M. Rokyta

Covid FAQ

Otázky a odpovědi


Ukazuje se, že navzdory snaze vše formulovat srozumitelně a přitom stručně mohou vznikat nepřesné formulace a nejasnosti. Tato dočasná stránka chce reagovat na dotazy zaměstnanců a studentů MFF UK, které se vztahují zejména k dokumentům, uvedeným na Covidové stránce MFF UK, obecně pak k čemukoli, co souvisí s provozem fakulty během covidové doby.

Otázky prosím posílejte na mail rokyta@karlin.mff.cuni.cz, do subjectu pište Covid FAQ. Děkuji.

M. Rokyta


Otázky a odpovědi - podzim 2021

(Odpovídají M. Rokyta, C. Brom a případně další členové Krizového štábu MFF UK)

 • 27.9.2021:

  Za jakých podmínek mohu vstoupit do budovy, pokud mám jenom „rýmu“?

  Žádáme všechny zaměstnance a studenty, aby s příznaky jakéhokoli respiračního onemocnění vůbec nevstupovali do budov MFF UK. Ve výjimečných případech (IT správce potřebuje fyzicky restartovat server; vyučující si potřebuje „na otočku“ vyzvednout z kabinetu či pracovny věci) je možné krátce do budovy vstoupit (samozřejmě s nasazeným respirátorem) a pokud možno se vyhýbat jakémukoli kontaktu s ostatními osobami. I v situaci „rýmy“ konzultujte prosím svého lékaře nebo si alespoň nechte udělat kontrolní test, a to i tehdy, když jste očkovaní nebo jste Covid již prodělali. I u takových osob může dojít k nákaze, která může vypadat jako „běžná rýma“, což nijak nesnižuje infekčnost nemoci.

 • 27.9.2021:

  Jak mám vyučovat, když mám rýmu a nemůžu do budovy?

  Jako při jakékoli jiné nemoci, která vám brání vstoupit do budovy. Uvědomte svého nadřízeného pracovníka, pokuste se sehnat za sebe náhradu. Pokud nelze sehnat náhradu, je třeba se individuálně domluvit se studenty. Upozorňujeme, že vždy nemusí být vhodné uspořádat výuku v daném rozvrhovaném čase online, protože studenti nemusí být schopni se v daném „časovém slotu“ připojit – mohou mít prezenční výuku před i po. Online varianta ale má dobrý smysl, pokud ji lze zařídit formou přenosu vaší výuky přímo do obvyklé posluchárny v obvyklém čase. Také může dávat smysl hodinu přednahrát, nahradit po dohodě v jiném termínu, prostě chovat se tak, jak se chováte v situaci, kdy neočekávaně něco „odpadne“. V krajním případě lze i vypustit nějakou látku, nahradit přednášku samostudiem apod. Není to ideální, bude nejspíše potřeba improvizovat. Naším cílem v tomto semestru je však udržet alespoň v základním režimu prezenční výuku co nejdéle pro co největší množství studentů, a k tomu bude přispívat i to, pokud vyučující s příznaky jakéhokoli respiračního onemocnění nebudou prezenčně vyučovat.

 • 27.9.2021:

  Mohu upozornit studenta s příznaky respiračního onemocnění, že by neměl pobývat ve třídě?

  Ano. Zákaz vstupu do budovy s příznaky jakéhokoli respiračního onemocnění platí i pro studenty. Pedagog smí požádat studenta, který jeví evidentní příznaky respiračního onemocnění, aby se choval ohleduplně k ostatním osobám a opustil budovu MFF UK.

 • 27.9.2021:

  Kdy může přednášející přednášet bez respirátoru / roušky?

  Řídíme se pravidly pro „vnitřní prostory s vysokou koncentrací osob“, protože to fakticky plné posluchárny jsou. Proto žádáme všechny, aby nosili respirátory ve všech vnitřních prostorách MFF UK. To platí i pro výuku (s výjimkou tělocviku), pokud nelze dodržovat vzdálenost aspoň cca 1,5m.

  Přednášející mluví a tím potenciálně může šířit kapénky a aerosol i do větší vzdálenosti než 1,5m (přednášející je „rizikovější“ než sedící studenti). Proto doporučujeme následující: přednášející nemusí mít respirátor ve velkých posluchárnách, pokud zůstává u tabule a nechodí mezi lavice. V malé posluchárně mít respirátor nemusí jen tehdy, když je neobsazená první řada. V opačných případech žádáme všechny vyučující, aby zvážili nošení respirátoru (přestože to vládní nařízení nevyžadují) nebo upravili ve třídě rozestup mezi učitelem a studenty.

