Cvičení Čtvrté

Ještě k rozšířením těles a polynomům

 1. ☼ Nechť $\kk$ je nadtěleso $\C$ takové, že $[\kk : \C] < \infty$. Dokažte, že pak $\kk = \C$.
 2. Nechť $\kk$ je nadtěleso $\R$ takové, že $[\kk : \R] < \infty$. Dokažte, že pak $\kk = \R$ nebo je $\kk$ isomorfní $\C$.
Nápověda k (a)
Pro libovolný prvek $a \in \kk$ uvažte minimální polynom $m_{a, \C}$. Jakou mají minimální polynomy vždy vlastnost?
Nápověda k (b)
Podobně jako v (a) jsou možnosti na minimální polynomy nad $\R$ celkem omezené. Je-li $\kk$ větší než $\R$, vyrobte v $\kk$ prvek, který se „bude chovat jako $i$“, a pomocí něj vyrobte požadovaný isomorfismus s $\C$.
Řešení (a)
Je-li $a \in \kk$, pak je $a$ algebraické nad $\C$, takže existuje jeho minimální polynom $m_{a, \C}$. Ten je ireducibilní, ovšem nad $\C$ jsou ireducibilní pouze lineární polynomy („základní věta algebry“). Nezbytně tedy $m_{a, \C} = x - a$, čili $a \in \C$.
Řešení (b)
Nechť $\kk \neq \R$, vezměme $a \in \kk \setminus \R$. Minimální polynom $m_{a, \R}$ je ireducibilní nad $\R$, ovšem (opět jako důsledek „základní věty algebry“) ireducibilní polynomy nad $\R$ jsou buď lineární (což zde být nemůže, když $a \notin \R$), nebo kvadratické. Takže $m_{a, \R} = x^2 + px + q$ pro nějaká $p, q \in \R$ nezbytně splňující $p^2 - 4q < 0$. Položme \[ j = \frac{2a + p}{\sqrt{4q - p^2}} \in \kk; \] (to jsme jenom „vyjádřili $i$ ze SŠ vzorce pro řešení kvadratické rovnice“); potom \[ j^2 = \frac{\overbrace{4a^2 + 4pa}^{=-4q} + p^2}{4q - p^2} = -1. \] Zobrazení $f \colon \C \to \kk$ definované předpisem $a+bi \mapsto a+bj$ pro $a, b \in \R$ tedy jistě zachovává sčítání a násobení a je taky prosté (je to prosté zobrazení vektorových prostorů nad $\R$). Aktualizováno 20. 3.: Je také na: v jeho obraze jsou jistě všechna reálná čísla. Máme-li libovolný $b \in \kk \setminus \R$, pak dle výše uvedených argumentů je $m_{b, \R}$ opět kvadratický, řekněme $x^2 + rx + s$ splňující $r^2 - 4s < 0$; ovšem toto můžeme rozložit v $\R(j)$ jako \[ \left( x - \frac{-r + j\sqrt{4s-r^2}}{2}\right)\left( x - \frac{-r - j\sqrt{4s-r^2}}{2}\right) \] (opět SŠ vzorec) a $b$ musí být jedním z oněch dvou kořenů, tedy $b$ je $\R$-lineární kombinací $1$ a $j$. Vlastně jsme tedy dokázali, že $\kk = \R(j)$ a $\R(j)$ je isomorfní $\C$.
Nechť $\K \geq \kk$ je rozšíření těles. Dokažte, že prvky $\K$, které jsou algebraické nad $\kk$, tvoří podtěleso $\K$.
Nápověda 1
Prvek $a \in \K$ je algebraický nad $\kk$ právě tehdy, když $[\kk(a):\kk] < \infty$.
Nápověda 2
Je-li prvek algebraický nad nějakým tělesem, je algebraický i nad každým jeho nadtělesem. (Proč?)
