Úvodní kurz z matematiky
pro nastupující posluchače 1. ročníku MFF UK
Praha, 26.-27.9.2006


Na samém počátku letošního akademického roku se uskuteční úvodní kurz středoškolské matematiky pro studenty, nastupující do prvního ročníku bakalářského studia na MFF UK. Cílem tohoto kurzu je především pomoci studentům při přechodu ze střední školy na školu vysokou.


Organizace kurzu


Ubytování pro mimopražské účastníky

Pro mimopražské účastníky kurzu - studenty MFF UK - bude zajištěno na dobu konání kurzu ubytování v pražských kolejích. Se Správou kolejí a menz bylo dohodnuto, že studenti, kteří dostali ubytování v koleji na školní rok 2006-07, budou ubytováni dne 25.9. rovnou v koleji, ve které budou pak bydlet po celý školní rok. Znamená to, že mezi kurzem a zahájením školního roku se již nebudou muset vystěhovat. K tomu, aby byli tito studenti ubytováni již 25.9. (a ne až tehdy, kdy jim to bylo původně oznámeno), potřebují ovšem potvrzení o tom, že jsou účastníky kurzu. Toto potvrzení bylo na požádání vydáváno již na Albeři. Ti, kteří si je tam z nějakých důvodů nevyzvedli, můžou tak učinit na studijním oddělení MFF UK, Ke Karlovu 3, Praha 2. Kontaktujte prosím paní Ladislavu Špitovou, tel. 22191 1262.

Pro mimopražské účastníky - studenty MFF - kteří nedostali na školní rok 2006-07 ubytování v koleji, bohužel Správa kolejí a menz není schopna poskytnout žádné ubytování. Dozvěděli jsme se tuto informaci mailem ze Správy kolejí a menz dne 18.9.2006 jako odpověď na naši žádost o poskytnutí ubytování pro studenty, kterou jsme poslali na Správu v červenci tohoto roku.


Časový rozvrh kurzu

Úterý,
26. září 2006
8:30 - 10:15    E. Calda:   Rovnice a nerovnice v reálném oboru
10:30 - 12:15   L. Boček:   Analytická geometrie
14:00 - 15:45   M. Rokyta:   Elementární funkce
Středa,
27. září 2006
8:30 - 10:15    L. Boček:   Trigonometrie
10:30 - 12:15   E. Calda:   Posloupnosti reálných čísel
14:00 - 15:45   M. Rokyta:   Komplexní čísla


Podrobněji k obsahu kurzu

 1. Rovnice a nerovnice v reálném oboru
  Cílem tohoto tématu je připomenout metody řešení rovnic a nerovnic, a to lineárních a kvadratických, s parametry i bez, s absolutní hodnotou i bez. Důraz bude kladen zejména na geometrickou interpretaci a představivost.

  Bodový scénář:

  • Lineární rovnice s parametrem, jejich soustavy
  • Rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou
  • Kvadratická nerovnice, i s absolutní hodnotou
  • Grafické řešení rovnic a nerovnic

 2. Analytická geometrie
  Cílem tématu je základní orientace v geometrické interpretaci množin bodů vyhovujících algebraickému vztahu, zejména půjde o tyto objekty: přímka, rovnoběžná přímka, mimoběžné přímky v prostoru, rovina, rovnoběžná rovina, parametrizace přímek a rovin. Dále rozpoznání kuželoseček (kružnice, elipsa, parabola, hyperbola) v základním (neotočeném) postavení v rovině, různé způsoby jejich zápisu, spuštění tečny z vnějšího bodu atd.

  Bodový scénář:
  • Přímka v rovině: rovnice, parametrické vyjádření, směrnicový a úsekový tvar rovnice přímky, vzájemná poloha dvou přímek, vzdálenost bodu od přímky
  • Přímka a rovina v prostoru: parametrické vyjádření, rovnice roviny, roviny rovnoběžné a kolmé, vzájemná poloha přímky a roviny, vzdálenost bodů, přímek, rovin
  • Rovnice kružnice v rovině a její tečny, rovnice kuželosečky v rovině a její tečny

 3. Elementární funkce
  Půjde o připomenutí základních vztahů a získání citu pro náčrt grafů základních elementárních funkcí a funkcí, které jsou od nich jednoduše odvozeny (součty a součiny, škálování argumentů, inverzní funkce, atd.)

  Bodový scénář:

  • Mocniny a odmocni,ny: grafy a elementární pozorování
  • Jednotková kružnice, sinus, kosinus, tangens, kotangens, grafy, inverzní funkce
  • Exponenciela a logaritmus, grafy, základní vztahy
  • Hyperbolické funkce a k nim inverzní funkce.

 4. Trigonometrie
  Opakovací téma má podrobněji připomenout základní vlastností funkcí sinus, kosinus, tangens, kotangens, součtové vzorce, sinovou a kosinovou větu, dále řešení trigonometrických rovnic.

  Bodový scénář:

  • Základní goniometrické funkce a vztahy mezi nimi, součtové vzorce
  • Sinová a kosinová věta, vzorce pro obsah trojúhelníku
  • Trigonometrické rovnice a jejich řešení

 5. Posloupnosti reálných čísel
  Důraz bude kladen na posloupnosti aritmetické a geometrické, dle časových možností aritmeticko-geometrické, vzorce pro n-tý člen, vzorce pro součet, intuitivní odvození vzorce pro součet nekonečné geometrické řady (s pojmem limita bude pracováno intuitivně). Zmínka o explicitním a rekurentním zadání posloupnosti (Fibonacciho posloupnost).

  Bodový scénář:

  • Rekuretně a explicitně zadaná posloupnost
  • Aritmetická posloupnost, vzorec pro součet prvních n členů
  • Geometrická posloupnost, vzorec pro součet prvních n členů
  • Součet nekonečné geometrické řady

 6. Komplexní čísla
  Důraz bude kladen na základní aritmetické dovednosti s komplexními čísly, získání náhledu na geometrickou interpretaci algebraických operací s komplexními čísly, řešení kvadratických rovnic v komplexním oboru a řešení rovnic tvaru xn=a (binomických rovnic).

  Bodový scénář:

  • Motivace, odmocňování záporných čísel, Gaussova rovina, komplexní číslo
  • Operace s komplexními čísly, algebraický a geometrický zápis, absolutní hodnota
  • Moivreův vzorec
  • Kvadratická rovnice a její (komplexní) řešení, řešení binomické rovnice


Jakékoliv dotazy směřujte na M. Rokytu, email: mirko.rokyta@mff.cuni.cz, tel. 221913269.


M.Rokyta, 15.9.2006