NMSA230 - Úvod do programování v R

Zimný semester 2021/2022 | Cvičenie 1 | St 06/10/21I. Štatistický software R (úvod a základy)

Základným cieľom predmetu NMSA230 je oboznámiť sa so štatistickým programom R (R Development Core Team, 2020), ktorý je jedným z najčastejšie používaných softwarových nástrojov určených k spracovaniu, príprave a následnej štatistickej analýze dat. Využitie a vhodné uplatnenie nájde ale aj pri samotnom reportovaní výsledkov. Jedná sa o GNU projekt, podobný programu S a primárne je navrhnutý pre štatisticku analýzu dat.

Program R (dostupný pod GNU GPL licenciou) je k dispozícii k stiahnutiu (free of charge) na adrese

https://www.r-project.org

K dispozícii sú distribúcie s podporou pre OS Windows, Linux, aj Macintosh.

Základnú inštaláciu programu R je možne jednoducho rozšíriť pomocou dodatočných knižníc (balíčkov), ktoré sú k dispozícii na rôznych online repozitároch (zoznam hlavných repozitárov je na adrese https://cran.r-project.org/mirrors.html). Jednotlivé R knižnice sú tvorené samotnými užívateľmi softwaru R a ich správne fungovanie nie je garantované - je preto namieste určitá opatrnosť a hlavne aktívne premýšľanie pri ich používaní. V prípade nutnosti použíť niektorý z dodatočných balíčkov (nad rámec štandardnej inštalácie), bude konkrétny príkaz nutný k inštalácii explicitne uvedený v R skripte.

K dispozícii sú aj rôzne nástroje a knižnice pre interakciu s iným softwarom (optimalizačný toolbox mosek, databazove systémy ako SQL, developerské nástroje ako C++ a podobne).

Pre užívateľov programu R sú k dispozícii aj user-friendly grafické rozhrania, ktoré je možné dodatočne nainštalovať a umožňujú (v určitých smeroch) jednoduchšiu a prehľadnejšiu prácu. Najznámejší a pravdepodobne aj jeden z najlepších R interface je RStudio. K dispozícii je opäť pre operačný systém Windows, Linux, aj Macintosh.

Užitočné materiály pre prácu so štatistickým softwarom R

 • Bína, V., Komárek, A. a Komárková, L.: Jak na jazyk R. (PDF súbor)
 • Komárek, A.: Základy práce s R. (PDF súbor)
 • Kulich, M.: Stručný úvod do R. (PDF súbor)
 • Scott, T.: An Introduction to R (PDF súbor)
 • De Vries, A. a Meys, J.: R for Dummies. (ISBN-13: 978-1119055808)


Štatisticky software R bude počas výuky predmetu NMSA230 priamo používaný a jeho používanie je vyžadovane aj od študentov. V prípade štandardnej prezenčnej výuky môžu študenti využívať počítače, ktoré sú k dispozícii v posluchárni K11 (program R a RStudio sú nauinštalované na všetkých počítačoch), ale v prípade distančnej online výuky je nutné, aby každý študent mal program R nainštalovaný a plne funkčný. V prípade potreby doinštalovať dodatočnú knižnicu je potrebné, aby bol počítač pripojený na internet.

Výuka počas semestru bude prebiehať formou predpripravených R skriptov s rôznymi praktickými ukážkami, jednoduchými príkladmi a úlohami, ktoré majú primárne slúžiť ako inštruktáž a ilustrácia fungovania programu R (jednak konkrétna implementácia jednotlivých príkazov, ale aj práca s datami a príprava podkladov na tvorbu vyzkumnej správy). Jednotlivé ukážky a príklady sú pripravené formou copy/paste zdrojového R kódu, ktorý stačí nakopírovať do príkazového riadku (R konzoly) a spustiť pomocou tlačítka ENTER. ´

Na rozdiel od pasívneho kopírovania uvedených zdrojových kódov do Rka sa ale od študentov očakáva aj aktívne zapojenie sa formou porozumenia a pochopenia daného príkazu, prípravy vlastného zdrojového kódu a samostatného riešenia zadaných úloh.

