Základy biostatistiky jsou určeny studentům odborné biologie a OŽP. Vysvětlíme si základní pojmy, na nichž je založeno každé statistické uvažování. Ukážeme, jak zvládnout nejistotu, bez které se experimentální práce neobejde. Podstatnou součástí přednášky jsou základní statistické metody, které si předvedeme především na úlohách s biologickou motivací.

Nedílnou součástí předmětu jsou praktická cvičení v počítačové učebně. Cílem cvičení není do podrobností ovládnout používané programové prostředí R, to poslouží pouze jako nástroj umožňující řešit řadu úloh, z nichž mnohé pocházejí z diplomových prací obhájených na PřF UK. R je volně šiřitelný nástroj, lze jej stáhnout z http://cran.r-project.org/ .Účast na cvičení je možná jen s platným účtem (heslem) ve fakultní síti počítačových učeben.

Získání zápočtu je nutnou podmínkou pro konání zkoušky, bez zápočtu nemohu zkoušet (Pravidla pro organizaci studia PřF čl. 17 odst. 2). Podmínkou získání zápočtu je pravidelná aktivní účast na cvičeních, předávání vlastní práce ve formě souborů cvičícímu, a to včetně případné zápočtové písemné práce. Bližší podrobnosti upřesní cvičící.

U zkoušky má student projevit především znalost základních pojmů a metod z přednášky a souvislostí mezi nimi. Má ukázat, že dovede samostatně řešit úlohy obdobné těm, které se řešily na přednášce či na cvičení. Zkouška probíhá zpravidla ve stejné učebně jako cvičení. Student má právo nejvýše na tři přihlášení ke zkoušce (Pravidla pro organizaci studia PřF čl. 17 odst. 4).

Přednáška i cvičení jsou připravovány se snahou o dialog. Věřím, že tato výuka přispěje k přesvědčení o užitečnosti statistiky dřív, než dojde k hodnocení vlastních experimentů v bakalářské či diplomové práci.

Přednáška bude založena (podobně jako v předchozích letech) na slajdech, které jsou zveřejněny na internetu. Vyhrazuji si právo tyto slajdy podle potřeby upravovat. Podobně zveřejním návod, jak začít pracovat v prostředí R a typové návody ke cvičením. Skutečný průběh cvičení se od nich může odlišovat, protože se cvičící musí přizpůsobit skutečné situaci v dané skupině studentů. I tyto návody mohou být během semestru podle skutečného průběhu výuky upravovány.

Literatura:
K. Zvára: Biostatistika, Karolinum Praha 1998, 2000, 2001, 2003, 2006, 2008

090220, 090223 - Karel Zvára