Matematické struktury

Tato stránka je pro studenty, kteří začali studovat v roce 2019/20 a dříve.

Informace pro studenty, kteří začali studovat v roce 2020/2021 nebo později.

Stránky katedry

Vysvětlení studijního plánu

Student si během studia vybere jedno ze čtyř užších zaměření (Geometrie, Teorie reprezentací, Obecná a kombinatorická algebra nebo Kombinatorika), která odpovídají tématům pro druhý okruh ústní části SZZ. První okruh je společný pro všechna čtyři zaměření. Volbu zaměření student oficiálně až do SZZ neohlašuje, fakticky je dána výběrem předmětů, který student provádí s ohledem na příslušná témata ústní části SZZ.

Doporučené průběhy studia

Zde uvádíme doporučené průběhy studia pro čtyři užší zaměření.

Předměty zařazené do doporučených průběhů plně pokrývají všechna témata požadavků ke státním závěrečným zkouškám (první i druhý okruh).

Doporučené průběhy nemusí zajišťovat dostatek kreditů z povinně volitelných předmětů potřebných ke splnění podmínek k přihlášení k SZZ uvedených v Karolince. Studenti si v takovém případě musí průběh studia sami doplnit o další povinně volitelné předměty podle svého vlastního výběru.

Kredity, které studijní plány ani doporučené průběhy studia nespecifikují, lze získat z kterýchkoli povinně volitelných nebo volitelných předmětů. Neexistuje žádný požadavek na to, kolik čistě volitelných kreditů musí student během studia získat.

Vysvětlení požadavků k SZZ

Vysvětlení požadavků k SZZ najdete na zvláštní stránce.

Last modified: Fri Sep 11 22:32:54 CEST 2015