Klasifikační schéma Library of Congres - Matematika
[Přírodní vědy]     [Obecná klasifikace]Matematika
QA 1 Různé série
QA 3 Sebrané spisy
QA 5 Slovníky a encyklopedie
Obecné otázky
Matematická logika
Klasické logické systémy
QA 9.35 Predikátový počet
QA 9.37 Infinitární jazyky
Neklasické formální systémy
QA 9.45 Vícehodnotová logika
QA 9.46 Modální logika (srv. BC 199.M6, Logika)
QA 9.47 Intuicionistická matematika
QA 9.5 Kombinatorická logika a lambda-kalkulus
QA 9.54 Teorie důkazů
Konstruktivní matematika
QA 9.56 Obecné práce
QA 9.59 Vyčíslitelné funkce. Teorie vyčíslitelnosti
Teorie rekurze (srv. QA267+, Teorie automatů)
QA 9.6 Obecné práce
QA 9.615 Rekurzivní funkce. Rekurzivní aritmetika
QA 9.62 Hierarchie
QA 9.63 Neřešitelnost
Metodologie deduktivních systémů
QA 9.65 Rozhodnutelnost. Gödelova věta. Gödelova čísla
QA 9.7 Teorie modelů
QA 9.8 Metamatematika
QA 10 Algebraická logika
QA 10.3 Booleova algebra (srv. QA268.5 Teorie obvodů)
Studium a výuka. Výzkum (srv. QA135+ Elementární matematika)
QA 11 Periodika, konference, obecné práce, učebnice
QA 13 Spojené státy
QA 14 Ostatní země
Speciální vyučovací metody
QA 18 Audiovizuální
QA 20 Ostatní
Historie
QA 21 Obecná
QA 22 Starověká
QA 23 Středověká
Moderní
QA 26 19. a 20. století
QA 27 Podle zemí, A-Z
QA 27.5 Ženy v matematice
Životopisy
QA 28 Kolektivní
QA 29 Individuální, A-Z
Práce před r. 1800
QA 31 Řecké
Obecné práce
QA 36 Přehledná pojednání
Učebnice
QA 36.5 Řady učebnic
Pokročilí
QA 37 1801-1969
QA 37.2 1970-
Středně pokročilí (kromě kalkulu)
QA 39 1801-1969
QA 39.2 1970-
Základní - viz QA101
QA 40 Příručky, manuály...
Populární práce - viz QA93
QA 40.5 Děti
QA 41 Vzorce, označení, zkratky
QA 41.7 O matematické literatuře
QA 43 Úlohy, cvičení, zkoušky
Tabulky (srv. QA281, Interpolace)
QA 47 Obecné tabulky
QA 51 Tabulky rozkladů
QA 59 Teorie a použití logaritmů
QA 63 Řešení úloh
Pomůcky a přístroje (včetně praktické mat., grafických a numerických výpočtů)
QA 71 Obecné práce, přehledy a učebnice
Počítače, informatika
QA 75 Počítače, informatika.
QA 75.5 Periodika, konference
QA 76 Obecné práce, přehledy, učebnice
QA 76.15 Slovníky a encyklopedie
QA 76.24 Přednášky, eseje
QA 76.38 Hybridní počítače
QA 76.4 Analogové počítače
QA 76.5 Digitální počítače
QA 76.54 Zpracování dat v reálném čase
QA 76.57 Speciální systémy, A-Z
QA 76.58 Paralelní zpracování. Paralelní počítače
Programování
QA 76.6 Obecně
QA 76.7 Programovací jazyky
QA 76.73 A-Z
Software
QA 76.751 Konference
QA 76.754 Obecně
QA 76.758 Softwarové inženýrství
QA 76.76 Zvláštní témata A-Z
QA 76.8 Zvláštní počítače, systémy a mikroprocesory
QA 76.87 Neuronové počítače. Neuronové sítě
QA 76.9 Ostatní témata A-Z
QA 76.95 Použití počítačů v matematice
QA 77 Různé geometrické pomůcky
QA 85 Mechanické pomůcky ve vyšší analýze
QA 90 Grafické metody (obecně), nomografie
QA 93 Populární práce
QA 95 Matematické rekreace
QA 99 Různé; Kuriozity
Elementární matematika. Aritmetika (srv. QA248+, Základy matematiky)
Učebnice
QA 106 1901-1960
QA 107 1961-
Studium a vyučování
QA 135 Obecně, do r. 1960
QA 135.5 Obecně, od r. 1961
QA 139 Úlohy, cvičení, zkoušky
Počítání, pojem čísla, číselné systémy.
