Magisterské studium
(začátek do roku 2019/2020)

Tato stránka nepodává informace o učitelských oborech. Informace o studiu učitelství hledejte na stránkách KDM.

Základní informace

Na této stránce jsou informace o studiu pro studenty, kteří začali navazující magisterské studium studovat mezi akademickými lety 2015/2016 a 2019/20 včetně. Toto studium je popsáno v tomto studijním plánu (Karolínce), 2019/2020 – Mgr. studium.

Principy studia

  • Bakalářské předměty se (až na nepodstatné výjimky) v magisterských studijních plánech neopakují.
  • Každý obor specifikuje vstupní požadavky, které má přijatý uchazeč splňovat (jsou uvedeny v Karolince). Tyto požadavky vycházejí z předpokladu absolvování oboru Obecná matematika (resp. MMIB) na MFF UK, s příslušným zaměřením připravujícím na zvolený magisterský obor. Splnění vstupních požadavků posuzují garanti oboru a programu po zápisu do 1. ročníku. Nesplňuje-li zapsaný student požadavky na přijetí, bude mu předepsáno doplnění chybějících vědomostí, např. formou individuálního studijního plánu dle čl. 5 Pravidel o organizaci studia.
  • Společným požadavkem všech oborů je znalost angličtiny na úrovni umožňující studium odborné literatury a sledování odborných přednášek v tomto jazyce. Znalost angličtiny nebude formálně ověřována, ale otestována v praxi, protože:
  • Vybrané magisterské předměty budou vyučovány v angličtině. Seznam anglicky vyučovaných předmětů lze získat v předmětovém modulu SISu (nastavte jazyk výuky = „angličtina”). Předměty, které mají uveden jazyk angličtina, budou v tomto jazyce vyučovány. Je také možné, že je u předmětů uvedena kombinace jazyků, např. angličtina, čeština. V tom případě bude o jazyce výuky rozhodnuto na začátku semestru.

Studijní plány a přechod na novou akreditaci

Od školního roku 2020/21 se začíná navazující magisterské studium učit podle nové akreditace. Znamená to, že některé povinné a povinně volitelné předměty staré akreditace už nebudou vyučovány. Pokud jste v minulých letech studia neuspěli u zkoušky některého povinného předmětu a tento předmět už není vyučován, postupujte následovně.
  • Seznam takových předmětů a jejich náhrad bude uveden na těchto stránkách u jednotlivých oborů.
  • Zmíměnné předměty a předměty, které jsou s nimi záměnné, jsou uvedeny v SIS.
  • Pokud se Vám nepodaří situaci vyřešit, kontaktujte garanta příslušného oboru. Poradí Vám.

K předmětům

Matematické magisterské předměty jsou kódovány podle systému, který je popsán na této stránce. Z kódu předmětu je většinou možné poznat, pro které studenty je předmět určen.

Last modified: Thu Sep 10 13:42:44 CEST 2015

Aktuality

Od 1.3.2019 platí směrnice děkana č. 4/2019 - Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací. Speciálně se zde upravuje počet odevzdávaných výtisků bakalářské a diplomové práce (obvykle na dva kusy), vizte čl. 4, odst. 5.

27.3.2019

26.3.2018

V upřesnění požadavků oboru NVM ke státním závěrečným zkouškám byl upraven odstavec Základní maticové iterační metody tak, aby odpovídal svému názvu a povinné přednášce oboru NVM Maticové iterační metody 1.

13.11.2017

Oznamujeme, že od roku 17/18 bylo upraveno kreditování seminářů Pravděpodobnostní seminář 1 - NMTP450 a Pravděpodobnostní seminář 2 - NMTP551.

31.10.2016

Bylo upraveno upřesnění státnicových otázek oboru PMSE, okruh 2A.

22.4.2016

Zápis předmětu NMTP543 vyžaduje od roku 2016/17 buď absolvování předmětu NMTP432, nebo předmětu NMFM408.