V prípade potreby/záujimu je možné využiť podrobnejšieho “sprievodcu” na cestu základmi Rka: Hrátky s R (autor: doc. Arnošt Komárek) - potrebné sú ale dátové súbory: auta2004.dat, auta2004.csv a auta2004.xls)

1. Základné matematické operácie v R

Najzákladnejšou a najjednoduchšou úlohou programu R je využitie R konzoly pre účely jednoduchej kalkulačky. Vyskúšajste do R konzoly potupne zadať nasledujúce riadky a zakaždým príkaz potvrdiť klávesou ENTER.

2 + (4 * 5)^2 ## za znakom '#' nasleduje komentar, ktory R ignoruje pri vyhodnoteni ignoruje
1:5 * 2
sqrt(2) + sin(pi/2)

Jednotlivé príkazy v programe R sú intuitivné (pozri napr. goniometrické funkcie pomocou príkazu ?Trig) a získané výsledky je možné uložiť do vhodne zvoleného objektu, na ktorý sa da následne odkazovať a plnohodnotne daný objekt pri práci ďalej využívať.

v1 <- 2 + (4 * 5)^2 ## za '#' nasleduje komentar, ktory R ignoruje
v2 <- 1:5 * 2
v3 <- seq(1,5, length = 3)
v4 <- rep(4,3) 

Jednotlivé výsledky je možné spolu kombinovať (aplikovať na ne vhodné matematické oprácie, alebo využiť iné nematematické manipulácie) a opäť uložiť ako nový výsledok (resp. prepísať pôvodný objekt).

v1 + v2
v5 <- v3 - 2
v5 <- v5 * 2

Momentálne je v prostredí R uložených niekoľko objektov. Zoznam týchto objektov, resp. výsledkov, získame pomocou príkazu ls():

ls()

V prípade potreby môžeme objekty vymažeme buď selektívne, alebo hromadne pomocou jedného z príkazov

rm(v1) ## vymaze objekt v1
rm(list = ls()) ## vymaze vsetky aktivne objekty

Prácu v programe R je vždy dobré začínať “s čistým štítom”, teda príkazom rm(list = ls()). Názvy jednotlivých objektov by mali byť intuitivné a zároveň dostatočne stručne. Umožní to rýchlejšie vytváranie (písanie) zdrojového kódu a tiež sa tým minimalizuje rizíko chyby (resp. nežiaducej zámeny medzi existujúcimu objektami).Užitočné


Program R je objektový nástroj a zvláda aj matematické operacie, ktoré štandardne nie sú definované. Napr. súčet dvoch vektorov, ktoré majú rôznu dĺžku, operácie s maticami, ktoré majú rôzne typy/dimenzie. Je podstatné správne pochopiť, ako program R v takýchto prípadoch funguje. Zabráni sa možným problémom v budúcnosti a v mnohých prípadoch to zase na druhu stranu može zjednodušiť výpočet a ušetriť čas.

Pokúste sa odhaliť princíp fungovania takýchto operácii. Napríklad, porovnajte nasleduúce dva príkazy a príslušné výsledky:

c(1, 2, 3, 4) * c(1, 2, 3)
1:6 + 1:3
 • Štandardné operácie v programe R získame pomocou štandardných znamienok +, -, *, \, a symbolu ^ pro mocniny;
 • Komplexnejšie matematické výrazy môžeme formulovať pomocou zátvoriek. V Rku slúžia k tomuto účelu pouze okrúhle zátvorky (). Hranaté zátvorky [] a zátvorky {} maju v programe R vlastnú, špecifickú úlohu;
 • Ku každému príkazu v R je k dispozícii návod, ako príkaz správne funguje - help sa zavolá zadaním samotného príkazu, ktorému predchádza otazník: napr. ?c zobrazí help pre funkciu c(), analogicky ?seq zobrazí help k funkcii seq(). Help obsahuje popis samotnej funkcie, vysvetlenie implementácie a tiež niekoľko ilustratívnych príkladov a odkazov na dalšie príbuzne funkcie, alebo funkcie podobného charakteru.
 • Podrobný návod je k dispozícii aj na internete a v prípade problému stačí použiť google a riešenie sa určite ľahko nájde;