QA 141 Obecně
Algebra
QA 150 Periodika, konference
Učebnice
základní
QA 152 do r. 1970
QA 152.2 od r. 1971
pokročilé
QA 154 do r. 1970
QA 154.2 od r. 1971
QA 155 Obecně
QA 155.2 Přednášky, eseje
QA 155.7 Zvláštní témata, A-Z
QA 157 Úlohy, cvičení
QA 161 Různá základní témata A-Z
QA 162 Abstraktní algebra
QA 164 Kombinatorika a kombinatorická analýza
QA 164.8 Enumerace. Vytvořující funkce (srv. QA353.G44, Speciální funkce)
QA 165 Permutace, kombinace, rozklady včetně magických čtverců
QA 166 Teorie grafů (srv. QA612.18, Barvení grafů)
QA 166.18 Hamiltonovská teorie grafů
QA 166.19 Eulerovská teorie grafů
QA 166.24 Rekonstrukce
Design a konfigurace
QA 166.25 Obecně
QA 166.3 Parketování
QA 166.4 Hadamardovy matice
QA 166.6 Matroidy
QA 166.7 Packing a pokrývání
Kombinatorická geometrie
QA 167 Obecně
QA 167.2 Konečné geometrie
QA 169 Homologická algebra (včetně funktorů a kategorií)
QA 171 Teorie grup (srv. QA172.4 Uspořádané grupy, QA385+ Spojité grupy, QC174.17.G7, Kvantová teorie, QD455.3.G75, Fyzikální chemie)
Uspořádané množiny
QA 171.48 Obecně
QA 171.485 Částečně uspořádané množiny
QA 171.5 Teorie svazů
QA 175 Grupy permutací
QA 176 Reprezentace grup
QA 177 Konečné grupy
QA 179 Lineární algebraické grupy
QA 180 Abelovské grupy
QA 182 Pologrupy
QA 183 Geometrická teorie grup
Lineární a multilineární algebra. Matice (srv. QA243, Bilineární formy)
QA 184 Obecně
QA 186 Vektorové prostory
QA 188 Matice
QA 191 Determinanty
QA 193 Vlastní hodnoty a vlastní vektory
QA 196 Kvaterniony
QA 199 Cliffordovy algebry
Vektorová a tenzorová algebra (srv. QA433 Vektorová a tenzorová analýza)
QA 201 Invarianty
Teorie rovnic
QA 211 obecně
QA 212 Kořeny. Symetrické funkce (srv. QA119, Elementární matematika)
QA 215 Kubické, bikvadratické a jiné rovnice
QA 218 Numerická řešení
QA 221 Teorie aproximace (srv. QA297+ numerická analýza)
QA 224 Teorie splineů
Teorie čísel
QA 241 obecně
QA 241.5 Geometrie čísel
QA 241.7 Pravděpodobnostní teorie čísel
QA 242 Dělitelnost. Lineární kongruence. Rozklady
Aritmetická algebraická geometrie
QA 242.5 Kvadratická rezidua. Diofantická analýza
QA 243 Formy (včetně kvadratických a bilineárních)
QA 244 Vyšší kongruence, rezidua. Fermatova věta
QA 245 Cyklotomy. Aplikace funkcí v aritmetice
QA 246 Rozdělení prvočísel. Speciální numerické funkce atd.
