Týden?

Počínaje akademickým rokem 2013/14 se na základě rozhodnutí Kolegia děkana (které bylo potvrzeno i AS MFF UK a VR MFF UK) neorganizuje tradiční studentská konference WDS (Week of Doctoral Students) na MFF jako celofakultní aktivita - její organizace je ponechána na rozhodnutí jednotlivých sekcí. V roce 2015 pořádáme tedy již podruhé v řadě WDS-M neboli týden/den doktorandských studentů matematické sekce, a to dne

8. června 2015, v posluchárně K1.

Podrobnosti k místu konání a programu jsou zveřejněny zde pod odkazem "Program".

Je účast doktorandů na WDS povinná?

Povinností PhD studenta/studentky MFF UK je především vystoupit během studia se svým příspěvkem na konferenci. Vystoupit konkrétně na WDS není nutné, například vystoupení na mezinárodní konferenci je více než plnohodnotným splněním této povinnosti. Vystoupení na WDS je tak dáno především rozhodnutím školitele resp. jeho dohodou s příslušným studentem/studentkou, z legislativního pohledu pak začleněním této povinnosti do studijního plánu na daný akademický rok. V takovém případě je nutné tuto povinnost splnit.

Druhý nebo 24. WDS?

Nechceme předstírat, že jsme založili "nové, matematické" WDS. WDS má na MFF dlouhou tradici, konkrétně letos se koná již po dvacáté čtvrté, jak je možno se přesvědčit zde. Došlo pouze k oddělení matematické části WDS, jeho podstatné zjednodušení (které je reprezentováno například tím, že WDS nepovažujeme za mezinárodní konferenci a neděláme její Proceedings) a jeho přemístění do prostor Karlína, tak, aby byla umožněna účast většímu počtu členů matematické komunity.


Updated by Mirko Rokyta on June 3, 2015