Týden?

Počínaje akademickým rokem 2013/14 se na základě rozhodnutí Kolegia děkana (stvrzeným AS MFF UK a VR MFF UK) neorganizuje tradiční studentská konference WDS (Week of Doctoral Students) na MFF jako celofakultní aktivita - její organizace je ponechána na rozhodnutí jednotlivých sekcí. V roce 2016 pořádáme proto na matematické sekci již potřetí v řadě WDS-M neboli týden/den doktorandských studentů matematické sekce, a to dne

6. června 2016, v posluchárně K1.

Podrobnosti k místu konání a programu jsou zveřejněny zde pod odkazem "Program".

Je účast doktorandů na WDS povinná?

Povinností PhD studenta/studentky MFF UK je především vystoupit během studia se svým příspěvkem na nějaké konferenci. Vystoupit konkrétně na WDS není nutné, například vystoupení na mezinárodní konferenci je více než plnohodnotným splněním této povinnosti. Vystoupení na WDS je tak dáno především rozhodnutím školitele resp. jeho dohodou s příslušným studentem/studentkou. Z legislativního pohledu je pak důležité, zda je vystoupení na WDS součástí studijního plánu studenta či studentky pro daný akademický rok. Pokud je vystoupení na WDS zařazeno do studijního plánu, stáva se povinným.

Třetí nebo 25. WDS?

Nechceme předstírat, že jsme založili "nové, matematické" WDS. WDS má na MFF dlouhou tradici, konkrétně letos se koná již po dvacáté páté, jak je možno se přesvědčit zde. Došlo pouze k oddělení matematické části WDS, jeho podstatné zjednodušení (které je reprezentováno například tím, že WDS nepovažujeme za mezinárodní konferenci a neděláme její Proceedings) a jeho přemístění do prostor Karlína, tak, aby byla umožněna účast většímu počtu členů matematické komunity.


Updated by Mirko Rokyta on June 3, 2016