Komplexní čísla
Goniometrický tvar komplexního čísla

Násobení komplexních čísel v goniometrickém tvaru

Vynásobíme-li výraz , který se rovná , výrazem , který se rovná , dostáváme následující vztah

.

Použijeme-li součtové vzorce pro sinus a kosinus , , dostáváme

.

Pokud budeme oba výrazy a chápat jako komplexní čísla zapsaná v goniometrickém tvaru, povede nás to k následující definici.

Definice


Součin dvou komplexních čísel

Máme-li dvě nenulová komplexní čísla a , pak jejich součinem nazveme komplexní číslo . Tento součin značíme .

Poznámka

Pravidlo pro násobení komplexních čísel v goniometrickém tvaru lze zobecnit na součin libovolného počtu činitelů:
.

Poznámka

Součin komplexního čísla a reálného čísla v Gaussově rovině má stejný argument jako dané komplexní číslo (protože reálné číslo má argument rovný nule a při násobení se argumenty sčítají) a jeho absolutní hodnota je součinem absolutních hodnot obou čísel.

Poznámka

Obraz součinu komplexního čísla a komplexní jednotky sestrojíme tak, že obraz tohoto čísla otočíme kolem počátku soustavy souřadnic o argument komplexní jednotky.

Příklady

1. Vypočtěte součin a výsledky zapište i v algebraickém tvaru.
a) ,

b) ,

2. Vypočítejte:
a)
b)


>>nahoru<<

Reciproké číslo

Definice


Reciproká čísla

Reciprokým číslem ke komplexnímu číslu vyjádřenému ve tvaru nazveme číslo

. Toto reciproké číslo označujeme .

Poznámka

Navzájem reciproká čísla musí mít opačný argument, protože při násobení se argumenty sčítají a . Součet jejich argumentů tedy musí dát nulu, protože .

Poznámka

Protože sinus a kosinus jsou funkce s periodou , k číslu jsou reciproká

všechna čísla , kde .

Poznámka

Čísla a jsou navzájem komplexně sdružená, opačná i reciproká.

Příklady

V goniometrickém tvaru s hlavní hodnotou arugumentu zapište čísla reciproká k následujícím číslům:
a)
b)
>>nahoru<<

Dělení komplexních čísel v goniometrickém tvaru

Vydělíme-li nenulový výraz , který se rovná , nenulovým výrazem , který se rovná  , dostáváme následující vztah

.

Použijeme-li součtové vzorce pro sinus a kosinus , a ,

dostáváme .

Pokud budeme oba výrazy a chápat jako komplexní čísla zapsaná v goniometrickém tvaru, povede nás to k následující definici.

Definice


Podíl dvou komplexních čísel

Máme-li dvě nenulová komplexní čísla a , pak jejich podílem nazveme komplexní číslo

. Tento podíl značíme .

Věta

Pro každé platí .

Důkaz

Příklady

1. Vypočtěte podíl a výsledky zapište i v algebraickém tvaru.
a),
b),
2. V goniometrickém tvaru zapište čísla:
a)
b)

Poznámka

Pro komplexní čísla v goniometrickém tvaru je také možné zavést součet a rozdíl. Provádění těchto operací je však složité, musí se využívat součtové vzorce pro goniometrické funkce. Proto je zde definovat nebudeme a sčítat a odčítat budeme pouze čísla v algebraickém tvaru.

Sčítání komplexních čísel v algebraickém tvaru
Odčítání komplexních čísel v algebraickém tvaru
>>další stránka<<>>nahoru<<
Lenka Šilarová, 2006