Základy biostatistikyjsou určeny zejména studentům biologie a OŽP. Vysvětlíme si základní pojmy, na nichž je založeno každé statistické uvažování. Ukážeme, jak zvládnout nejistotu, bez které se experimentální práce neobejde. Podstatnou součástí přednášky jsou základní statistické metody, které si předvedeme především na úlohách s biologickou motivací. 

Nedílnou součástí předmětu jsou praktická cvičení v počítačové učebně. Cílem cvičení není do podrobností ovládnout používané programové prostředí R, to poslouží pouze jako nástroj umožňující řešit řadu úloh, z nichž mnohé pocházejí z diplomových prací obhájených na PřF UK. R je volně šiřitelný nástroj, lze jej stáhnout z http://cran.r-project.org/ .Účast na cvičení je možná jen s platným účtem (heslem) ve fakultní síti počítačových učeben.

Získání zápočtu je nutnou podmínkou pro konání zkoušky, bez zápočtu nemohu zkoušet (Pravidla pro organizaci studia PřF čl. 17 odst. 2). Podmínkou získání zápočtu je pravidelná aktivní účast na cvičeních, předávání vlastní práce ve formě souborů cvičícímu, a to včetně případné zápočtové písemné práce. Bližší podrobnosti upřesní cvičící.

Cvičení však v žádném případě nenahrazuje přednášku, pouze ji doplňuje. Dává příležitost procvičit si vcelku nezávazně základní pojmy i metody. Využijte cvičení co možná nejaktivněji, usnadní to zkoušku.

U zkoušky má student projevit především znalost základních pojmů a metod z přednášky a souvislostí mezi nimi. Má ukázat, že dovede samostatně řešit úlohy obdobné těm, které se řešily na přednášce či na cvičení. Zkouška probíhá zpravidla ve stejné učebně jako cvičení. Student má právo nejvýše na tři přihlášení ke zkoušce (Pravidla pro organizaci studia PřF čl. 17 odst. 4). Při zkoušce dostane každý student individuálně zadané úlohy,. U některých se očekává slovní odpověď například vysvětlující daný pojem. U dalších úloh je třeba vyřešit příklad podobný příkladům řešeným na přednáškách či na cvičení. Zde se očekává zdůvodněná volba modelu a odpovídajícího testu a interpretace výsledku získaného pomocí počítače.

Přednáška i cvičení jsou připravovány se snahou o dialog. Věřím, že tato výuka přispěje k přesvědčení o užitečnosti statistiky dřív, než dojde k hodnocení vlastních experimentů v bakalářské či diplomové práci. Cílem této výuky není zvládnout spoustu vzorečků, ty jsou správně zapsány v prověřeném počítačovém programu. Mnohem spíš jde o seznámení se způsobem uvažování použitým ve statistice. Vzorečky jsou jen úsporným zápisem důležitých myšlenek, postupů, principů atd. Důležitější je to, co mají vzorečky vyjádřovat, než samotný formální zápis. Dám přednost správnému slovnímu vyjádření příslušného principu před jeho nepřesným zápisem pomocí neúplného či nepřesného vzorečku. Na vzorečky, které je třeba si zapamatovat, zvlášť upozorním, případně nabídnu pomůcku k zapamatování. Zmíněný dialog očekávám nejen na cvičeních, ale také na přednášce.

Přednáška bude založena (podobně jako v předchozích letech) na slajdech, které budou postupně zveřejněny na internetu. Vyhrazuji si právo tyto slajdy podle potřeby upravovat. 

Literatura:
K. Zvára: Biostatistika, Karolinum Praha 1998, 2000, 2001, 2003, 2006, 2008

110112, 110214, 120111, 130216 - Karel Zvára