next up previous contents
Next: Obsah   Obsah


ČVUT PRAHA, Fakulta elektrotechnická

Teorie a perspektiva kvantových počítačů

Vojtěch Kupča, leden 2001

(email: xkupcav@sun.felk.cvut.cz)


Teorie a perspektiva kvantových počítačů

Tato diplomová práce se zabývá jedním z nejnovějších odvětví informatiky - kvantovými počítači. Zabývá se základními teoretickými principy, na nichž jsou kvantové počítače založeny a ukazuje jejich schopnosti na typických algoritmech, které byly do dnešní doby navrženy. Na závěr je diskutován stav v oblasti konstrukce reálných kvantových počítačů a jsou učiněny jisté předpovědi o budoucnosti kvantových počítačů.

Theory and Perspectives of Quantum Computers

This Master's thesis deals with today's hot topic in the field of computer science, namely the branch of quantum computing. It explores basic theoretical principles of quantum computers and shows their potential on some of the typical algorithms that were designed so far. Also, the progress in building real quantum computers and some predictions concerning the future are included in the final of the thesis.

Poděkování

Chtěl bych poděkovat všem, kteří mají zásluhu na dokončení této diplomové práce a kteří mi pomáhali svými připomínkami, radami i náměty při obtížích nebo otázkách, na které jsem narazil. Zvláště bych chtěl poděkovat vedoucímu práce Ing. Tomáši Rosovi, který mě svým profesionálním přístupem vedl během této výzkumné činnosti.

Děkuji také rodině, které vděčím za to, že jsem mohl studovat na technické vysoké škole a dokončit tuto práci, která se nesporně týká pozoruhodného odvětví dnešní vědy a techniky.There's unknown all around at every moment.
That's where you seek knowledge.

--Frank Herbert
Tento dokument ve formátu HTML je zde: qc-html.tar.gz,
ve formátu PostScript zde: qc.ps.gz


next up previous contents
Next: Obsah   Obsah
Bashar 2001-01-23