Komutativní okruhy


Průběh přednášky a cvičení

   (2.10.) Přednáška: Základní pojmy teorie komutativních okruhů, jejich základní vlastnosti a příklady (obory, ideály, hlavní ideály) [D,část I.1]., konečná generovanost ideálů a noetherovskost [D, I.1.4-5].

   (7.10.) Přednáška: Aritmetika ideálů, okruhy polynomů, Hilbertova věta o bázi [D, I.2.1].

   (9.10.) Přednáška: Prvoideály, maximální ideály a prvočinitelé, popis pomocí těles a oborů [D, I.1.1 - 3].
Cvičení: Prvoideály, maximální ideály v celých číslech a obecných oborech hlavních ideálů. Netriviální příklady provoideálů v oborech polynomů více neznámých.

   (14.10.) Přednáška: Princip lokalizace komutativního oboru v multiplikativní množině, univerzální vlastnost lokalizace a popis ideálů [D,VI.2].
Cvičení: Lokalizace v celých číslech, struktura svazu ideálů lokalizace celých čísel v prvoideálu.

   (16.10.) Přednáška: Gaussovy obory, Gaussovo lemma.
Cvičení: Lokalizace v obecných komutativních okruzích: ekvivalence krácení, přirozený homomorfismus, lokalizace lokálního okruhu (Z9).

   (21.10.) Přednáška: Gaussova věta [S, 9.1, 9.2, 9.5-9.8] nebo [D, I.2.4-7]. Faktor Gaussova oboru podle prvoideálů nemusí být Gaussův (Z[x]/(x2-5) je izomorfní Z[a] pro a2=5). Okruhy polynomů s libovolně velkou množinou neurčitých.

   (23.10.) Přednáška: Každý komutativní okruh je faktorem nějakého Gassova oboru Z[X]. Axiom výběru [SA].

   (30.10.) Přednáška: Zornovo lemma a dobré uspořádání [SA].

   (4.11.) Přednáška a cvčení: Použití Zornova lemmatu [SA]: existence maximálních ideálů, existence báze vektorového prostoru, existence a jednoznačnost algebraického uzávěru.

   (6.11.) Přednáška: Rozšíření homomorfismů těles do algebraického uzávěru na automorfismy algebraického uzávěru . Multiplikativní množiny a prvoideály [D,I.3.7-8], odmocnina z ideálu a prvoideály [D, I.3.10-13].
Cvičení: Výpočet odmocnin ideálů v okruzích celých čísel a polynomů jedné neurčité.

   (11.11.) Přednáška: Jacobsonův radikál [D I.3.14-15]. Komaximální ideály a Čínská věta o zbytcích [D, I.3.1.- I 3.3].
Cvičení: Výpočet nildradikálu a Jacobsonova radikálu lokálních okruhů a faktorů oborů hlavních ideálů.

   (13.11.) Přednáška: Zavedení modulů a podmodulů, jejich základní vlastnosti (zobecnění vlastností známých pro grupy či vektorové prostory).
Cvičení: Výpočet vzorů v Čínské větě o zbytcích.

   (18.11.) Přednáška: Součty podmodulů, podmoduly indukované ideály, faktorové moduly, modulové homomorfismy. Věta o homomorfismu a 1. věta o izomorfismu.

   (20.11.) Přednáška: 2. a 3 věta o izomorfismu, konečně generované a Noetherovské moduly [D, I.1.5-6, I.5.1].
Cvičení: cyklické moduly jako faktory okruhu.

   (25.11.) Přednáška: Direktní suma modulů, její vnější a vnitřní popis [D, I.4.1], volné moduly a volné báze.
Cvičení: direktní suma je podmodulem kartézského součinu.

   (27.11.) Přednáška: Popis volné báze [D, I.4.4], hodnost volného modulu [D, I.4.7],
Cvičení: Volnost modulu R(A) nad okruhem R. Příklady modulů nad celými čísly, které nejsou volné: konečný, aspoň dvouprvkový Z-modul a Z-modul racionálních čísel Q.

   (2.12.) Přednáška: Matice přechodu mezi volnými bázemi volného modulu konečné hodnosti. Volba volné báze a obsah prvku volného modulu v oboru integrity hlavních ideálů [D, I.4.9]. Volný faktorový modul [D, I.4.11].

   (4.12.) Přednáška: Torzní část modulu, beztorzní moduly [D, I.5.2], direktní rozklad konečně generovaného modulu na torzní a volnou část [D, I.5.4,-6]. Podmoduly volného modulu konečné hodnosti nad obory hlavních ideálů [D, I.4.10, I.6.2].
Cvičení: Z-modul Q racionálních čísel: beztorzní, uniformní, nekonečně generovaný, není volný. Torzní část modulu nad oborem integrity,

   (9.12.) Přednáška: Hodnost podmodulů [D, I.5.5], Direktní rozklady konečně generovaných modulů nad obory hlavních ideálů na cyklické moduly s klesající posloupností anihilátorů [D, I.6.3], struktura torzních modulů [D, I.5.3,7] direktní rozklad konečně generovaného modulu na cyklické p-moduly a volné moduly [D, I.5.11]

   (11.12.) Struktura konečně generovaného p-modulu nad obory hlavních ideálů [D, I.5.8].
Cvičení: Direktní rozklady konečně generovaných Z-modulů.

   (16.12.) Algebraická rozšíření a algebraické uzávěry těles [D, část II.1]. Stupeň separability a separabilní rozšíření [D, II.2.1 - 4], existence ireducibilních neseparabilních polynomů [D, II.2.7].

   (18.12.) Algebraická rozšíření perfektních těles jsou separabilní [D, II.2.8], separabilní rozšíření konečného stupně je jednoduché [D, II.3.1]. Galoisovo rozšíření je právě rozkladové nadtěleso ireducibilního separabilního polynomu [D, II.3.4], normální rozšíření je právě rozkladové nadtěleso množiny polynomů [D, II.3.5].
Cvičení: Příklady neperfektních těles (Q = podílové těleso oboru polynomů Zp[y] pro p prvočíslo), neseparabilních ireducibilních polynomů (xp-y v okruhu Q[y] ) a neseparabilních algebraických rozšíření S=Q[y1/p] nad Q, kde y1/p je (nový) p-násobný kořen polynomu xp-y a kde [S:Q]=p a [S:Q]s=1.

   (6.1.) Přednáška: Galoisova grupa a podtěleso pevných bodů [D, II.3.2, II.3.7-9], Galoisova korespondence a Hlavní věta Galoisovy teorie [D, II.4.3].

   (8.1.) Přednáška: Norma, stopa, charakteristický polynom, jejich souvislost s minimálním polynomem [D, II.5.1]. Výpočet a skládání normy a stopy [D, II.5.2-3].


[D] skripta A. Drápala,
[R] prezentace P. Růžičky,
[S] skripta D.Stanovského, Základy algebry, Matfyzpress, Praha 2010.
[SA] Text D.Stanovského o Axiomu výběru