\begin{align} \end{align}

Test na kapitolu kuželosečky

Otázka 1 (za 3 body)
Rozhodněte, jaká kuželosečka je určena rovnicí: 9x2 + 25y2 - 54x - 100y - 44 = 0.
Odpověď (vyberte jednu z následujících možností)
KružniceElipsa
ParabolaHyperbola

Otázka 2 (za 3 body)
Najděte souřadnice středu elipsy dané rovnicí: 4x2 + 9y2 - 8x - 32 = 0.
Odpověď (zapište souřadnice bodu)
[; ]

Otázka 3 (za 5 bodů)
Najděte rovnici tečny kuželosečky x2 + y2 - 8x - y + 5 = 0, která je rovnoběžná s přímkou 2x - y + 2 = 0.
Odpověď (vyberte jednu z následujících možností)
y = 2x + 3y = 2x
y = 2x - 1neexistuje

Otázka 4 (za 5 bodů)
Určete vzájemnou polohu přímky p: 3x - 2y + 5 = 0 a paraboly P: y2 = 20x.
Odpověď (vyberte jednu z následujících možností)
p je vnější přímka paraboly Pp je tečna paraboly P
p má s parabolou P právě jeden společný bod, ale není její tečnoup je sečna paraboly P