 • 27.9.2021:

  Co když během výuky nějaký student nemá respirátor?

  Apelujeme především na vzájemnou ohleduplnost. Všichni si přejeme, abychom mohli prezenčně vyučovat co nejdéle. Proto žádáme všechny, aby nosili respirátory ve všech vnitřních prostorách MFF UK. To platí i pro výuku, pokud nelze dodržovat vzdálenost aspoň cca 1,5m. Je pravda, že na základních a středních školách děti v lavici respirátory/roušky mít nemusejí bez omezení na vzdálenost; ovšem na rozdíl od těchto škol na VŠ prakticky nelze vytvořit a dodržovat homogenní skupiny studentů, přednášky jsou často pro větší počty osob a dochází k přirozenému mísení osob v posluchárnách.

  Pokud si student odmítne nasadit respirátor ve chvíli, kdy by jej nasazen mít měl, požádejte jej, aby se posadil tak, aby seděl od ostatních na větší vzdálenosti než 1,5m. Pokud to není možné či pokud to student odmítne učinit, lze jej případně požádat, aby opustil výukovou místnost. V takovýchto kritických a nemilých situacích, ve kterých dialog nesměřuje k oboustranně přijatelnému řešení, lze například přerušit výuku, krátce a intenzivně vyvětrat, kontaktovat příslušnou nadřízenou osobu (vedoucí pracoviště, garant…) atd. Věříme však, že takovéto situace diskutujeme pouze teoreticky, že se všichni studenti budou snažit vyjít vstříc požadavkům pedagoga, který výuku vede a je zodpovědný za její zdárný průběh.

  V případě, že student nemůže nosit respirátor ze zdravotních důvodů (a má na to příslušné potvrzení od lékaře), doporučujeme individuální domluvu s pedagogem předem, aby se předešlo nepříjemným situacím během výuky.

 • 27.9.2021:

  Jsem student; co když se nacházím v místnosti, kde bychom měli mít nasazeny respirátory a přitom někteří studenti je nemají?

  Upozorněte prosím na situaci vyučujícího, který by měl jednat dle odpovědi na otázku výše.

 • 27.9.2021:

  Mohou mít studenti nasazen respirátor při výuce i v situaci, kdy jej nasazen mít nemusejí?

  Ano, samozřejmě. Pedagog by neměl nutit studenta, aby si respirátor trvale sundal, pokud se onen student takto cítí bezpečněji.

 • 27.9.2021:

  Mohu během výuky jíst či pít bez respirátoru?

  Byli bychom rádi, aby studenti minimalizovali čas, kdy během výuky jedí nebo pijí. Neznamená to, že se student nemůže krátce napít. Byli bychom ale rádi, kdyby nedocházelo k situacím, kdy si kdokoli trvale sundá respirátor, aby mohl periodicky upíjet z lahvičky vodu.

 • 27.9.2021:

  Musím mít respirátor nasazen i na nose?

  Ano.

 • 27.9.2021:

  Jedním z obecných doporučení je pravidelné větrání. Jak máme větrat?

  Ideální je intenzivně vyvětral vždy před začátkem hodiny a poté mít pootevřenu větračku během výuky, pokud to hluk zvenku či zima dovolí. V případě nutnosti (zejména u většího počtu osob v porovnání s kapacitou místnosti) doporučujeme krátce průvanem vyvětrat i v průběhu hodiny. V posluchárnách, kde není přirozená možnost větrat (N1 v IMPAKTU, T1,…) doporučujeme v průběhu hodiny otevřít na chvíli dokořán přístupové dveře (v případě N1 i T1, T2, jsou k dispozici vždy dvoje proti sobě).Archiv: Otázky a odpovědi z roku 2020

 • 11.10.2020, 22:10:

  Co jsou to "breakout rooms" v zoomu?

  M.R.:    O tzv. breakout rooms se můžete dočíst v příspěvku Tomáše Bárty na https://forums.karlin.mff.cuni.cz/viewtopic.php?f=2&t=6&p=34#p34. Tomáš mi k tomu v mailu řekl: "Dnes jsem poprvé na cvičení v zoomu použil breakout rooms a přišlo mi to výborné. Studenti se spolu ve skupince 5 lidí bavili vzájemně i se mnou, a ten kontakt byl nesrovnatelně lepší než ve velké skupině. Takže rozhodně doporučuju."

