English

[Click to change language]


[garant PMSE]
Stránky garanta
programu PMSE
(nástup 2020/21 nebo později)Stránky garanta
končícího oboru PMSE
(nástup do roku 2019/20)


NMSA331 – Matematická statistika 1 - cvičení

Rozvrh Aktuality Studijní materiály Zkouška:

Předmětem zkoušky bude celý rozsah přednášky. Je třeba znát všechny podstatné definice, věty a tvrzení (včetně předpokladů), chápat jejich vzájemné vztahy a alespoň rámcově vysvětlit jejich zdůvodnění (důkazy). Dále se vyžaduje schopnost zvolit vhodný postup pro statistickou analýzu reálného problému a diskutovat výhody a nevýhody různých alternativních řešení (existují-li). Zkouška bude provedena kombinací písemné a ústní formy.

Podrobnější informace o zkoušce.

Prerekvizity

Předmět „Matematická statistika 1” předpokládá znalosti teorie pravděpodobnosti v rozsahu probíraném v předmětech NMSA202 Pravděpodobnost a matematická statistika a částečně NMSA333 Teorie pravděpodobnosti 1.

Studenti oboru Obecná matematika si mohou zapsat předmět NMSA331 pouze tehdy, pokud již absolvovali předmět NMSA202. Výjimky nejsou přípustné, žádostem o odpuštění prerekvizity nelze vyhovět. Doporučujeme mít zároveň zapsaný předmět NMSA333.

Předmět NMSA331 je korekvizitou předmětu NMSA332 Matematická statistika 2. Tyto dva předměty na sebe úzce navazují. Důrazně nedoporučujeme zapisovat si předmět NMSA332 Matematická statistika 2, pokud nemáte úspěšně zvládnutou zkoušku z předmětu NMSA331.

Literatura

Jiří Anděl: Statistické metody. Matfyzpress, Praha, 1998.
Jiří Anděl: Základy matematické statistiky. Matfyzpress, Praha, 2002.

Pozn: Tyto knihy obsahují mnohé z toho, o čem se budeme učit, přednáška však nesleduje ani jeden z nich otrocky. Jsou to pouze podpůrné texty.


[joke]