Řešení
Prvek $a \in \K$ je algebraický nad $\kk$ právě tehdy, když $[\kk(a):\kk] < \infty$. Jsou-li $a, b \in \K$ algebraické nad $\kk$, pak $a+b, ab \in \kk(a,b)$, přičemž $[\kk(a,b):\kk] = [\kk(a,b):\kk(a)]\cdot[\kk(a):\kk]$ a jelikož víme, že $[\kk(a):\kk] < \infty$, tak stačí ukázat, že $[\kk(a,b):\kk(a)] < \infty$. Víme také, že $[\kk(b):\kk] < \infty$ a na $\kk(a, b)$ můžeme nahlížet jako $\kk(a)(b)$. Minimální polynom $m_{b,\kk}$ má koeficienty v $\kk$, tedy speciálně i v $\kk(a)$, takže vidíme, že $b$ je algebraický i nad $\kk(a)$ (je kořenem polynomu s koeficienty v $\kk(a)$), tedy $[\kk(a)(b):\kk(a)] < \infty$, což jsme chtěli. $a^{-1}\in \kk(a)$, takže pokud je $a$ algebraické nad $\kk$, tak je $a^{-1}$ taky.

Následující úloha obsahuje morální ponaučení, které doporučuji přečíst, i když úlohu řešit nebudete.

Nechť $\K = \Q(\alpha)$, kde $\alpha$ splňuje $\alpha^4 + \alpha + 1 = 0$ (tedy $[\K : \Q] = 4$.) Dokažte, že neexistuje těleso $\kk$ splňující $\K \gneq \kk \gneq \Q$. Morální ponaučení: To, že $[\Q(\sqrt2+\sqrt3) : \Q] = 4$ a toto rozšíření jsme ještě mohli „zjemnit“ na $\Q(\sqrt2+\sqrt3) \geq \Q(\sqrt2) \geq \Q$, je jenom „šťastná náhoda“ (tj. specifické pro onen případ). To, že se stupeň rozšíření dá rozložit (jakožto celé číslo), ještě neimplikuje existenci mezirozšíření patřičných stupňů.
Krok 1
Ukažte, že případné $\kk$ splňující $\K \gneq \kk \gneq \Q$ by muselo splňovat $[\kk:\Q] = 2$ a také $[\K : \kk] = 2$.
Nápověda ke Kroku 1
$[\K : \Q] = [\K : \kk] \cdot [\kk : \Q]$.
Krok 2
Nahlédněte, že $m_{\alpha, \kk}$ je kvadratický polynom dělící $x^4 + x + 1$ v $\kk[x]$. Tedy $x^4 + x + 1 = (x^2 + ax + b)(x^2 + cx + d)$ pro nějaká $a, b, c, d \in \kk$.
Nápověda ke Kroku 2
To, že je kvadratický, plyne z toho, že $\alpha \notin \kk$ a $[\K : \kk] = 2$. Dělitelnost je pak díky tomu, že $x^4 + x + 1$ je polynom s koeficienty (také) v $\kk$, jehož je $\alpha$ kořenem.
Krok 3
Napište si, jaké vztahy splňují $a$, $b$, $c$, $d$. Vyrobte pomocí těchto vztahů kubický polynom s koeficienty v $\Q$, jehož kořenem bude $a^2$.
Nápověda ke Kroku 3
Je $a + c = 0$, $ac + b + d = 0$, $ad + bc = 1$, $bd = 1$, neboli $a^2 = b+d$, $a = 1/(b-d)$, $bd = 1$. Platí $(b+d)^2 - (b-d)^2 = 4bd$.
Krok 4
Vidíme tedy, že $a^2 \in \kk$ je kořenem $f = x^3 - 4x - 1$, což je nad $\Q$ ireducibilní (kubický + nemá kořeny). Je tedy $f = m_{a^2,\Q}$. Doveďte toto ke sporu.
Nápověda ke Kroku 4
Jelikož je $[\kk : \Q] = 2$ a $a^2 \in \kk$, může mít $m_{a^2,\Q}$ stupeň nejvýše $2$.
