradny kontaktovat, jsou tu i pro vás, pracovníky univerzity. Jako kohokoli jiného vás může dostihnout obtížná životní situace, se kterou si sami nevíte rady, osobní a vztahové problémy, a jak už u profesí pracujících s lidmi bývá, i syndrom vyhoření.