NMAG102: Lineární algebra a geometrie 2, letní semestr 2014-2015

Přednášející

 • Jiří Tůma, Út 14-15:30, Čt 17:20-18:50, posluchárna M1

 

Konzultace po dohodě (osobně nebo emailem)

web: http://ww w.karlin.mff.cuni.cz/~tuma/LinAlg14-15/LS14-15.html

Oznámení

 • 19.5. Aktualizována skripta (shrnutí 10. kapitoly) a slajdy
 • 14.5. Aktualizovány slajdy a skripta (včetně opravených příkladů na konci 11.kapitoly)
 • 10.5. Zadán poslední domácí úkol
 • 5.5. Aktualizovány slajdy
 • 4.5. Přidán seznam obtížnějších důkazů, které mohou být u zkoušky
 • 4.5. Aktualizována skripta
 • 1.5. Zadán jedenáctý domácí úkol
 • 24.4. Vypsán náhradní termín pro získání zápočtu
 • 28.4. Aktualizovány slajdy
 • 24.4. Zadán desátý domácí úkol
 • 23.4. Aktualizovány slajdy
 • 21.4. Aktualizovány slajdy a skripta (přidána desátá kapitola)
 • 20.4. Aktualizována skripta - doplněné přehled a klíčové znalosti z deváté kapitoly
 • 18.4. Vypsány termíny zkoušek za letní semestr
 • 18.4. Zadán devátý domácí úkol
 • 16.4. Aktualizovány slajdy
 • 13.4. Aktualizovány slajdy
 • 11.4. Zadán osmý domácí úkol
 • 11.4. Aktualizovány slajdy a skripta
 • 7.4. Aktualizovány slajdy a skripta
 • 4.4. Zadán sedmý domácí úkol
 • 2.4. Aktualizovány slajdy
 • 31.3. Aktualizovány slajdy
 • 29.3. Aktualizována skripta
 • 27.3. Zadán šestý domácí úkol, termín odevzdání je posunutý na úterý po velikonocích
 • 22.3. Aktualizovány slajdy a skripta (přidáno shrnutí kapitoly o skalárním součinu)
 • 20.3. Zadán pátý domácí úkol
 • 18.3. 00:05 Aktualizována skripta (metoda nejmenších čtverců a lineární regrese)
 • 17.3. Aktualizovány slajdy, včetně kapitoly 8 (s omluvou za nahrání chybného souboru včera)
 • 16.3. Aktualizaovány slajdy
 • 14.3. Zadán čtvrtý dokácí úkol
 • 12.3. Aktualizována skripta (z kapitoly o skalárním součinu chybí pouze část o aplikacích, doplním  ji později)
 • 9.3. UPOZORNĚNÍ: v příkladu (3.1) ze třetího DÚ můžete předpokládat, že jde o standardní skalární součin
 • 6.3.  Zadán třetí domácí úkol
 • 3.3. Aktualizována skripta a slajdy
 • 27.2. Vložen odkaz na výsledky DÚ a písemek za letní semestr
 • 27.2. Zadán druhý domácí úkol
 • 23.2. Aktualizována skripta a slajdy
 • 19.2. Zadán první domácí úkol
 • 14.2. Vítáme vás! Přečtěte si pečlivě tuto stránku a pravidelně čtěte oznámení

Obsah přednášky (bude průběžně doplňováno)

 • Skalární součin.
 • Vlastní čísla a vlastní vektory.
 • Unitární diagonalizace.
 • Bilineární a kvadratické formy.
 • Afinní geometrie.

Studijní materiály

Kalendář

Týden

Náplň přednášek

Domácí úkol

Odevzdat do

16.2. – 20.2.

Skalární součin a norma  

       DÚ 1

    2.3.2015

23.2. – 27.2.

Cauchyho-Schwarzova nerovnost, kolmost

       DÚ 2

    9.3.2015

2.3. – 6.3.

Gramova-Schmidtova ortogonalizace, QR-rozklad

       DÚ 3   16.3:2015

9.3. – 13.3.

Metoda nejmenších čtverců a aplikace        DÚ 4   23.3.2015

16.3. – 20.3.

Vlastní čísla a vlastní vektory, charakteristický polynom         DÚ 5   30.3.2015

23.3. – 27.3.

Diagonalizovatelné matice a operátory        DÚ 6     7.4.2015

30.3. – 3.4.

Jordanův kanonický tvar        DÚ 7   13.4.2015

6.4. – 10.4.

Výpočet Jordanova tvaru, aplikace vlastních čísel        DÚ 8   20.4.2015

13.4. – 17.4.

Ortogonální a unitární diagonalizace, spektrální věty        DÚ 9   27.4.2015

20.4. – 24.4.

Dokončení spektrálních vět, singulární rozklad         DÚ 10     4.5.2015

27.4. – 1.5.

Použití singulárního rozkladu, bilineární a kvadratické formy        DÚ 11   11.5.2015

4.5. – 8.5.

Diagonalizace kvadratickych forem, veta o setrvacnosti        DÚ12   18.5.2015

11.5.- 15.5.

18.5.-22.5.