QA 246.5 Posloupnosti celých čísel
QA 246.8 Speciální součty A-Z
QA 247 Algebraická tělesa. Algebraická čísla
QA 247.3 Modulární tělesa. Konečná tělesa
QA 247.35 Modulární aritmetika
QA 247.4 Differential and difference algebra
QA 247.45 Podílové algebry
QA 247.5 Transcendentní čísla. Iracionální čísla
QA 248 Základy aritmetiky. Teorie množin. Ordinální čísla
QA 248.3 Elementární učebnice
Rekurzivní funkce. Rekurzivní aritmetika - viz QA9.6+
QA 251 Univerzální algebra
QA 251.3 Komutativní okruhy a algebry
QA 251.38 Lokální okruhy
QA 251.4 Nekomutativní okruhy a algebry
QA 251.5 Asociativní okruhy a algebry
QA 252 Neasociativní okruhy a algebry
QA 252.3 Lieovy algebry (srv. QA387, Lieovy grupy)
QA 252.5 Jordanovy algebry
QA 255 Komplexní čísla
QA 261 Vektorová a tenzorová analýza
QA 263 Matice
QA 264 Dynamické programování
QA 265 Lineární programování
QA 266 Abstraktní algebra
Teorie automatů. Abstraktní automaty (srv. QA76+, Počítače, QA248.5, Rekurzivní funkce, QA402.3, Teorie řízení)
QA 267 Obecně
QA 267.3 Formální jazyky
QA 267.5 Speciální typy strojů A-Z
QA 267.5.S4 Sekvenciální stroje
QA 267.7 Výpočetní složitost. Kolmogorovova složitost
QA 268 Teorie kódování
QA 268.5 Teorie obvodů
QA 269 Teorie her
QA 270 Strategické hry
Teorie pravděpodobnosti
QA 273.A1 Periodika a sborníky
QA 273 Teorie pravděpodobnosti
QA 273.18 Přednášky, projevy
QA 273.19 Speciální témata z pravděpodobnosti
QA 273.25 Problémy a úlohy
QA 273.4 Axiomatika
QA 273.43 Teorie pravděpodobnosti na algebraických a topologických strukturách
QA 273.5 Geometrická pravděpodobnost. Stochastická geometrie
QA 273.6 Rozdělení. Charakteristické funkce
QA 273.67 Limitní věty
QA 274 Stochastické procesy
QA 274.2 Stochastická analýza
QA 274.22 Stochastická integrace
QA 274.23 Stochastické diferenciální rovnice
QA 274.25 Stochastické parciální diferenciální rovnice
QA 274.27 Stochastické integrální rovnice
QA 274.3 Stacionární procesy
QA 274.4 Gaussovské procesy
QA 274.42 Bodové procesy
QA 274.5 Martingaly. Semimartingaly
QA 274.7 Markovovy procesy. Markovovy řetězce
QA 274.73 Náhodné procházky
QA 274.75 Difuzní procesy. Brownův pohyb
QA 274.76 Větvící se procesy
QA 275 Teorie chyb. Metoda nejmenších čtverců
QA 276-281 Matematická statistika
QA 276.A1 Periodika a sborníky
QA 276.12 Elementární texty
QA 276.15 Historie
QA 276.16 Přednášky a proslovy
QA 276.2 Problémy a úlohy
QA 276.25 Příručky, tabulky atp.