 1. Nechť $f \in \Z[x]$ je primitivní polynom, jehož koeficient u nejvyšší mocniny není dělitelný prvočíslem $p$. Dokažte, že pokud tento polynom intepretujeme jako prvek $\bar f \in \Z_p[x]$ a v tomto oboru půjde o ireducibilní prvek, pak bude ireducibilní i jakožto prvek $\Q[x]$. (Tj. například $f = x^2 + 3x + 1$ je ireducibilní nad $\Q$, protože příslušný polynom $\bar f = x^2 + 3x + 1 = x^2 + x + 1 \in \Z_2[x]$ je ireducibilní nad $\Z_2$.)
 2. Dokažte, že následující polynomy jsou ireducibilní nad $\Q$: (i) $x^4+x+1$, (ii) $x^5 - x^2 + 1$, (iii) $3 x^3 + 10 x^2 + 12 x + 1$.
 3. Ukažte na příkladu, že nemůžeme vypustit podmínku na dělitelnost $p$ koeficientu nejvyšší mocniny.
Nápověda k (a)
Dle Gaussova lemmatu je pro primitivní polynom ireducibilita nad $\Q$ ekvivalentní ireducibilitě nad $\Z$. Jinak řečeno, libovolný netriviální rozklad $f$ by BÚNO byl na polynomy ze $\Z[x]$. Podobný rozklad by tedy šel udělat i pro $\bar f$ v $\Z_p[x]$…
Nápověda k (b), která prozradí (funkční) volby $p$
(i) $p = 2$, (ii) $p = 2$, (iii) $p = 5$.
Nápověda k (c)
Abychom měli jistotu, že polynom bude po zmodulení $p$ (tj. „reinterpretaci“ v $\Z_p[x]$) ireducibilní, můžeme ho třeba hledat takový, aby byl po zmodulení lineární. Takže můžeme (třeba) pátrat mezi kvadratickými polynomy, přičemž pak budeme jen chtít, aby koeficient u $x^2$ byl $p$.
Řešení (a)
Dle Gaussova lemmatu je pro primitivní polynom ireducibilita nad $\Q$ ekvivalentní ireducibilitě nad $\Z$. Jinak řečeno, libovolný netriviální rozklad $f$ by BÚNO byl na polynomy ze $\Z[x]$. Nechť tedy je $f = gh$, $g, h \in \Z[x]$ nekonstantní. Pak jistě platí $\bar f = \bar g \bar h$ v $\Z_p[x]$. Snadno nahlédneme, že podobně jako $f$ ani $g$ a $h$ nemohou mít vedoucí koeficient dělitelný $p$ (pak by to tak měl i $f$), takže $1 \leq \deg g = \deg \bar g$, $1 \leq \deg h = \deg \bar h$ a máme tak spor s ireducibilitou $\bar f$.
Řešení (b)
Všechno to jsou primitivní polynomy. (i) Zvolme $p = 2$, stačilo by nám tedy ukázat, že $\bar f = x^4 + x + 1 \in \Z_2[x]$ je ireducibilní. Reducibilní polynom stupně čtyři musí mít dělitele stupně nejvýše dva, ovšem vidíme, že $\bar f$ nemá v $\Z_2$ kořeny a ani není dělitelný jediným kvadratickým ireducibilním polynomem nad $\Z_2$, tj. $x^2 + x + 1$ (jak se „snadno ověří“). (ii) se udělá ale úplně stejně. Ve (iii) vidíme, že dvojka fungovat nebude (dostali bychom $x^3+1$ s kořenem $1$), trojka taky ne (dělí vedoucí koeficient), zkusme tedy pětku; pak je $\bar f = 3x^3 + 2x + 1$. Jde o polynom stupně tři, na ireducibilitu tedy stačí ověřit, že nemá kořeny, což se „snadno ověří“.
Řešení (c)
Např. $3x^2 + 4x + 1 = (x+1)(3x+1)$ je reducibilní, ale kdybychom ho chtěli modulit trojkou, dostaneme $x+1$, zjevně ireducibilní prvek $\Z_3[x]$.
