Komutativní okruhy


Průběh přednášky

   (6.10.) 1. K čemu jsou dobré ideály? Základní pojmy teorie komutativních okruhů příklady (komutativní okruh, obor, ideály, homomorfismus ) [D,část I.1]. Jednoznačný vztah mezi ideály a algebraicky korektní faktorizací. Ideálový popis a zobecnění dělitelnosti. Hlavní a konečně generované ideály.

   (13.10.) Popis noetherovských okruhů a Hilbertova věta o bázi [D, I.2.1]. Prvoideály, maximální ideály a prvočinitelé, popis pomocí těles a oborů [D, I.1.1 - 3]. Aritmetika ideálů.

   (20.10.) 2. Jak zjednodušit počítání v komutativním okruhu? A) Faktorizací: komaximální ideály a Čínská věta o zbytcích [D, I.3.1.- I 3.3]. B) Lokalizací: princip lokalizace komutativního oboru v multiplikativní množině, univerzální vlastnost lokalizace a popis ideálů [D,VI.2], obecné lokální a kvazilokální okruhy.

   (27.10.) 3. Exkurz: Axiom výběru, ordinální čísla a Zornovo lemma. Formulace axiomu výběru [SA]. Tranzitivní třídy, dobré uspořádání a ordinální čísla, [K, kap.11]. Zornovo lemma a existence dobrého uspořádání [SA].

   (3.11.) Použití Zornova lemmatu [SA]: existence maximálních ideálů, existence báze vektorového prostoru, existence a jednoznačnost algebraického uzávěru. Rozšíření homomorfismů těles na automorfismy algebraického uzávěru. Multiplikativní množiny a prvoideály [D,I.3.7-8]

   (10.11.) 4.Úvod do radikálů. odmocnina z ideálu a prvoideály [D, I.3.10-13]. Jacobsonův radikál [D I.3.14-15]. Geometrické příklady radikálových ideálů.

   (24.11.) 5.Zobecnění vektorových prostorů nad okruhy: pojem modulu. Zavedení modulů, podmodulů, a faktormodulů. Příklady. Součty podmodulů, podmoduly indukované ideály, faktorové moduly, modulové homomorfismy. Věta o homomorfismu a 1., 2. a 3 věta o izomorfismu, konečně generované a Noetherovské moduly [D, I.1.5-6, I.5.1]. Direktní suma modulů, její vnější a vnitřní popis [D, I.4.1].

   (1.12.) 6. Volné moduly Popis volné báze, "aritmetický" volný modulu R(A) nad komutativním okruhem R, hodnost volného modulu [D, I.4.2-7], Torzní část modulu, torzní a beztorzní moduly.

   (8.12.)Matice přechodu mezi volnými bázemi volného modulu konečného ranku. Volba volné báze a obsah prvku volného modulu v oboru integrity hlavních ideálů [D, I.4.9]. Volný faktorový modul [D, I.4.11] a direktní rozklad konečně generovaného modulu na torzní a volnou část [D, I.5.2-6]. Podmoduly volného modulu konečné hodnosti nad obory hlavních ideálů [D, I.4.10, I.6.2]. Rank podmodulů [D, I.5.5], direktní rozklady konečně generovaných modulů nad obory hlavních ideálů na cyklické moduly s klesající posloupností anihilátorů [D, I.6.3].

   (15.12.) Ireducibilní direktní rozklad konečně generovaného modulu nad obory hlavních ideálů [D, I.5.11]. 7. Galoisova teorie podruhé. Stupeň separability a separabilní rozšíření [D, II.2.1-2]

   (22.12.) Separabilní rozšíření [D, II.2.3 - 4] a existence ireducibilních neseparabilních polynomů [D, II.2.7]. Algebraická rozšíření perfektních těles jsou separabilní [D, II.2.8], separabilní rozšíření konečného stupně je jednoduché [D, II.3.1]. Chrakterizace normálních a Galoisových rozšíření [D, II.3.4-5]. Galoisova grupa a podtěleso pevných bodů [D, II.3.2, II.3.7-9], Galoisova korespondence [D, II.4.3].

   (5.1.) 8. Celistvá rozšíření a Dedekindovy obory. Norma, stopa, charakteristický polynom, jejich souvislost s minimálním polynomem [D, II.5.1]. Výpočet a skládání normy a stopy [D, II.5.2-3]. Celistvé prvky a celistvá rozšíření [D, III.2.2-2.7].

   (12.1) Dedekindovy obory. Primární rozkladu ideálu Dedekindových oborů [D, III.4.2-4]. Struktura celistvých rozšíření Dedekindovy oborů, celistvě uzavřené podokruhy číselných těles [D, III.2.9-12, III.3.1-6].


Průběh cvičení

   (13., 20.10.) Prvoideály a maximální ideály v oborech hlavních ideálů. Netriviální příklady provoideálů v Z[x] a v oborech polynomů více neznámých. Příklady oborů, které nejsou noetherovské

   (27.10.) Lokalizace v obecných komutativních okruzích: ekvivalence krácení, přirozený homomorfismus, příklady. Lokalizace v celých číslech, struktura svazu ideálů lokalizace celých čísel v prvoideálu. Použití Čínské věty o zbytcích.

   (10.11.) Výpočet odmocnin ideálů v okruzích celých čísel a polynomů jedné neurčité, výpočet nilradikálu a Jacobsonova radikálu kvazilokálních okruhů, okruhů polynomů a faktorů oborů hlavních ideálů.

   (1.12.) Direktní rozklady konečně generovaných Z-modulů a Čínská věta o zbytcích. Vektorové prostory s lineárním operátorem jako moduly nad okruhem polynomů a invariantní podprostory jako jejich podmoduly.

   (15.12.) Homomorfismy, podmoduly a faktormoduly volných Z-modulů konečného ranku,

   (22.12.) Ireducibilní neseparabilní polynom.

   (5.1.) Výpočty Galoisovy grupy a stupně separability. Norma a stopa komplexního rozšíření reálných čísel a rozšíření racionálních čísel stupně 2.,


[D] skripta A. Drápala,
[K] text Tomáše Kaisera,
[R] prezentace P. Růžičky,
[S] skripta D.Stanovského, Základy algebry, Matfyzpress, Praha 2010.
[SA] Text D.Stanovského o Axiomu výběru