2. Práca s vektormi a maticami

V prípade, že máme v objektoch uložené nejaké hodnoty (vektor, maticu, pole, list, atď.), je možné sa v Rku odkazovať aj na jednotlivé elementy v daných objektoch, používať ich v dalších výpočtoch, alebo s nimi manipulovať. K tomuto účelu práve slúžia hranaté zátvorky [].

v3[1] ### zobrazi prvu zlozku vektora v3
v3[-c(2,3)] ### rovnaky vystup, vektor v3 bez druhej a tretej zlozky

A to isté platí aj pre matice (a analogicky aj pre pole).

m1 <- rbind(v3, v3 * 2, v3 * 3)
m1[1:2,1:2] ## elementy z prveho a druheho riadku a stlpca matice m1

Príkazy je možné ľubovoľne kombinovať a vytvárať nové, zložitejšie objekty.

m2 <- rbind(cbind(m1[1:2,1:2], c(0,0)), seq(10,11, length = 3))
l1 <- list(m1, m2) ## list, ktory obsahuje dve rozne matice, m1 a m2
l1[[2]][1,] # vypise na obrazovku prvy riadok matice m2 

Objekty rôzneho typu môžu byť pohromade uložené napr. v objekte typu list()

li <- list(v3, m1) ## list, ktory obsahuje vektor v3 a maticu m1

Na jednotlivé elementy v liste sa odkazuje následovne:

li[[1]] ## zobrazi prvy element listu, vektor v3
li[[2]] ## zobrazi druhy element listu, maticu m1

Vždy je vhodné voliť kompaktnú a čo najjednoduchšiu formu zápisu. Pre porovnanie, všetky nasledujúce príkazy vytvoria vo výsledku jednotkovú maticu typu 4x4, ale najkompaktnejši a najstručnejší je pouze posledný zápis. Vyžaduje ale znalosť príkazu diag() a jeho spávnu implementáciu.

m1 <- rbind(c(1,0,0,0), c(0,1,0,0), c(0,0,1,0), c(0,0,0,1))

m2 <- cbind(c(1,0,0,0), c(0,1,0,0), c(0,0,1,0), c(0,0,0,1))

m3 <- matrix(rep(0,16), nrow = 4)
diag(m3) <- 1

m4 <- NULL
for (i in 1:4){
 m4 <- rbind(m4, c(rep(0, i - 1), 1, rep(0, 4 - i)))
}

m5 <- diag(1, 4, 4) ### resp. s vyuzitim defaultneho nastaveni by stacil prikaz `diag(4)`Užitočné


 • V programe R existuje niekoľko prikazov, ktoré vytvoria vektor: napr. c(), seq(), rep(), replicate() a pod.;
 • Podobne existuje niekoľko príkazov, ktoré vytvoria maticu: napr. cbind(), rbind(), matrix(), diag(), upper.tri(), lower.tri(), data.frame() a pod.;
 • Užitočné príkazy pre vytváranie a pracovanie s vektormi a maticami sú as.numeric(), as.matrix(), array().
 • Pre prácu s objektom typu list() sú užitočné príkazy unlist(), as.list(), pairlist() a pod.
 • Pre maticové násobenie je nutné použiť operátor %*%, ktorý výnasobi dve matice (ak majú správne rozmery). Vhodnosť rozmerov sa jednoducho skontroluje pomocou príkazu dim() (užitočne je poznať tiež príkazy nrow(), ncol(), alebo dimnames()).
 • Inverznú maticu lze získať príkazom solve(), vlastne čísla/vektory matice pomocou príkazu eigen(), rozklady pomocou príkazov eiv(), svd(), qr(), alebo chol().
 • Štandardne binárne operátory +, -, *, /, ^ fungujú ‘po zložkách’ - toto ‘fungovanie’ je ale R-špecifické - porovnajte nasledujúce výstupy:``

  1:4 + 1 ### sucet po zlozkach
  1:4 * 1:2 ### nasobenie po zlozkach v paroch (dlzka jedneho vektora je celociselny nasobok dlzky druheho)
  1:4 / 1:4 ### nasobenie v paroch (rovnake dlzky oboch vektorov)
  1:5 + 1:2 ## Error - preco?
  
  matrix(1:9, nrow = 3) + 1:3 ### ako je ziskany vysledok?
  matrix(1:9, nrow = 3, byrow = 3) + 1:3 ### ako je ziskany vysledok teraz? 
  matrix(1:9, nrow = 3) + 1:4 ### Error - preco? 