(kritérium ireducibility pro skutečné labužníky)
 1. Nechť $f \in \Z[x]$ je primitivní polynom, jehož koeficient u nejvyšší mocniny není dělitelný prvočísly $p$ a $q$. Dokažte, že pokud se příslušný polynom v $\Z_p[x]$ rozkládá na dva ireducibilní činitele stupňů $d_1$, $d_2$, současně se v $\Z_q[x]$ rozkládá na dva ireducibilní činitele stupňů $e_1$, $e_2$ a ještě platí $\{d_1, d_2\} \neq \{e_1, e_2\}$, pak je $f$ ireducibilní nad $\Q$.
 2. Dokažte, že $x^5 + 3 x + 1$ je ireducibilní nad $\Q$.
Stručné řešení (a)
Podobně jako v předchozí úloze nám stačí ireducibilita v $\Z[x]$. Úvahami jako v řešení předchozí úlohy nahlédneme, že pokud se $f$ rozkládá v $\Z[x]$, tak to musí být na dva ireducibilní polynomy stupňů $d_1$, $d_2$ (díky rozkladu v $\Z_p[x]$); takovýto rozklad ovšem nenastává v $\Z_q[x]$, proto je $f$ v $\Z[x]$ ireducibilní.
Řešení (b)
V $\Z_2[x]$ máme polynom $x^5 + x + 1$, který lze rozložit na $(x^2+x+1)(x^3+x^2+1)$ (obě závorky ireducibilní). V $\Z_3[x]$ máme polynom $x^5 + 1$, který lze rozložit na $(x+1)(x^4+2x^3+x^2+2x+1)$; druhá závorka jistojistě nemá kořen a když ji zkusíme podělit všemi (monickými) kvadratickými polynomy nad $\Z_3$ (to jsou: $x^2+1$, $x^2+x+2$, $x^2+2x+2$), zjistíme, že je ireducibilní. Původní polynom $x^5 + 3x + 1$ je tedy nad $\Q$ vskutku ireducibilní. Užitečné, viďte?
Podle tohoto návodu dokažte Lürothovu větu: Je-li $\kk$ těleso, $\kk(t)$ těleso racionálních funkcí nad $\kk$ v proměnné $t$ a těleso $\mathbb L$ splňuje $\kk(t) \geq \mathbb L \geq \kk$, pak je $\mathbb L = \kk(a)$ pro nějaké $a \in \kk(t)$.

Také nějaká ta geometrie

Dokažte, že pomocí kružítka a pravítka nelze sestrojit
 1. pravidelný devítiúhelník,
 2. ★ pravidelný sedmiúhelník, víte-li, že $x^3+x^2-2x-1 = (x-2 \cos(2\pi/7))(x-2 \cos(4\pi/7))(x-2 \cos(6\pi/7))$.
Nápověda k (a)
Kdyby šel sestrojit devítiúhelník, jaký by měl vnitřní úhel? Viz příklad z přednášky.
Řešení (a)
Kdyby šel sestrojit devítiúhelník, měl by vnitřní úhel $140^\circ$. Úhel o velikosti $120^\circ$ se zkonstruuje snadno, takže bychom měli i úhel $20^\circ$, což dle příkladu z přednášky není možné.
Řešení (b)
Uvedený polynom je ireducibilní (nemá racionální kořeny či lze snadno nahlédnout v $\Z_2[x]$). Jelikož je jeho stupeň lichý, žádný z jeho kořenů nikdy nebude v rozšíření $\Q$, jehož stupeň je mocnina dvojky, a z přednášky víme, že souřadnice veškerých konstruovatelných čísel jsou prvky takovýchto rozšíření $\Q$.
Sestrojte pomocí pravítka, kružítka a trisektítka (pomocí kterého lze vést přímku ve třetině libovolného zkonstruovaného úhlu) pravidelný sedmiúhelník a zkuste se zamyslet nad tím, co to znamená algebraicky.