QA 276.3 Grafické metody
QA 276.4 Elektronické zpracování dat
QA 276.6 Teorie a metody náhodných výběrů
QA 276.7 Empirická distribuční funkce
QA 276.8 Teorie odhadu
QA 277 Testování hypotéz
QA 277.3 Chi-kvadrát test
QA 278 Multivariační analýza
QA 278.2 Regresní analýza. Korelační analýza
QA 278.5 Faktorová analýza. Analýza základních komponentů. Correspondence analysis
QA 278.65 Diskriminační analýza
QA 278.7 Uspořádaná statistika
QA 278.75 Klasifikace a výběr
QA 278.8 Neparametrické metody
QA 279 Analýza rozptylu. Experimentální design
QA 279.2 Predikační analýza
QA 279.4 Teorie rozhodování
QA 279.5 Bayesovská statistika
QA 279.7 Vícestavové rozhodovací procesy. Sekvenční analýza
QA 280 Časové řady
QA 281 Interpolace. Extrapolace
QA 292 Posloupnosti
QA 295 Řady
Numerická analýza
QA 297 Numerická analýza - obecná pojednání a učebnice
QA 297.5 Numerická aproximace
QA 297.55 Relaxační metody
QA 297.6 Zhlazování
QA 297.75 Intervalová analýza
QA 297.8 Iterační metody
QA 298 Numerické simulace. Metoda Monte Carlo
QA 299.3 Numerická integrace
QA 299.4.G3 Gaussovské vzorce
QA 299.6 Periodika a sborníky
QA 299.8 Základy
QA 299.82 Nestandardní analýza
QA 300 Obecné práce a učebnice
QA 300.5 Eseje a přednášky
QA 301 Úlohy a cvičení
Analýza
QA 303-316 Kalkulus
QA 303 obecně
QA 303.5 speciální témata
QA 303.5.D37 Zpracování dat
QA 304-306 Diferenciální kalkulus
QA 308-314 Integrální kalkulus
QA 310 Tabulky integrálů
QA 311 speciální témata
QA 312 Míra a integrál (srv. QA 325)
QA 313 Ergodická teorie
QA 315-316 Variační počet
QA 319-329 Funkcionální analýza
QA 319 Periodika
QA 320 Obecné práce
QA 321 Eseje a přednášky
QA 321.5 Nelineární funkcionální analýza
QA 322 Topologické lineární prostory
QA 322.2 Normované lineární prostory. Banachovy prostory
QA 322.4 Unitární prostory. Hilbertovy prostory
QA 323 Prostory funkcí
QA 324 Teorie distribucí
QA 325 Míra, integrál a derivace
QA 326 Topologické algebry. Banachovy algebry
QA 329 Operátory
QA 329.2 Lineární operátory
QA 329.4 Diferenciální operátory
QA 329.42 Parciální diferenciální operátory
QA 329.6 Integrální operátory
QA 329.7 Pseudodiferenciální operátory
QA 329.8 Nelineární operátory - obecně
QA 329.9 Nelineární operátory - Teorie pevných bodů (srv. QA612.24)
QA 331-355 Teorie funkcí
QA 331 Obecně
QA 331.3 Elementární učebnice
QA 331.5 Funkce reálné proměnné
QA 331.7 Funkce komplexní proměnné
QA 333-337 Riemannovy plochy
QA 341 Algebraické funkce
QA 342 Logaritmické a exponenciální funkce
QA 343 Eliptické funkce. Eliptické integrály. Modulární funkce
QA 345 Abelovské funkce. Theta funkce. Hypereliptické funkce
QA 351 Speciální funkce (srv. QA406+ Besselovy funkce apod.)
