Matematická analýza 1., 2010-2011, letní semestr

Anotace a základní informace

Přednáška se věnuje zejména základům integrálního počtu.


Přednáška se koná pro mnoho (desítky až stovky) studentů najednou, přičemž přednášející u tabule vykládá především teoretické poznatky a ilustrativní příklady. Otázky v průběhu přednášky a diskuse po ní jsou vítány, jiná forma studentské aktivity (pobyt u tabule atd.) se nepředpokládá. Z látky přednášené na přednášce je potřeba složit zkoušku.


Proseminář se koná pro středně mnoho (desítky) studentů najednou. Vedoucí prosemináře u tabule vykládá doplňující informace k přednášce a počítá vzorové (zejména složitější) příklady. Otázky i diskuse jsou vítány, jiná forma studentské aktivity (pobyt u tabule atd.) se nevyžaduje. Znalosti z prosemináře se nebudou u zkoušky explicite vyžadovat, bude se však předpokládat jejich zvládnutí (zejména příslušných početních technik). Z prosemináře je potřeba získat zápočet.


Cvičení se koná pro relativně málo (15-25) studentů najednou, typicky pro jeden kroužek. Na cvičeních se počítají příklady na procvičení dané tématiky, s aktivní účastí studentů (někdy i u tabule). Z cvičení je potřeba získat zápočet.


Přechody mezi paralelními přednáškami nejsou možné, přechody mezi cvičeními jsou možné pouze kvůli zcela zásadním důvodům a musí je schválit cvičící i přednášející.

Poznámky k přednášce, prosemináři a cvičení

Matematická analýza (Poslední změna dne 7.2.2011.) Zdrojové soubory jsou zde , zde , zde , zde , zde , zde a zde .Zadání zkouškových písemek:

Písemka F Písemka E Písemka C Písemka D Písemka A


Zadání zápočtových písemek:

Zápočtová písemka I Zápočtová písemka II Zápočtová písemka III Zápočtová písemka IV

Informace o zkouškách

Zkouška sestává z písemné a ústní části, přičemž k úspěšnému absolvování zkoušky je třeba složit obě části. Ke zkoušce je třeba mít zápočet ze cvičení. Struktura zkoušky a požadavky jsou k nalezení zde.


Zajímavé postřehy o zkouškách obecně je možno najít na stránkách O.Kalendy.

Konzultační hodiny

Konzultace probíhají na základě ústní nebo e-mailové dohody. Je dobré připravit si konkrétní dotazy, problémy a příklady, protože konzultace není náhradní přednáška.

Informace o zápočtech

Zápočet za cvičení bude udělen za úspěšné napsání dvou zápočtových písemek. Celkem budou vypsány čtyři zápočtové písemky. Každá trvá třicet minut, sestává ze tří příkladů a k jejímu napsání je třeba mít zcela správně alespoň dva z nich. Úvodní písemka bude třetí týden v semestru a bude obsahovat dvě úlohy ze zimního semestru a jednu na Taylorův polynom. K písemce je možné používat libovolné písemnosti. Druhá písemka proběhne v osmém týdnu semestru a bude obsahovat dva příklady ze zimního semestru (limita funkce a derivace funkce) a jednu úlohu ne neabsolutní konvergenci. Třetí písemka proběhne v týdnu od 10.5. do 14.5. a bude obsahova příklad na limitu posloupnosti nebo funkce, příklad na absolutní konvergenci řady a úlohu na výpočet primitivní funkce. Čtvrtá (náhradní) písemka proběhne 21.5. v 15:40 v K2 a bude obsahovat příklad na derivaci, limitu funkce a určitý integrál.


Studenti kombinovaného studia mohou navštěvovat libovolnou výuku dle uvážení. Pro získání zápočtu z cvičení vyřeší následující sadu úloh a v čitelné a okomentované formě donesou svému cvičícímu. Důrazně doporučujeme navštěvovat výuku a konzultace co nejčastěji.


Zápočet za proseminář se uděluje na konci semestru za donesení indexu.


Literatura

Přednáška nekopíruje žádnou učebnici, nicméně následující literatura by vám mohla být nápomocna. Další literaturu je možno najít na SISu. Řada přednášejících na MFF umisťuje na své stránky archivy příkladů, můžete se například podívat zde a zde. Užitečné informace je též možno získat na těchto stránkách určených pro první ročník akademického roku 2008-2009.


W. Rudin Principles of mathematical analysis
B. P. Děmidovič Sbírka úloh a cvičení z matematické analýzy
L. Zajíček Vybrané úlohy z matematické analýzy pro 1. a 2. ročník
I. Netuka, J. Veselý Příklady z matematické analýzy III (skriptum)