Statistika (D360P03Z, D360P03U)

(Přehled pojmů a metod – 3. ledna 2005)

 

Pojmy

 1. Měřítka (rozlišování měřítek, příklady, zápis hodnot)
 2. Četnosti (absolutní, relativní, kumulativní)
 3. Populace a výběr (příklady, reprezentativní výběr, prostý náhodný výběr,)
 4. Populační a výběrové charakteristiky (parametry, odhady, statistiky)
 5. Variační řada (uspořádaný výběr, pořadí)
 6. Třídění spojité veličiny
 7. Histogram (jaké znaky takto vyjadřovat, Sturgesovo pravidlo pro spojitou veličinu)
 8. Charakteristiky polohy obecně, jejich vlastnosti
 9. Medián, kvartily, percentily
 10. Krabicový diagram
 11. Průměr a vážený průměr (průměr výběrový a populační)
 12. Geografický střed, geografický medián
 13. Charakteristiky variability obecně, jejich vlastnosti
 14. Rozpětí, kvartilové rozpětí
 15. Rozptyl, směrodatná odchylka
 16. Střední odchylka, střední diference
 17. Variační koeficient, Giniho koeficient koncentrace, souvislost s Lorenzovou křivkou
 18. Vlastnosti z-skórů, standardizace
 19. Použití šikmosti a špičatosti
 20. Dvojice kvalitativních veličin (kontingenční tabulka, sdružené a marginální četnosti)
 21. Čtyřpolní tabulka, význam čtyřpolního koeficientu, souvislost se statistikou chí-kvadrát
 22. Vztah průměru velkého souboru a průměrů dílčích souborů
 23. Rozklad variability (rozklad součtu čtverců)
 24. Bodově biseriální koeficient (význam, vztah k Pearsonovu korelačnímu koeficientu)
 25. Pearsonův korelační koeficient (vlastnosti, použití)
 26. Spearmanův korelační koeficient (rozdíl proti Pearsonovu, myšlenka, vlastnosti, použití)
 27. Náhodný pokus, náhodný jev, pravděpodobnost
 28. Klasická pravděpodobnost (princip výpočtu, příklad)
 29. Kombinační číslo n nad  k (význam, použití)
 30. Sjednocení a průnik náhodných jevů, pravděpodobnost sjednocení
 31. Podmíněná pravděpodobnost
 32. Diskrétní rozdělení náhodné veličiny (čím je dáno, příklad)
 33. Spojité rozdělení (distribuční funkce, hustota, příklad)
 34. Střední hodnota náhodné veličiny (souvislost s průměrem, vlastnosti)
 35. Rozptyl náhodné veličiny, její směrodatná odchylka, vlastnosti
 36. Alternativní (nula-jedničkové) rozdělení (model, parametr, střední hodnota, rozptyl)
 37. Binomické rozdělení (model, souvislost s alternativním, střední hodnota, rozptyl)
 38. Poissonovo rozdělení (model, souvislost s binomickým)
 39. Normální (Gaussovo) rozdělení (interpretace parametrů)
 40. Normální rozdělení N(0,1) (parametry, medián, některý kvantil)
 41. Princip výpočtu  P(a < Z < b) pomocí tabelované funkce F(z)
 42. Princip výpočtu  P(X < x)  pro  X~N(m, s2) pomocí tabelované funkce F(z)
 43. Souvislost binomického rozdělení s normálním
 44. Chování výběrového průměru u náhodného výběru rozsahu n (střední hodnota, rozptyl)
 45. Střední chyba výběrového průměru
 46. Centrální limitní věta (princip, souvislost s výběrovým průměrem)
 47. Interval spolehlivosti obecně (interpretace, na čem závisí jeho délka)
 48. Centrální limitní věta pro četnosti, souvislost s intervalem spolehlivosti pro podíl prvků s danou vlastností
 49. Model pro testování hypotéz (hypotéza, alternativa, možná rozhodnutí)
 50. Testování statistických hypotéz (chyby a jejich pravděpodobnosti)
 51. Kritický obor, souvislost s hladinou testu
 52. p-hodnota a statistické rozhodování
 53. Jednostranná a oboustranná alternativa (kdy volit jednostrannou alternativu)
 54. Souvislost statistického rozhodování při oboustranné alternativě a intervalu spolehlivosti
 55. Síla testu
 56. Párové a dvouvýběrové testy
 57. Princip metody nejmenších čtverců v regresi
 58. Interpretace regresních koeficientů u regresní přímky
 59. Koeficient determinace (interpretace, použití)
 60. Rezidua v regresi a jejich použití v regresní diagnostice
 61. Časové řady (složky, z nichž se skládají, srovnání s regresí)
 62. Myšlenka klouzavých průměrů
 63. Multinomické rozdělení (souvislost s binomickým)
 64. Empirické a očekávané (teoretické) četnosti (použití v chí-kvadrát testu)

 

Statistické úlohy

 1. Test hypotézy o pravděpodobnosti alternativního (binomického) rozdělení
 2. Test o střední hodnotě m normálního rozdělení se známým rozptylem
 3. Jednovýběrový t-test
 4. Dvouvýběrový t-test
 5. Mannův-Whitneyův (dvouvýběrový Wilcoxonův) test
 6. Test o shodě dvou pravděpodobností (porovnání dvou podílů)
 7. Párový t-test
 8. Párový Wilcoxonův test
 9. Párový znaménkový test
 10. Prokazování závislosti v modelu regresní přímky
 11. Prokazování závislosti pomocí (Pearsonova) korelačního koeficientu
 12. Prokazování závislosti pomocí Spearmanova korelačního koeficientu
 13. Chí-kvadrát test (test hypotézy určující jednoznačně pravděpodobnosti)
 14. Chí-kvadrát test homogenity (myšlenka, princip)
 15. Chí-kvadrát test nezávislosti (myšlenka, princip)
 16. Čtyřpolní tabulka (použití)
 17. Tabulka analýzy rozptylu (použití)