 • 11.10.2020, 16:10:

  Kdo všechno se má při cestě do zahraničí registrovat do systému DROZD a do jakých zemí je to potřeba?

  M.R.:    Ze stránky www.drozd.cz cituji: "Projekt Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí (DROZD) umožňuje účinně organizovat pomoc českým občanům, kteří poskytnou na dobrovolném základě informace o svém plánovaném pobytu v zahraničí." Doporučení děkana fakulty je, aby se do systému DROZD zaregistrovali ti čeští občasné, kteří mají pracovně právní vztah k MFF, tedy smlouvu, DPP nebo DPČ v době cesty do zahraničí, a to při cestě do libovolné zahraniční země, bez ohledu na její covidovou barvu. (To celé samozřejmě platí pouze tehdy, kdy je takové cestování dovoleno.)

 • 10.10.2020, 10:00:

  Rád bych pokračoval v otázce jednoho z kolegů na téma kam ukládat záznamy přednášek. Zdá se, že to jde na studentské úložiště (návod J. Richtera), ale studenti se ptali, zda by to šlo dát přímo na https://is.mff.cuni.cz/prednasky/index.htm. Chápu správně, že tento prostor na to není primárně určený a je tedy lépe využít studentské úložiště?

  M.R.:    Po konzultaci s fakultními správci úložiště potvrzuji jak moji tak vaši domněnku, že ten prostor, který uvádíte, je určen pro jiný druh nahrávek, a sice pro takové ty "oficiální nahrávky přednášek", které fakulta každý semestr natáčela v počtu cca dvou semestrálně, přes externí firmu. Jde o "trvalé nahrávky", nesouvisející s mimořádnou covidovou situací. Jak také naznačuje samotný doprovodný text na oné stránce, součástí těchto nahrávek jsou

  • fotky tabulí + jejich inverzní černobílá varianta pro tisk
  • časové značky (tagy) umožňující orientaci v záznamu podle fotek tabulí a probíraných témat
  • případně titulky pro neslyšící u některých přednášek

  Příprava takto kvalitních nahrávek se zmíněným servisem je předmětem smlouvy s firmou, která přednášky natáčí na více kamer, používá prostřih atd. a nebylo by dobré míchat takto kvalitně připravené nahrávky s těmi, které nyní v mimořádné situaci "amatérsky" nahráváme.

  Pro tyto nahrávky nadále doporučujeme buď studentské úložiště, nebo sharepoint Office 365 nebo přímo prostor v SIS k danému předmětu, jak je v některé z odpovědí ve FAQ níže také zmíněno.

 • 10.10.2020, 10:00:

  Je potřeba si podle principů GDPR vyžádat souhlas studentů ke zveřejnění nahrávek? Stačí emailový souhlas? V případě malých přednášek a cvičení se mi to zdá jako proveditelné. Vzhledem k velké užitečnosti nahrávek pro studenty, kterou potvrdil i SKAS, se domnívám, že to stojí za to.

  M.R. (po konzultaci s P. Hnětynkou):    Emailový souhlas není potřeba. Stačí říct na začátku přednášky, že se bude nahrávat a nahrávka bude ke stažení pro studenty daného předmětu a kdo bude mluvit na mikrofon, tak musí souhlasit s tím, že bude na nahrávce slyšet. Pokud nesouhlasí, tak ať klade dotazy přes chat (tím je zajištěno, že i při nesouhlasu není nijak omezen).

 • 30.9.2020, 16:50:

  Mohl bych poprosit o nějaké pokyny, jak zveřejňovat nahrávky online cvičení? Můj původní záměr byl vystavit je na svůj web, ale z oficiálních pokynů jsem pochopil, že to není žádoucí, neboť by k záznamu měli mít přístup jen zapsaní studenti.

  M.R.:    Částečně je na tuto otázku odpovězeno už i v první FAQ níže takto: lze "... uložit nahrávku na studentské úložiště, úložiště Cesnet, úložiště v rámci univerzitní licence Office 365, uložení přímo do SIS či využití možnosti vložit do SIS k předmětu odkaz na nahrávku, tak, aby se dostala jen k určeným studentům." K jedné z těchto variant mohu v této chvíli poskytnout podrobnější návod z pera J. Richtera, konkrétně jak vystavit/zpřístupnit soubory na studentském úložišti.

