TERYHO CHATA, HIGH TATRA MOUNTAINS | Copyright © Matúš Maciak


(NMST 551)   Statistický projektový seminář

St: 14:00 - 15:30 | @K3



Všeobecné informácie

Cieľom Statistickho projektového semináru NMST551 je získanie praxe v analýze reálných dat a zpracování výzkumnej zprávy - t.j. príprava odborného textu s výsledkami štatistickej analýzy vo forme vedeckého článku. V priebehu semestra sa bude postupne analyzovať jeden konkrétny dátový súbor: budeme diskutovať nad možnosťami prípravy a spracovania dat, nad rôznymi metódami následnej štatistikej analýzy, implementáciou jednotlivých metód v programe R a postupne sa budeme venovať rôznym otázkam a problémom, ktoré v súvislosti so spracovaním dátového súboru nastanú.

Okrem samotnej analýzy budeme diskutovať aj spôsob tvorby výzkumnej správy, formuláciu odborného textu a prezentáciu štatistických výsledkov. Na tejto stránke bude postupne zverejňovaný a priebežne aktualizovaný zoznam úloh, ktoré je nutné v danom týždni vypracovať.

Každý študent odovzdá na konci semestru vlastnú prácu - vedecký odborný článok (resp. výskumnú správu), vypracovanú podľa jednotlivých úloh, zadávaných v priebehu semetra. Zároveň vypracuje oponentský posudok na članok jedného z kolegov.



Formát výuky



Zadanie projektu pre Zimný semester 2021/2022

Analýza agresivity a sociálnych interakcií sumcov v závislosti na farbe sumca, dennom cykle, krvných testoch a stresových hormónoch.

Podrobný popis experimentu a expertných hypotéz: PDF file (English)
Podkladové datové súbory: oficiálna stránka predmetu v SIS (po nalogovaní)
Ďalšie podrobnosti: Počas prvého semináru, v Stredu, 06.10.2021, od 14:00 v K3.




Sylabus/Úlohy pre samostatnú prácu



Povinná a doporučená literatúra



Názorné ukážky niekoľkých vedeckých článkov



Na záver

The fundamental purpose of scientific discourse is not the mere presentation of information and thought, but rather its actual communication. It does not matter how pleased an author might be to have converted all the right data into sentences and paragraphs; it matters only whether a large majority of the reading audience accurately perceives what the author had in mind.

George Gopen and Judith Swan



Disclaimer
Vrámci platných Pravidiel pro organizaci studia na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy (ze dne 14.června, 2017), sa vzhľadom k Čl. 8, dds.2 týchto pravidiel týmto vyhlasuje, že povaha předmětu vylučuje právo studenta na jeden řádny a dva opravné termíny pro získaní zápočtu. Získaní zápočtu sa riadi výhradne pravidlami uvedenými vyššie a detailne popisanými v tomto NMSA 407 outline documente.