Informace o překódování předmětů

Bylo dokončeno překódování všech matematických předmětů. Překódování spočívalo v tom, že se existující předmět v určitém okamžiku označil za nevyučovaný a nahradil se jiným předmětem s novým kódem.

Nové kódy

Nové kódy mají čtyři písmena a tři číslice, stejně jako staré. Všechny začínají na „NM” (N=MFF, M=matematika). Další dvě písmena určují téma předmětu nebo obor, pro který je vyučován. Používají se tyto čtyřpísmenné kódy:

NMAG Algebra, geometrie, struktury
NMEK Ekonometrie (magisterské studium)
NMFM Finanční (a pojistná) matematika
NMFY Fyzika pro matematiky
NMIN Informatika a programování pro matematiky
NMMA Matematická analýza
NMMB Informační bezpečnost
NMMO Matematické modelování (magisterské studium)
NMNM Numerická matematika a modelování (bakalářské studium)
NMNV Numerická a výpočtová matematika (magisterské studium)
NMSA Stochastika (pravděpodobnost, statistika, ekonometrie)
NMST Matematická statistika (magisterské studium)
NMTP Teorie pravděpodobnosti (magisterské studium)
NMUG Učitelství deskriptivní geometrie
NMUM Učitelství matematiky

Číselná část kódu má následující význam: [Pokud se však předmět posouvá mezi semestry/ročníky nebo mění status, kód se nepředělává.]

 • První číslice udává stupeň studia (bakalářské 1-3, magisterské 4-5, doktorské 6) a u bakalářského a magisterského studia také minimální doporučený ročník pro zapsání předmětu. Předměty pro cizí fakulty mají první číslici 7, kursy celoživotního vzdělávání mají první číslici 8. Speciální předměty, které stojí mimo studijní plány, mají první číslici 9.
 • Druhá číslice kóduje status předmětu. Předměty, které jsou na některém oboru povinné, mají druhou číslici v rozmezí 0-2, předměty povinně volitelné mají druhou číslici 3-5, předměty čistě volitelné mají 6-9. Status předmětu není kódem determinován jednoznačně, neboť tentýž předmět mívá na různých oborech/plánech status odlišný.
 • Třetí číslice je lichá, učí-li se předmět v zimním semestru a sudá, učí-li se v semestru letním. (Toto pravidlo není vždy dodržováno, neboť některé předměty se učí v obou semestrech; navíc při změně semestru výuky se kód nepředělává).

Příklady

 • NMAG202 Povinný předmět z algebry a geometrie pro 2. ročník Bc. studia učený v letním semestru.
 • NMFM331 Povinně volitelný předmět pro 3. ročník Bc. studia finanční matematiky, učený v zimním semestru.
 • NMIN267 Volitelný předmět z programování vhodný pro 2. a vyšší ročník učený v zimním semestru.
 • NMMB462 Volitelný předmět pro obor MMIB vhodný pro magisteské studium učený v letním semestru.
 • NMNV501 Povinný předmět pro 2. ročník magisterského oboru Numerická a výpočetní matematika učený v zimním semestru.
 • NMEK615 Doktorský předmět z oboru Ekonometrie.
 • NMMA901 Speciální předmět z matematické analýzy učený v zimním semestru. Nezapisovat, pokud nevíte, co činíte.

Nové třídy

V SISovém modulu Předměty jsou zavedeny třídy pro snazší vyhledávání matematických předmětů. Předměty lze vyhledávat podle několika kritérií, např. obor, ročník, status.

Status předmětu je obvykle nastaven podle studijního plánu N a nemusí být zcela spolehlivý. Soupis povinných a povinně volitelných předmětů pro konkrétní studijní plán hledejte v Karolince, nikoli v SISu.

Příklady

M Bc. OM > Zaměření STOCH Vypíše předměty vhodné pro zaměření Stochastika na Obecné matematice
M Bc. FM > Povinné Vypíše povinné předměty pro studijní plán N bakalářského oboru Finanční matematika
M Bc. MMIB > 1. ročník Vypíše předměty vhodné pro 1. ročník oboru MMIB
M Mgr. MSTR > Povinně volitelné Vypíše povinně volitelné předměty oboru Matematické struktury (studijní plán N)

Ekvivalence starých a nových předmětů

Jakmile starý předmět dostane nový kód, vzniknou předměty dva. Obvykle je mezi nimi nastavena vzájemná záměnnost (jeden z nich nahrazuje ten druhý) a neslučitelnost (nelze zapsat druhý poté, co byl absolvován první) a jeden z nich je označen za nevyučovaný. Toto vše je vyznačeno v SISovém modulu Předměty.

Je třeba dávat pozor na některé drobné chytáky:

 • Ne každý nový předmět má svůj starý ekvivalent (některé vznikly zcela nově)
 • Ne každý starý předmět má svůj nový ekvivalent (některé byly zrušeny)
 • Někdy se učí obě dvě varianty téhož předmětu zároveň, někdy se neučí žádná.
 • Formální záměnnost neznamená nutně obsahovou ekvivalenci; většina předmětů je pod novým kódem vyučována takřka identicky jako pod kódem starým, občas ale dochází k podstatným změnám v sylabech anebo zcela rozdílnému pojetí předmětu.

Převádění starých kódů na nové a naopak a zjišťování rozdílů mezi různými variantami jednoho předmětu usnadní tabulky uvedené na stránce Tabulky překódovaných předmětů.

Použití předmětů ve studijních plánech

Ve studijních plánech se uvádí vždy jen jedna z variant předmětu. Ve studijních plánech S to bývá stará varianta. Studijní plány P uvádějí u předmětů v nižších ročnících spíše staré varianty, ve vyšších ročnících spíše nové varianty. Studijní plány N jsou celé napsány v nových variantách.

Ve studijních plánech se tedy mohou vyskytovat i nevyučované předměty. Pokud tomu tak je, je v Karolince napsáno, kterým vyučovaným předmětem lze nahradit ten nevyučovaný. Tutéž informaci lze vyhledat i v předmětovém modulu SISu v kolonce „Záměnnost”.

Seznamy povinných a povinně volitelných předmětů vždy obsahují právě jednu variantu každého předmětu. Pokud jste absolvovali tu druhou, díky záměnnosti se vám automaticky uzná jako splnění povinného či povinně volitelného předmětu. Tentýž princip funguje pro plnění prerekvizit: stačí mít absolvovanou kteroukoli variantu požadovaného předmětu a prerekvizita bude splněna.

Last modified: 27 Jun 2014, 14:25:38