3. Náhodné data - generátory náhodných čísel

Program R je primárne štatistický nástroj - umožňuje preto aj prácu s náhodnymi hodnotami. Implementované sú rôzne generátory (pseudo) náhodných čísel. Pre rôzne pravdepodobnostné rozdelenia sú k dispozícii príslušne generátory, ktoré simulujú náhodné hodnoty z daného pravdepodobnostného rozdelenia.

 • Diskrétne rozdelenia: rbinom(), rpois(), rgeom(), a ďalšie;
 • Spojité rozdelenia: runif(), rexp(), rnorm(), a ďalšie;

Pre správne použitie geneátorov je potrebné preštudovať prislušný návod - napr. ?rnorm zobrazí help pre generátor náhodných čísel s normálnym rozdelením. Je vhodné si tiež všimnúť, že existujú podobné príkazy, označené ako pnorm(), dnorm() a rnorm(), ktoré postupne značia distribučnú funkciu daného rozdelenia, hustotu a kvantilovú funkciu.

Užitočné


 • Je nutné dôsledne si preštudovať implementáciu jednotlivých generátorov a funkcií, ktoré súvisia s pravdepodobnostnými rozdeleniami - je totiž pomerne časté, že parametre, ktoré špecifikujú nejaké rozdelenie, majú iný význam. Napríklad:

  rnorm(10, 0, 2) ## simuluje 10 pozorovani z N(0, 4) - sigma^2 = 4
  rexp(10, 4) ## simuluje 10 pozorovani z Exp(lambda = 4), kde EX = 1/4
 • V prípade použítia nejakého generátora náhodných čísel je vhodné predom nastaviť tzv. seed. Umožní to následnu replikáciu generovania s garanciou rovnakých výsledkov.

  set.seed(1234)
 • Výsledok použitia generátora náhodných čisel môže byť napríklad vektor, alebo matica (každý stĺpec ma stejný počet hodnôt), alebo list (umožňuje rôzny počet hodnôt v jednotlivých elemntoch).
 • set.seed(1234)
  g1 <- rnorm(20, 160, 20) ## napr. vyska 20 nahodnych lidi s prumernou vyskou 160 cm a rozptylom 400
  
  g2 <- cbind(g1, rexp(20, 1), rbinom(20, size = 1, prob = 1/2)) ## matica
  
  g3 <- list(g1, rexp(10, 1), rbinom(50, size = 1, prob = 1/2)) ## list


Generátory náhodných čísel sú častym nástrojom používaným v pravdepodobnosti a štatistike, pre overenie teoretických vlastnosti rôznych modelov. Jednoduchý príklad na ilustráciu: Pre náhodný výber \(X_1, \dots, X_n\) z normálneho rozdelenia \(N(\mu, \sigma^2)\) vieme, že 95 % interval spoľahlivosti pre neznámy parameter \(\mu\) je \[ \Big(\overline{X}_n - u_{1 - \alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \overline{X}_n + u_{1 - \alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\Big), \] kde \(u_{1 - \alpha/2} = 1.959964\) (príkaz qnorm(0.975)) je kvantil normálneho rozdelenia pre \(\alpha = 0.05\) (t.j., 95% interval spoľahlivosti). Tento interval teda pokrýva neznámu hodnotu parametru \(\mu \in \mathbb{R}\) s pravdepodobnosťou 0.95. Pomocou generátora náhodných čísel ověříme, že to tak naozaj je. Inými slovami, ak budeme experiment opakovať/generovať dostatočne veľakrát, mali by sme sledovať cca 95 % prípadov, kedy skonštruovaný interval pokryje neznámu hodnotu parametru \(\mu \in \mathbb{R}\) a cca 5 % prípadov, keď sa tak nestane.