QA 353 Další speciální funkce, A-Z
QA 353.E5 Celé funkce
QA 355 Různé
QA 360 Geometrické principy. Zobrazení. Konformní reprezentace (srv. QA646)
QA 370-380 Diferenciální rovnice
QA 370 Periodika
QA 371 Obecně
QA 371.5 Speciální témata (.D37 Zpracování dat)
QA 372 Obyčejné diferenciální rovnice (lineární a nelineární)
QA 372.5 Diferenciálně-algebraické rovnice
QA 373 Diferenciálně-diferenční rovnice
QA 374 Parciální diferenciální rovnice (prvního řádu)
QA 377 Parciální diferenciální rovnice (vyšších řádů)
QA 378 Počáteční úlohy
QA 379 Okrajové úlohy
QA 38 Teorie bifurkací
QA 381 Diferenciální formy a invarianty
QA 385 Spojité grupy (transformací). Infinitezimální transformace
QA 387 Topologické grupy. Lieovy grupy. (srv. QA 613.7 Topologické transformace grup, QA 613.8 Hopfovy algebry, QA 614.97 Pseudogrupy a deformace struktur)
QA 401-425 Analytické metody při řešení fyzikálních problémů (srv. QC19.2+ Matematická fyzika, TA325+ Inženýrská matematika)
QA 401 Obecně
QA 402 Systémová analýza
QA 402.2 Metoda rozkladu
QA 402.3 Teorie řízení. Optimalizace
QA 402.5 Matematická optimalizace. Programování
QA 403 Harmonická analýza (včetně abstraktní)
QA 403.3 Wavelets
QA 403.5 Fourierova analýza
QA 404 Fourierovy řady
QA 404.5 Ortogonální posloupnosti. Ortonormální funkce a polynomy.
QA 404.7 Teorie potenciálu. Pluripotenciální teorie (srv. QA 825)
QA 405 Harmonické funkce
QA 406 Laplaceovy a Legendrovy funkce
QA 408 Besselovy funkce
QA 409 Laméovy funkce
QA 425 Jiné harmonické funkce
QA 427 Nelineární teorie potenciálu
QA 431 Diferenční rovnice a funkcionální rovnice. Integrální rovnice. Diferenční kalkulus
QA 432 Operátorový kalkulus. Laplaceova transformace
QA 433 Vektorová a tenzorová analýza
QA 440-699 Geometrie
QA 440 Periodika
QA 443 Sebrané spisy
QA 443.5 Historie
QA 445 Obecné práce
QA 447 Speciální aspekty geometrie
QA 448 Speciální témata (.D38 Zpracování dat)
QA 451-469 Elementární geometrie. Učebnice. Různé
QA 471 Projektivní geometrie (srv. QA 554 Projektivní metody)
QA 473 Moderní geometrie
QA 477 Afinní geometrie
QA 481-485 Geometrie v rovině
QA 481 Axiomy. Postuláty. Logika (srv. QA681)
QA 482-485 Přímky, úhly, trojúhelníky atd. Křivky. Kuželosečky
QA 491 Různé
QA 501-521 Deskriptivní geometrie
QA 501 Obecné práce a učebnice
QA 501.5 Úlohy a cvičení
QA 515 Perspektiva
QA 531-538 Trigonometrie
QA 551-563 Analytická geometrie
QA 551 obecně
QA 552 Rovina
QA 553 Prostor
QA 554 Projektivní metody
QA 555 Úlohy a cvičení
QA 556 Souřadnice
QA 557 Přímka a kružnice. Trojúhelník
QA 559 Kuželosečky
QA 564-609 Algebraická geometrie
QA 564 obecně
QA 565-567.2 Algebraické křivky
QA 565 obecně
QA 567 Křivky v rovině
QA 567.2 Speciální křivky A-Z (.E44+ eliptické)
QA 571-573 Algebraické plochy
QA 601-609 Transformace
QA 611-614.97 Topologie
QA 611.A1 Periodika A-Z
QA 611.A3 Historie A-Z
QA 611.A-Z podle autorů
QA 611.15-.25 různé
QA 611.28 Metrické prostory
QA 611.3 Další topologické prostory
QA 611.35 CW-komplexy
QA 611.5 Topologická dynamika
QA 611.7 Věty o pevných bodech
Algebraická topologie. Kombinatorická topologie
QA 612 Nízkodimenzionální topologie - obecné práce