Zápočet

 • Na každém cvičení počínaje 3. cvičením bude krátký test (cca 10 min) na přímočarý početní příklad.
 • Dohromady 10 testů, počítá se 8 nejlepších, na zápočet je potřeba alespoň 60% bodů.
 • Žádné omluvy (ani nemoc apod.) se nepřipouští (proto se počítá pouze 8 nejlepších testů).
 • Jediná možnost opravy bude jeden opravný termín v květnu 2015.
 • Opravný test bude obsahovat 8 příkladů, bude trvat 90 min. a bude sestaven z přímočarých početních příkladů, podobně jako testy na cvičeních. K získání zápočtu je třeba alespoň 60%, výsledky testů ze cvičení nehrají žádnou roli.
 • Cvičící má u výborných studentů a v případě vážných důvodů možnost udělit zápočet výjimečně dle jiných kritérií.

Domácí úkoly

 • Zadání naleznete v kalendáři vždy alespoň 1 týden před odevzdáním.
 • Termín odevzdání je vždy v pondělí 18:00, místo odevzdání je schránka za vchodem na katedru algebry (preferuje se) nebo osobně.
 • Dohromady 12 úkolů, počítá se 10 nejlepších, body se počítají ke zkoušce! Z jednoho DÚ je možné dostat maximálně 15 bodů. Počet bodů ke zkoušce tedy bude roven zaokrouhlenému průměru výsledků 10 nejlepších úkolů.
 • Někdy bude zadán též bonusový příklad. To je zpravidla těžší příklad nad rámec požadavků. Můžete jej odevzdat, ale řešení nebude mít vliv na výsledek DÚ.
 • Žádné omluvy (ani nemoc apod.) se nepřipouští (proto se počítá pouze 10 nejlepších DÚ).
 • Je možné konzultovat řešení se spolužáky apod. Řešení však vždy musí být psaná samostatně a sepsané řešení se nesmí ukazovat ostatním studentům. Pokus o podvod povede k odebrání bodů za DÚ oběma stranám.

Formát domácích úkolů

 • První odevzdanou práci podepište jménem a zvolte přezdívku (např. jedinečné číslo, apod.), pod kterou budete uvedení ve výsledcích domácích úkolů a zápočtových testů níže. Další práce podepisujte raději svým jménem.
 • U domácích úkolů vždy uveďte číslo kruhu a jméno cvičícího. Budou vám předávány opravené na vašich cvičeních.

Výsledky

Tabulka s výsledky DÚ a písemek. (letní semestr)

Tabulka s výsledky DÚ a písemek. (zimní semestr)

Zkouška

 • 15% domácí úkoly, 85% písemný test.
 • Případně ústní zkoušení s možnou změnou známky jakýmkoliv směrem (o jakoukoliv hodnotu).
 • Bližší informace o zkoušce
  • Struktura zkouškových písemek bude následující:
   • 8 bodů: Jednoduché otázky Ano/Ne, netřeba zdůvodňovat
   • 12 bodů: Definice pojmů
   • 12 bodů: Jednoduché početní (nebo jiné) příklady, kde stačí správná odpověď
   • 12 bodů: Početní příklady, kde je potřeba psát postup
   • 9 bodů: Formulace jednodušších tvrzení
   • 9 bodů: Důkazy jednodušších trvzeni
   • 7 bodů: Formulace + důkaz těžšího tvrzení z přednášky (Cauchyho-Schwarzova nerovnost, věta o Gramově-Schmidtově ortogonalizaci, lineární nezávislost posloupnosti vlastních vektorů příslušných různým vlastním číslům, nerovnost mezi algebraickou a geometrickou násobností vlastního čísla, charakterizace diagonalizovatelných operátorů a matic, lineární nezávislost spojení Jordanových řetízků, Cayleyho-Hamiltonova věta, spektrální věta pro normální matice, věta o singulárním rozkladu, různé ekvivalentní definice reálných pozitivně definitních matic, věta o setrvačnosti kvadratických forem, věta o ortonormální diagonalizaci reálných symetrických bilineárních forem)
   • 16 bodů: Příklady na zamyšlení. K vyřešení většiny z nich stačí dobře rozumět pojmům a tvrzením z přednášky a geometrický názor.
  • Všechny požadované znalosti jsou v aktuální verzi skript v kapitolách 8-12.
  • Celkové zastoupení témat v písemce (nikoliv v jednotlivých příkladech) bude zhruba odpovídat času věnovanému tématům na přednášce.
  • Z písemky lze maximálně získat 85 bodů, k tomu se přičtou body z DÚ, maximálně 15. Dolní meze pro jednotlivé známky budou upřesněné později.  Dodatek 19.5., dolní meze zůstávají stejné jako v zimním semestru, tj. 55 bodů na známku 3, 70 bodů na 2 a 85 bodů na 1 (body jsou včetně bodů za domácí úkoly).

Doplňující materiály

 • Online kurzy. Napíšete-li do vyhledávače heslo video lectures linear algebra, najdete řadu odkazu
 • Volně dostupné zdroje anglicky
 • Volně dostupné zdroje česky
 • Další knihy
  • T.S. Blyth, E.F. Robertson, Basic Linear Algebra, Springer Verlag London,2002,
  • S.H. Friedberg, A.J. Insel, L.E.Spěnce, Linear Algebra, Third Edition, Prentice-Hall, Inc., 1997
  • L. Bican, Lineární algebra a geometrie, Academia, Praha 2000.
  • J. Bečvář, Vektorové prostory I, II, III, SPN Praha 1978, 1981, 1982.
  • J. Bečvář, Sbírka úloh z lineární algebry, SPN Praha 1975.
  • L. Bican, Lineární algebra, SNTL Praha 1979.
  • L. Bican, Lineární algebra v úlohách, SPN Praha 1979.