PDR 1 - Klasická teorie (NDIR044)
M. Rokyta, KMA, ZS 2012/13

 Go to: Výuková strana M.R.


Různé autorské (učební) texty

Všechny zde uveřejněné texty jsou k volnému použití, za předpokladu, že bude citován jejich autor a že nebude žádná jejich část využita při tvorbě vlastního textu uživatele či bez citace vložena nebo opsána do textu jiné osoby. U všech uveřejněných textů uvítám jakékoli připomínky či zprávu o odhalení chyby.


  Kompletní autorský rukopis přednášky, verze z 25.12.2012
Autorský rukopis je skutečně rukou psaný, cca 125 stran dlouhý text, obsahující více, než se standardně přednáší (jak už to tak u učebních textů někdy býva). To, co je skutečnou náplní přednašky a bude vyžadováno u zkoušky, zjistíte prostudováním zkouškových požadavků níže. Jako bonusy k tomuto textu je možno považovat


  Autorský TeXopis textů ke cvičením, verze z 25.12.2012
Učební text ke cvičením z PDR1, který vznikl v letech 2010-11, a v prosinci 2012 byl podroben pouze krátké revizi (opraveno 6 překlepů).


  Požadavky ke zkoušce ve formě strukturovaného seznamu otázek
Otázky v těchto požadavcích jsou formulovány přesně v té podobě, v jaké si je budete losovat u zkoušky.Rozpis zkoušek

Po uzavření přihlášek na zkoušku v SIS (viz "Průběh a pravidla zkoušek") vyhotovím a vyvěsím zde návrh časů a pořadí, v jakém přijdete v daný den na zkoušku (abyste u zkoušky nemuseli dlouho čekat). Toto pořadí budete moci připomínkovat - nejlépe mailem: raději bych později atd... ne vždy však bude možné vyhovět všem, zejména v situaci, kdy všichni budou chtít být zkoušeni jako poslední :-).
Pořádí na ústní zkoušku dne 14.2.2013

09:00, K9    -     S. Habart, V. Kryštof

09:45, K9    -     M. Peterka, D. Ryabenko

14:00, pracovna zkoušejícího    -     J. Hodic


Průběh a pravidla zkoušky

 • Přihlášení na zkoušku: Přihlásit se na zkoušku znamená přihlásit se v SIS, a to nejpozději v den který předchází dni zkoušky, do 12:00. Do stejné chvíle se také můžete odhlásit ze zkoušky, na kterou jste se přihlásili. Odhlašujte se prosím v situacích, kdy už budete vědět, že na daný termín nepůjdete. Jde především o to, abyste neblokovali místo někomu, kdo by o termín měl zájem.

 • Organizace zkoušky: Po uzavření přihlášek na zkoušku v SIS vyvěsím na této stránce návrh pořadí, v jakém přijdete následující den na zkoušku. Toto pořadí budete moci připomínkovat (nejlépe mailem).

 • Průběh zkoušky: Zkouška je "ústní s písemnou přípravou". Na začátku si vylosujete tyto otázky ("sekce" otázek se odkazují na Požadavky ke zkoušce - viz PDF výše na stránce):
  1. Dvě položky ze sekce "Definice, pojmy, formulace", z každé z nich můžete získat až 6 bodů, celkově tedy až 12 bodů.
  2. Jednu položku ze sekce "Kratší nebo lehčí věty a lemmata". Bodový zisk: znění - až 6 bodů, důkaz - až 14 bodů, celkově tedy až 20 bodů.
  3. Jednu položku ze sekce "Těžší nebo pracné věty". Bodový zisk: znění - až 8 bodů, důkaz - až 20 bodů, celkově tedy až 28 bodů.

  Budete mít dostatečně dlouhý čas na přípravu svých odpovědí, během kterého si budete moci dělat poznámky a ty pak využít při vlastní ústní zkoušce.

 • Výsledná známka: Celkem tedy můžete získat u zkoušky až 60 bodů. Podle počtu získaných bodů bude stanovena známka ze zkoušky takto:
  Získané body Známka
  alespoň 53 1
  alespoň 43 2
  alespoň 33 3
  V hraničních případech, kdy bodový zisk je v nějakém malém okolí bodů 33, 43 nebo 53 (nejčastějí okolí o poloměru 1):
  • Při rozhodování mezi známkou 3 a 4 mohu položit doplňující otázku, náhodně vybranou ze sekce "Kratší nebo lehčí věty, lemmata a postupy" (a právě jen z této sekce). Při tom se dohodneme, jak úplná má být odpověď na danou otázku, abyste dosáhli kýžené lepší známky z obou možných.
  • Při rozhodování mezi známkami 3 a 2 nebo mezi známkami 2 a 1 přihlédnu k výsledkům ze cvičení, které byly získány v části "A", a to pozitivně: pokud student(ka) získal(a) v části "A" na cvičení dostatečný počet bodů, dostane zkoušený/á lepší z obou známek. Po dohodě s cvičícím jsem částečně korigoval svůj názor a vyhlašuji, že do této skupiny ty studenty, kteří v tabulce http://www.karlin.mff.cuni.cz/~lanz/img/pdr1.jpg. dosáhli ve sloupečku "%A" hodnotu na zeleném políčku (ať už tmavě či světle zeleném). Pokud tomu tak není, položím otázku ze sekce "Dodatečné otázky" (viz Požadavky ke zkoušce) a podle odpovědi na ni stanovím výslednou známku. Sekce "Dodatečné otázky" se tedy využije jen právě v situaci tohoto bodu.

Případné nejasnosti rád zodpovím.


Studijní literatura

Kromě výše uvedených rukopisů doporučuji zejména:
 1. L.C.Evans: Partial differential equations. AMS, Providence, 1998.
 2. O.John, J.Nečas: Rovnice matematické fyziky. Skriptum MFF UK, SPN, Praha, 1977.
 3. M.Renardy, R.C.Rogers: An Introduction to Partial Differential Equations. Springer-Verlag, New York, 1993.
 4. P.Doktor, O.John, J.Kopáček: Příklady z matematické analýzy VI, parciální diferenciální rovnice. Skriptum MFF UK, SPN, Praha, 1983.


Pokud možno rozumně probíhající zkouškové období přeje
M. Rokyta, 25.12.2012, korektury 16.1.2013.