QA 612.18 Problém obarvování map
QA 612.2 Teorie uzlů. Teorie linků
QA 612.3 Homologie a kohomologie
QA 612.33 K-teorie. KK-teorie
QA 612.36 Svazky
QA 612.6 Fibrované prostory a bandly - obecné práce
QA 612.63 Vektorové bandly
QA 612.7 Obecné práce - homotopická teorie
QA 612.72 Homotopické ekvivalence
QA 612.76 Loop spaces
QA 612.78 Homotopické grupy
QA 612.79 Teorie obstrukcí
QA 612.8 Spektrální posloupnosti
QA 613 Variety a buněčné komplexy
QA 613.2 Topologické variety
QA 613.4 PL-topologie
QA 613.6 Diferenciální topologie
QA 613.618 Charakteristické třídy
QA 613.619 Vektorová pole
QA 613.62 Foliace
QA 613.64 Diferencovatelná zobrazení
QA 613.65 Difeoformismy
QA 613.658 Surgery. Přilepování držadel
QA 613.66 Kobordismus
QA 613.7 Topologické transformační grupy
QA 613.8 Hopfovy algebry
QA 614 Globální analýza. Analýza na varietách
QA 614.3 Diferencovatelné variety - obecné práce
QA 614.42 Stratifikované množiny
QA 614.5 Kalkulus na varietách
QA 614.58 Diferencovatelná zobrazení a singularity. Katastrofy
QA 614.7 Teorie kritických bodů
QA 614.73 Harmonická zobrazení
QA 614.8 Diferencovatelné dynamické systémy
QA 614.83 Hamiltonovské systémy
QA 614.86 Fraktály
QA 614.9 PDR a diferenciální operátory na varietách
QA 614.92 Věty o indexu
QA 614.97 Pseudogrupy a deformace struktur
Infinitesimální geometrie
QA 623 Kinematická geometrie. Roulettes
QA 639 Diferenciální geometrie kongruencí atp.
QA 639.5 Konvexní geometrie - obecné práce
QA 640 Konvexní množiny a geometrické nerovnosti
QA 640.7 Distanční geometrie
Diferenciální geometrie
QA 641 Obecná pojednání a učebnice
QA 643 Křivky na plochách
QA 644 Minimální plochy. Sítě rovinných křivek
QA 645 Plochy určené relacemi křivosti atp.
QA 646 Konformní aj. representace ploch
QA 648 Deformace ploch
QA 649 Různá speciální témata
QA 660 Projektivní diferenciální geometrie
QA 670 Globální diferenciální geometrie
QA 681 Základy geometrie
QA 685 Neeuklidovské geometrie
QA 689 Zobecněné prostory
QA 691 Hyperprostory
Analytická mechanika
QA 801 Periodika a sborníky
QA 805 Obecná pojednání, učebnice pro pokročilé
QA 807 Elementární učebnice
QA 807.5 Přednášky a proslovy
QA 808 Speciální aspekty tématu jako celku
QA 808.2 Sebrané spisy
QA 809 Problémy a úlohy
Statika
QA 821 Obecná pojednání a učebnice
QA 825 Atrakce a potenciál - obecná pojednání a učebnice
QA 841 Kinematika
Dynamika
QA 843 Dynamika - Periodika a sborníky
QA 845 Obecná pojednání a učebnice
QA 852 Speciální aspekty tématu jako celku
QA 861 Rigidní dynamika - Obecná pojednání a učebnice
QA 871 Obecné metody v dynamice
Mechanika deformovatelných těles
Mechanika tekutin
QA 901 Mechanika tekutin - Obecná pojednání a učebnice
QA 911 Dynamika tekutin - Obecná pojednání a učebnice
QA 912 Relativistická dynamika tekutin
QA 913 Kinematika tekutin. Nerotační pohyb
QA 902 Magnetohydrodynamika.
QA 925 Rotující kapaliny.
QA 927 Vlnové šíření kapalin. Teorie vlnění
QA 929 Viskózní kapaliny
QA 929.5 Nenewtonovské kapaliny
QA 930 Dynamika plynů. Aerodynamika
QA 931 Pružnost, plastičnost - Obecná pojednání a učebnice
QA 933 Tepelná roztažnost
QA 935 Chvění pružných těles. Vlnění v pružných pevných tělesech

(Konec)