English

[Click to change language]


[garant PMSE]
Stránky garanta
programu PMSE
(nástup 2020/21 nebo později)Stránky garanta
končícího oboru PMSE
(nástup do roku 2019/20)


NMSA331 – Matematická statistika 1

Aktuality Studijní materiály Zkouška:

Předmětem zkoušky bude celý rozsah přednášky. Je třeba znát všechny podstatné definice, věty a tvrzení (včetně předpokladů), chápat jejich vzájemné vztahy a alespoň rámcově vysvětlit jejich zdůvodnění (důkazy). Dále se vyžaduje schopnost zvolit vhodný postup pro statistickou analýzu reálného problému a diskutovat výhody a nevýhody různých alternativních řešení (existují-li). Zkouška bude provedena kombinací písemné a ústní formy.

Podrobnější informace o zkoušce.

(S výjimkou předtermínu 6.1.) je podmínkou připuštění ke zkoušce je získání zápočtu.

Literatura

Jiří Anděl: Statistické metody. Matfyzpress, Praha, 1998.
Jiří Anděl: Základy matematické statistiky. Matfyzpress, Praha, 2002.

Pozn: Tyto knihy obsahují mnohé z toho, o čem se budeme učit, přednáška však nesleduje ani jeden z nich otrocky. Jsou to pouze podpůrné texty.


[joke]