 • 26.9.2020, 23:13:

  Na cvičení v prváku je problém přesvědčit studenty, aby se přestali bát, že se ztrapní nebo že udělají chybu. Pomáhají tomu osvědčené úvodní úlohy, odlehčená atmosféra. Na online cvičeních to bude horší... ale když budou studenti vědět, že se to cvičení nahrává, a pak bude někde uloženo, tak podle mě hrozí, že to nepůjde.

  M.R.:    Rozumím těmto obavám. Jsme ale v mimořádné situaci a zejména právě pro prváky je potřeba, aby alespoň jedno cvičení k dané přednášce umožnilo studentům shlédnout celý postup výpočtu, a znovu, pokud nemají rychlý přístup k netu, dá se to realizovat jedině formou nahrávky.. Ano, bohužel asi bude počítat hlavně pedagog... Alternativně to jde asi udělat i zveřejněním jiné formy kompletního postupu, ale to je mnohem pracnější a nahrávka má navíc tu výhodu, že zachytí i případnou diskusi k výpočtu. Jen pozor na GDPR. Ohledně studentského strachu tázat se - tam mám paradoxně opačnou zkušenost: na jaře se mě přes chat (a tedy anonymně) ptali mnohem více, než když sedávali v posluchárně a museli se ptát "se zveřejněnou tváří" a před celou třídou.

  Obecně všem držím palce a prosím, aby ty všechny nahrávací pokyny brali tak, jak jsou myšleny: máme spousty nových prváků a současně se jim zatím nemůžeme věnovat face-to-face. Zkusme udělat vše pro to, aby jich na škole zůstalo co nevíce z těch, kteří tzv. "na to mají". Nahrávek se nebojme, přístupné budou jen zapsaným studentům, jak se v hlavním textu s "pokyny" říká.

 • 24.9.2020, 18:13:
  Podle mě nahrávaní přednášek nebude studenty motivovat, aby se výuky účastnili v reálném čase.

  M.R.:    Možná ano a možná ne. Zkušenosti z jara i čerstvé zkušenosti ze Seznamovacího týdne ukazují na poměrně masovou účast zejména prváků na online výuce, přestože tato byla nahrávána. Osobně jsem také raději, když studenti přijdou fyzicky do posluchárny než když sledují nahrávku později na netu. V současné situaci distanční výuky se však sledování přednášky v reálném čase od sledování ze záznamu liší pouze možností klást dotazy. Není zde onen zásadní rozdíl typu "ne/komunikuji se studenty v posluchárně". S ohledem na to, že někteří studenti by rádi přednášku shlédli, ale jsou mimo Prahu a nemají doma dostatečně rychlé připojení pro online přenos, však dobrý důvod pro nahrávání přednášek vidím.

 • 24.9.2020, 17:50:
  Proč musím povinně nahrávat online výuku a vystavovat ji? Nerad bych, abych byl pak ke shlédnutí někde na Youtube.

  M.R.:    Nahrávku výuky, běžící on-line (a nedoplněnou zároveň žádnou další alternativní formou výuky, což je důležitá poznámka) je podle mě slušné, ne-li nutné studentům nabídnout, například pokud nemá student možnost kvalitního připojení pro sledování přednášky v reálném čase a musí ji dodatečně stahovat. V Závazných opatřeních dokumentu na Covidové stránce MFF UK s datem 24.9.2020 se snažíme především sdělit možnosti, jak vést výuku (nikoli je přikazovat). Ty možnosti však lze i vhodně kombinovat. Pokud bude pedagog přednášet online, nebude se z nějakých důvodů nahrávat, ale potom například dá na web úplnou prezentaci k dané přednášce se svými komentáři, tak tím vyhoví duchu zmíněných Zásad a pro fakultu to bude přijatelný alternativní postup.

  K nahrávání: ve zmíněném opatření se říká, že [případný] záznam musí být k dispozici zapsaným studentům. Nebude tedy zpřístupněn "celému světu" (youtube apod). Možnosti, jak a kam záznamy umístit, sdělíme ještě před začátkem výuky v semestru v rámci technických prováděcích podrobností. Nabízí se uložit nahrávku na studentské úložiště, úložiště Cesnet, úložiště v rámci univerzitní licence Office 365, i uložení přímo do SIS či využití možnosti vložit do SIS k předmětu odkaz na nahrávku, tak, aby se dostala jen k určeným studentům.

Edited by M. Rokyta