mu <- 0 ### parameter strednej hodnoty
sigma <- 1 ### parameter smerodatnej chyby
n <- 1000 ### rozsah nahodneho vyberu
B <- 100 ### pocet opakovani experimentu

plot(0,0, xlim = c(0,B), ylim = c(mu - 8 * sigma/sqrt(n), mu + 8 * sigma/sqrt(n)), xlab = "Opakovanie", ylab = "Interval spolahlivosti", pch = "")
abline(mu, 0, col = "grey", lwd = 2)

set.seed(1234)
empirickePokryti <- 0

for (opakovanie in 1:B){
 vyber <- rnorm(n, mu, sigma)
 interval <- c(mean(vyber) - qnorm(0.975) * sigma/sqrt(n), mean(vyber) + qnorm(0.975) * sigma/sqrt(n))
 
 
 if (data.table::between(mu, interval[1], interval[2])){
  empirickePokryti <- empirickePokryti + 1
  lines(interval ~ c(opakovanie,opakovanie), col = "green")
 } else {
  lines(interval ~ c(opakovanie,opakovanie), col = "red")
 }
}
text(0, mu + 8 * sigma/sqrt(n), paste("Empirické pokrytie neznámej strednej hodnoty: ", round(100 * empirickePokryti/B, digits = 2), "%", sep = ""), col = "red", pos = 4)

Bez nutnosti porozumieť samotnému zdrojovému kódu, pokúste sa aspoň intuitivne vytušiť princíp jeho fungovania. Pomocou nastavenia rôzných hodnôt pre parametere \(\mu \in \mathbb{R}\) a \(\sigma > 0\) a \(n, B \in \mathbb{N}\) experiment zopakujťe a porovnajte výsledky. Pokúste sa vytvoriť analogický experiment k dokázaniu nejakej inej vlastnosti (napr. konzistencia odhadu, a podobne).

4. Reálne data a vlastné datové súbory

V programe R je k dispozícii niekoľko vzorových ilustračných datových súborov. Ich zoznam je možne zobraziť zavolaním príkazu data(). Konkrétny datovy súbor je následne zobrazený zavolaním mena prislušného súboru z príkazoveho riadku v R - napr. Orange, alebo mtcars. Vo väčšíne prípadov sa jedná o objekt typu data.frame - resp. špeciálny typ matice (pozri help ?data.frame). Na rozdiel od klasickej matice umožňuje type data.frame()použiť rôzne datové typy (integer, boolean, character, etc.) v jednotlivých stĺpcoch - premenných. Je tak možné vytvoriť datový súbor, ktorý bude obsahovať premenné rôznych typov - spojité veličiny, disrétne hodnoty, ale aj faktory, alebo štandardný popis vo forme textu.

stlpec1 <- seq(1:5)
stlpec2 <- c(rep("male", 3), rep("female", 2))
stlpec3 <- c("a", "b", "c", "d", "e")

### nie je mozne vytvorit maticu
cbind(stlpec1, stlpec2, stlpec3)
### ale je mozne vytvorit data.frame
data.frame(stlpec1, stlpec2, stlpec3)

S ľubovolným datovým súborom sa následne pracuje ako so štandardnou maticou - môžeme sa odkazovať ne jednotlivé elementy, celé stĺpce (väčšinou jednotlivé premenné), alebo konkrétne řádky (väčšinou jednotlivé pozorovania). Nasledujúce príkazy dávajú stejné výstupy, spôsob implementácie príkazu je ale zakaždým iný. ´

head(Orange) ### zaujima nas pouze promena circumference (treti sloupec)

attach(Orange)
circumference

Orange$circumference

Orange[,3]

K načítaniu vlastných datových súborov slúži niekoľko príkazov. V programe R je technicky možné načítať vpodstate akýkoľvek datovy súbor (txt, csv, xls, ale aj jpg, png, mp3 a mnoho ďalších). Najčastejšie používané sú read.table() a read.csv(), ktoré vyžaduju súbor uložený vo formáte txt resp. csv. Dodatočné parametre je možné využiť pri volani príkazu - tieto parametre upresňujú format súboru a spôsob načítania do R. Viac podrobnosti v príslušnom helpe ?read.table prípadne ?read.csv.

Analogicky je možné stejne súbory pomocou programu R uložiť a zapísať konkrétny subor na disk.

