M. Rokyta

 

Volby kandidáta na děkana MFF UK pro období 2020-2024

Chtěl bych poděkovat všem více než dvěma stům členů akademické obce MFF UK, kteří svým podpisem podpořili mou kandidaturu. Mé poděkování patří i členům AS MFF UK za důvěru, kterou mi svou přesvědčivou volbou projevili.

M. Rokyta, 8.4. resp. 30.4.2020

Některé konkrétní body volebního programu     

doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc.

Obecné teze kandidátského volebního programu, zveřejněné 26. 2. 2020, mohou částečně působit jako zpráva z poněkud jiného světa než je ten, ve kterém se nacházíme počátkem dubna 2020. Přesto chci konstatovat, že zmíněný dokument stále považuji za program pro budoucnost, s kterým bez jakýchkoli změn i dnes předstupuji před fakultní veřejnost. Níže předkládaný text tak není ani náhradou, ani aktualizací oněch obecných tezí, je spíše jejich nedílnou součástí a zárodkem diskusí o některých konkrétních bodech.

Mezi únorem a dubnem

Úkoly, před které bude v následujících letech postaveno vedení MFF UK, ať již bude pracovat v jakémkoli složení, nebudou lehké. Ekonomický vývoj ve světě, který nás obklopuje, není snadno předvídatelný, stejně jako dopad současné situace na stav tuzemských i evropských finančních zdrojů v nejbližších letech. Pokud však budu zvolen děkanem MFF UK, pak mohu prohlásit za všechny kandidáty na funkce ve vedení, které jsem si vybral, že jsme připraveni se pustit do práce i v nelehkých podmínkách a jsme přesvědčeni, že stejné odhodlání s námi sdílí i naprostá většina fakultní veřejnosti.

Chvíle, které nyní prožíváme, by nicméně neměly být jen dobou čekání na návrat ke starým dobrým časům. Jedno pěkné přirovnání, které jsem nedávno slyšel, říká, že úkoly jsou jako různě dlouhé hořící doutnáky, vedoucí k různě výbušným substancím. V kontextu dnešních dnů se mi zdá, že u některých doutnáků došlo k jejich zkrácení, či, chcete-li, začaly hořet rychleji. Rád bych proto "vytknul před závorku" některé z těchto "zkrácených doutnáků".

Vedení MFF UK by mělo se zřetelem na impulsy, které přináší současná situace, zejména

 • urychlit a zefektivnit elektronizaci agendy, především oblasti oběhu dokumentů, počítaje v to i (již v Obecných tezích zmíněnou) snahu o větší informovanost fakultní veřejnosti (přehledné instrukce, návody, postupy);
 • dokončit transformaci fakultního webu včetně dotvoření sekčních stránek jako hlavních zdrojů sekčně specifických informací;
 • v obou výše zmíněných případech urychlit vytvoření anglických ekvivalentů stránek a dokumentů, včetně fakultních předpisů;
 • zvážit pro budoucnost (a to nejen s ohledem na možné opakování virových krizí) začlenění prvků distanční komunikace jak do běžně prováděné výuky (distanční konzultace, hromadná cvičení…), tak do vědecké činnosti (odborné semináře s mezinárodní účastí…) a činnosti administrativní a organizační (operativní schůzky bez nutnosti cestování po Praze…);
 • zrevidovat ediční politiku vydavatelství MatfyzPress, provést modernizaci a inovaci e-shopu MFF UK zejména s ohledem na dostupnost a prodej odborné literatury a skript v elektronické formě.

Některé úkoly celofakultního charakteru

Ve víru současných událostí bychom neměli zapomínat ani na obecné úkoly, jejichž řešením by se vedení MFF UK mělo zabývat. Naprostá většina z nich byla v nějaké formě zmíněna v Obecných tezích z 26. 2. 2020. Některé z nich si však možná zaslouží zopakovat či zdůraznit. Jde například o následující úkoly (jejich pořadí nemusí korespondovat s jejich důležitostí):