Řešení
Konstrukce je popsaná tady. Další odpověď na té stránce nebo tato otázka se potom vyrovnávají s algebraickými souvislostmi. Upřímně, moc jsem to nezkoumal, ale na první pohled to působilo celkem důvěryhodně, snad to nejsou fake news.

V grupě se to lépe táhne

Grupa je čtveřice $(G, \odot, {}^{-1}, 1)$, kde $G$ je množina s binární operací $\odot$, unární operací $^{-1}$ a význačným prvkem $1$ splňující

 1. $(a \odot b)\odot c = a \odot(b \odot c)$ $\forall a, b, c \in G$,
 2. $a \odot 1 = a = 1 \odot a$ $\forall a \in G$,
 3. $a \odot (a^{-1}) = 1 = (a^{-1}) \odot a$ $\forall a \in G$.
Nechť $(G, \odot, {}^{-1}, 1)$ je grupa. Dokažte, že pokud prvek $e \in G$ splňuje $e \odot g = g$ nebo $g \odot e = g$ pro nějaké $g \in G$, pak $e = 1$.
Řešení
$e \odot g = g$ $\implies$ $(e \odot g) \odot (g^{-1}) = g \odot (g^{-1})$ $\stackrel{(\text a)}\implies$ $e \odot (g \odot (g^{-1})) = g \odot (g^{-1})$ $\stackrel{(\text c)}\implies$ $e \odot 1 = 1$ $\stackrel{(\text b)}\implies$ $e = 1$, analogicky se rozebere $g \odot e = g$.
Nechť $(G, \odot, {}^{-1}, 1)$ je grupa a $g \in G$. Dokažte, že pokud prvek $h \in G$ splňuje $h \odot g = 1$ nebo $g \odot h = 1$, pak $h = g^{-1}$.
Řešení
$h \odot g = 1$ $\implies$ $(h \odot g) \odot (g^{-1}) = 1 \odot (g^{-1})$ $\stackrel{(\text a)}\implies$ $h \odot (g \odot (g^{-1})) = 1 \odot (g^{-1})$ $\stackrel{(\text c)}\implies$ $h \odot 1 = 1 \odot g^{-1}$ $\stackrel{(\text b)}\implies$ $h = g^{-1}$, analogicky se rozebere $g \odot h = 1$.
Následující zčásti vyplněné tabulky zadávají nějakou binární grupovou operaci $\odot$, tj. v buňce příslušné řádku $\color{red}x$ a sloupci $\color{blue}y$ se nachází $x \odot y$. Doplňte zbytek tabulky.
 1. $\begin{array}{c|c|} & \color{blue} a & \color{blue} b \\ \hline \color{red} a & & b \\ \hline \color{red} b & & \\ \hline \end{array}$
 2. $\begin{array}{c|c|c|c|} & \color{blue} a & \color{blue} b & \color{blue} c & \color{blue} d \\ \hline \color{red} a & & & & b \\ \hline \color{red} b & d & c & & \\ \hline \color{red} c & & & & \\ \hline \color{red} d & & & & \\ \hline \end{array}$
 3. $\begin{array}{c|c|c|c|c|c|} & \color{blue} a & \color{blue} b & \color{blue} c & \color{blue} d & \color{blue} e & \color{blue} f \\ \hline \color{red} a & & & & & & \\ \hline \color{red} b & & c & a & e & & \\ \hline \color{red} c & & & & & & \\ \hline \color{red} d & & f & & & & b \\ \hline \color{red} e & & & & & & \\ \hline \color{red} f & & & & & & \\ \hline \end{array}$
Jak se takové věci řeší
Standardní argumenty jsou:
Řešení (a)
$a \odot b = b$, tedy $a$ je jednotka $G$. Takže $a \odot a = a$, $b \odot a = b$ a z jednoznačnosti jednotky / existence inverzu už musí být $b \odot b = a$. Alternativně lze vyřešit $2 \times 2$ sudoku…
$\begin{array}{c|c|} & \color{blue} a & \color{blue} b \\ \hline \color{red} a & a & b \\ \hline \color{red} b & b & a \\ \hline \end{array}$
(Jde o grupu $\Z_2$ s operací sčítání.)