Užitočné


 • Program R umožňuje priamo načítať aj online zdroje. Potrebné je iba špecifikovať link a použiť vhodny príkaz. Napríklad:
 • test.data <- read.table("http://www.karlin.mff.cuni.cz/~maciak/NMSA407/NMSA407-1617-HW1.txt", header=T)
 • Použijte google a help v programe R a pokúste sa načítať do prostredia R napr. obrázok (jpg súbor). Podívajte sa, čo ste do Rka načítali (resp. aký objekt je v Rku po načítaní uložený)


5. Práca s datami a s textom (regular expressions)

Program R je prispôsobený aj na manipuláciu s datami a prácu s textom, čo môže byť užitočné hlavne v prípadoch, keď je nutné nejaký dátový súbor predpripraviť k samotnej analýze. Program R pracuje s tzv. regular expressions, čím sa rozsah môžnosti používania programu R na prácu textu výrazne rožiruje. Zaujímavý návod, rôzné ukážky a praktické rady, ako pracovať s textom v Rku, je k dispozícii na stránke http://gastonsanchez.com/.

Reálne data, ktoré dostane väčšinou štatistik k spracovaniu/vyhodnoteniu, obsahujú často rôzne chyby, preklepy, alebo nesprávne uvedené hodnoty. Základnym predpokladom pre korektne spracovanie dat je nikdy nezasahovať do samotného datového súboru. Priame zásahy (napr. opravy v excel súbore) sú väčšínou nezaznamenané a spätne nevystopovateľné a v prípade následného updatu datového súboru často nie je možné spraviť rovnaké zmeny (úpravy) opakovane.

Akákoľvek manipulácia s datami by mala striktne prebiehať vramci samotného R scriptu, ktorý v prvej časti pripravi data k analýze a v druhej časti prevedie samotnu analýzu. Nasledujúci vektor kóduje pouze dve rôzne pohlavia, program R ale rozlíšuje 13 rôznych hodnôt (predpokladame, že 0 značí muža a 1 označuje ženu).

sex <- c("M", "m", "f", "Female", "zena", "z", "male", "Male", "Muz", "muz", "Zena", "0", "1")
table(sex)

Takýto vektor je nutné korektne upraviť. Namiesto manuálneho zásahu je výhodnejšie využiť súbor R príkazov, ktoré zmenu prevedu automaticky.

sexNew <- sex
sexNew[grep("[Mm0]", sex)] <- "M"
sexNew[grep("[FfzZ1]", sex)] <- "F"

Nový vektor sexNew naďalej kóduje pouze dva rôzne pohlavia, ale tentokrát aj samotný program R rozumie, že sa jedna pouze o dve rôzne kategórie. Podobný problém, ktorý vyžaduje prípravu dat, je napríklad vek respondentov uvádzaný vo forme dátumu narodenia.

age <- c("02/1990", "02/1980", "06/2000", "05/1976", "01/1991")

age <- 2021 - as.numeric(unlist(strsplit(age, split = "/"))[2 * (1:length(age))])Užitočné


 • Zaujímavé príkazy na prácu s textom sú napr.: paste(), strsplit(), grep(), sub(), match(), pmatch() a mnoho jiných.
 • Pre prácu s časovými hodnotami je výhodné poznať funkcie date(), as.Date() a pod..
 • Pomocou helpu k jednotlivých Rkovým funkciám sa dá jednoducho zistiť, čo dané funkcie robia a ako sú implementované. V helpe sú k dispozícii aj jednoduhé ilustratívne príklady.

Domáca úloha

(Deadline: 2. seminár | St: 20.10.2021

V programe R si pripravte jednoduchý skript, ktorý vytvorí jednoduchý datovy súbor. Data budú obsahovať aspoň 30 pozorovaní (riadkov) a aspoň 6 premenných.

 • Premyslíte si jednoduchý (hypotetický) experiment a k tomuto experimentu v Rku pripravte (nasimulujte) data.
 • Aspoň jedná veličina musí byť faktorová s aspoň dvoma rôznymi úrovňami.
 • Aspoň dve veličiny musia byť generované náhodným generátorom pre spojité rozdelnie.
 • Aspoň dve veličiny musia byť generované náhodným generátorom pre diskrétne rozdelenie.
 • Aspoň jedna veličina bude vytvorená nejakým vhodným využitím predchádzajúcich veličín (manipuláciou s predchadzajúcimu R objektmi).
 • Data uložte ako data.frame() objekt a výsledny objekt si pomocou príkazu write.table() uložte na disk k ďalšiemu použitiu.