 • Transparentní personální politika, navázaná na vznikající kariérní řád UK a jeho případnou konkretizaci pro podmínky MFF UK.
 • Zvyšování podílu žen v akademických pozicích (nikoli stanovováním kvót, ale revizí existujících bariér a snahou o jejich odstraňování).
 • Otázky cílené a efektivní propagace fakulty, její vědy a jejích studijních programů.
 • Rozvíjení spolupráce s externími a komerčními subjekty (vznik nových stupňů partnerství v rámci partnerského programu MFF UK například v případě kombinace partner a sponzor/dárce, spolupráce s průmyslem a aplikační sférou).
 • Uvedení pavilonu IMPAKT do plného provozu s následnou revizí sestavování centrálního rozvrhu povinné a povinně volitelné výuky na MFF UK.
 • V souvislosti s rozšířením MFF UK o pavilon IMPAKT se pokusit o zlepšení dopravní dostupnosti areálu Troja pražskou MHD.
 • Větší zapojení širších fakultních grémií a studentů do řešení celofakultních otázek.
 • Internacionalizace fakulty včetně všech forem podpory (například právní podpora v angličtině) a další rozšiřování nabídky výuky v angličtině s přihlédnutím k potřebám a specifickému charakteru jednotlivých sekcí a jejich studijních programů.
 • Hledání způsobů, jak sledovat a hodnotit kvalitu výuky nejen formou studentské ankety.
 • Podporovat tvorbu učebních textů zejména k přednáškám základních kurzů bakalářského studia, a to jak v tištěné tak elektronické formě.
 • Usilovat o zlepšení situace ve výuce našich předmětů na nižších vzdělávacích stupních (kurzy DVVP, CŽV, podpora fakultních škol…)

Sekčně specifické úkoly

Během tvorby i po zveřejnění Obecných tezí jsem s kandidáty na členy budoucího vedení MFF UK diskutoval o jejich představách a prioritách. S uspokojením jsem konstatoval, že na většinu důležitých bodů máme podobný či stejný názor – do již zmíněných Obecných tezí stejně jako do přecházejícího odstavce se pak promítly zejména ty myšlenky, které se dotýkaly fakulty jako celku. Vyskytly se však také podněty, které je možno označit termínem "sekčně specifické". Přestože bych rád mnohé z těchto úkolů přenesl na celofakultní úroveň, uvádím je zde po úvaze strukturované po sekcích tak, jak je zástupci těchto sekcí "položili na stůl". Jde o tyto náměty:

V rámci fyzikální sekce především:

 • Zachovat nastavenou míru samostatnosti v rozhodování pracovišť fyzikální sekce; přitom podporovat společné aktivity fyzikálních pracovišť a vědeckých skupin.
 • Do řízení fyzikální sekce zapojit širší kolektiv pracovníků, zejména s ohledem na správu specializovaných agend.
 • Organizovat neformální porady a semináře pro diskuse o řešení klíčových otázek budoucího rozvoje fyzikální sekce se zapojením zástupců AS MFF UK a případně dalších odborníků.

V rámci informatické sekce především:

 • Vhodně využít zkušeností z distančně prováděné výuky například pro studenty anglických programů s vízovými problémy.
 • Rozšířit prostory pro výpočetní kapacity na Malé Straně.
 • Rekonstruovat laboratoř „Rotunda“ na Malé Straně jako zázemí pro studenty a výhledově zvážit druhou fázi půdní vestavby v budově na Malé Straně.

V rámci matematické sekce především:

 • Usilovat o společné navazující magisterské studium v rámci 4EU+ (ve spolupráci s univerzitami v Paříži, Heidelbergu, Varšavě a dalšími).
 • Pomoci studentům, přicházejícím do navazujícího magisterského studia z jiných (zejména zahraničních) škol například formou individuálních či distančních konzultací, v případě větších skupin zahraničních studentů i zavedením paralelní anglické doplňující výuky vybraných bakalářských předmětů.


Milé kolegyně, milí kolegové,

tento dokument by mohl mít mnohem více stran, pokud bych se měl zmínit o všech nápadech, které zazněly při neformálních diskusích s členy možného budoucího vedení fakulty. Jeho přílišná délka by však v této chvíli byla kontraproduktivní. Věřím, že při besedách s kandidáty na děkanskou funkci bude příležitost mnohé z těchto témat podrobněji prodiskutovat.

Přejeme fakultě i celé naší společnosti co nejrychlejší "návrat z karantény".

M. Rokyta a kol., 8. 4. 2020