Řešení (b)
Zjevně $a$, $b$ ani $d$ nejsou jednotkou, takže jí musí být $c$. Hned je svět veselejší:
$\begin{array}{c|c|c|c|} & \color{blue} a & \color{blue} b & \color{blue} c & \color{blue} d \\ \hline \color{red} a & & & a & b \\ \hline \color{red} b & d & c & b & \\ \hline \color{red} c & a & b & c & d \\ \hline \color{red} d & & & d & \\ \hline \end{array}$
V druhém řádku chybí jen $a$, následně pak v posledním sloupci chybí jen $c$.
$\begin{array}{c|c|c|c|} & \color{blue} a & \color{blue} b & \color{blue} c & \color{blue} d \\ \hline \color{red} a & & & a & b \\ \hline \color{red} b & d & c & b & a \\ \hline \color{red} c & a & b & c & d \\ \hline \color{red} d & & & d & c \\ \hline \end{array}$
V prvním řádku chybí $c$, $d$ v nějakém pořadí, z druhého řádku vidíme, že musí být v pořadí $c$, $d$, poslední řádek se již doplní jednoznačně.
$\begin{array}{c|c|c|c|} & \color{blue} a & \color{blue} b & \color{blue} c & \color{blue} d \\ \hline \color{red} a & c & d & a & b \\ \hline \color{red} b & d & c & b & a \\ \hline \color{red} c & a & b & c & d \\ \hline \color{red} d & b & a & d & c \\ \hline \end{array}$
(Jde o grupu $\Z_2 \times \Z_2$ s operací sčítání.)
Řešení (c)
$b$, $c$, $d$ ani $f$ zjevně nejsou jednotkou, bude to buď $a$, nebo $e$. Kdyby ovšem bylo jednotkou $e$, tak $b \odot d = e = d \odot b$, což není pravda, takže je jednotkou $a$.
$\begin{array}{c|c|c|c|c|c|} & \color{blue} a & \color{blue} b & \color{blue} c & \color{blue} d & \color{blue} e & \color{blue} f \\ \hline \color{red} a & a & b & c & d & e & f \\ \hline \color{red} b & b & c & a & e & & \\ \hline \color{red} c & c & & & & & \\ \hline \color{red} d & d & f & & & & b \\ \hline \color{red} e & e & & & & & \\ \hline \color{red} f & f & & & & & \\ \hline \end{array}$
Jednoznačně doplníme druhý řádek, využijeme toho, že $b \odot c = a$ $\implies$ $c \odot b = a$ a jednoznačně doplníme druhý sloupec. V posledním sloupci je pak jediné možné místo pro $e$.
$\begin{array}{c|c|c|c|c|c|} & \color{blue} a & \color{blue} b & \color{blue} c & \color{blue} d & \color{blue} e & \color{blue} f \\ \hline \color{red} a & a & b & c & d & e & f \\ \hline \color{red} b & b & c & a & e & f & d \\ \hline \color{red} c & c & a & & & & e \\ \hline \color{red} d & d & f & & & & b \\ \hline \color{red} e & e & d & & & & \\ \hline \color{red} f & f & e & & & & \\ \hline \end{array}$
$c \odot c = c \odot (b \odot b) = (c \odot b) \odot b = a \odot b = b$. Nyní lze jednoznačně doplnit $d$, $f$ do třetího řádku. V třetím sloupci chybí $d$, $e$, $f$ a je jediná možnost, jak je tam doplnit.
