STP094 Regrese

Přednáška je věnována lineárnímu modelu s normálním rozdělením, zejména lineární regresi. Vychází se z geometrické představy o prostoru možných středních hodnot. Vedle alternativního odvození obecné teorie je pozornost věnována chování běžných statistik v případě, že některý z klasických předpokladů není splněn. Na vhodných místech se prohlubují znalosti o modelech analýzy rozptylu. Část přednášky je věnována regresní diagnostice, hledání modelu, případně multikolineritě. Výklad je ovlivněn moderním statistickým prostředím (S+, R) a jeho možnostmi. Podle časových možností se budeme věnovat také některým zobecněným lineárním modelům, zejména logistické regresi, a regresi nelineární.

Cvičení bude po celý semestr probíhat v počítačové laboratoři K5. Hlavním programovým produktem bude R, který je v K5 k disposici a především je volně šiřitelný. K získání zápočtu bude třeba (vedle pravidelné práce na cvičení) odevzdat vypracovanou individuální úlohu. Je nutné, aby se studenti co nejdříve registrovali v počítačové učebně K5.

Zkouška obsahuje kromě obhajování individuální úlohy dvě otázky z odpřednášené látky (teoretické nebo metodické).