$\begin{array}{c|c|c|c|c|c|} & \color{blue} a & \color{blue} b & \color{blue} c & \color{blue} d & \color{blue} e & \color{blue} f \\ \hline \color{red} a & a & b & c & d & e & f \\ \hline \color{red} b & b & c & a & e & f & d \\ \hline \color{red} c & c & a & b & f & d & e \\ \hline \color{red} d & d & f & e & & & b \\ \hline \color{red} e & e & d & f & & & \\ \hline \color{red} f & f & e & d & & & \\ \hline \end{array}$
$d \odot f = b$ $\implies$ $d \odot f \odot c = b \odot c = a$ $\implies$ $d \odot d = a$. Dokončíme čtvrtý řádek doplněním $c$. Stále nevíme, co jsou inverzy $e$ a $f$, buď jsou navzájem inverzní, nebo je každý vlastním inverzem. V prvním případě by pak bylo $f \odot f = c$, což by se snadno vysporovalo: $e \odot f = a$ $\implies$ $c \odot f \odot f = a$ $\implies$ $c \odot c = a$, což není pravda. Musí tedy být $e \odot e = a$ a $f \odot f = a$. Zbývající políčka se doplní už jednoznačně.
$\begin{array}{c|c|c|c|c|c|} & \color{blue} a & \color{blue} b & \color{blue} c & \color{blue} d & \color{blue} e & \color{blue} f \\ \hline \color{red} a & a & b & c & d & e & f \\ \hline \color{red} b & b & c & a & e & f & d \\ \hline \color{red} c & c & a & b & f & d & e \\ \hline \color{red} d & d & f & e & a & c & b \\ \hline \color{red} e & e & d & f & b & a & c \\ \hline \color{red} f & f & e & d & c & b & a \\ \hline \end{array}$
(Jde o grupu $S_3$ permutací tří prvků, $b$ a $c$ jsou trojcykly, $d$, $e$, $f$ transpozice.)
(poněkud vágní) Nahlížejme na symetrie útvarů jako na „isometrická zobrazení, které útvar zachovají“. Například rovnostranný trojúhelník má těchto šest symetrií: identické zobrazení, rotace o $60^\circ$ a $120^\circ$ a překlopení podle tří os. Vždy existuje identická symetrie, ke každé symetrii existuje jednoznačná inverzní a skládání symetrií je asociativní (protože skládání zobrazení je asociativní). Popište grupy symetrií následujících útvarů:
 1. úsečka,
 2. čtverec,
 3. kosočtverec, který není čtverec,
 4. (zidealizovaný) květ sakury ozdobné (Prunus serrulata),
 5. tento podtácek, který ze spodní strany určitě vypadá jinak,
 6. pravidelný čtyřstěn,
 7. následující obrázek, který je „nekonečný na obě strany“: … 🤔 🤔 🤔 🤔 🤔 🤔 🤔 🤔 🤔 🤔 …,
 8. následující obrázek, který je „nekonečný jen doprava“: 🤔 🤔 🤔 🤔 🤔 🤔 🤔 🤔 🤔 🤔 …
Ve volném čase si pak dle zájmu pusťte toto video.
Řešení
 1. identita + převrácení podle středu;
 2. identita, rotace o $90^\circ$, $180^\circ$, $270^\circ$ a překlopení podle dvou os stran a dvou diagonál (celkem osm symetrií);
 3. identita, rotace o $180^\circ$ a překlopení podle jedné ze dvou diagonál;
 4. po „idealizaci“ je to pětiúhelník, takže má rotace o násobky $72^\circ$ (včetně identity pět symetrií) a překlopení podle jedné z pěti os;
 5. po „idealizaci“ je to dvanáctiúhelník, takže dvanáct rotací a dvanáct překlopení;
 6. isometrie musí posílat (různé) vrcholy čtyřstěnu na (různé) vrcholy a není těžké nahlédnout, že můžeme tyto vrcholy libovolně (isometricky) permutovat, máme tedy $4! = 24$ symetrií odpovídající všem možným permutacím vrcholů;
 7. s obrázkem můžeme hýbat doleva a doprava o libovolný počet smajlíku – a to je všechno, co můžeme, symetrie tedy odpovídají celým číslům (jde o grupový isomorfismus);
 8. s tímto obrázkem nejde nijak hýbat, takže je grupa symetrií triviální (pouze identita).
Není něco zvláštního na Diliges Dominum od Williama Byrda?
Odpověď
Ne, není.