Goniometrie

Funkce tangens a kotangens

Nyní se budeme zabývat dalšími dvěma goniometrickými funkcemi tangens (značka tg) a kotangens (značka cotg).
Definice. Funkcí tangens argumentu se nazývá funkce, která je dána vztahem .Definičním oborem fununkce tangens je množina .

Funkci kotangens definujeme vztahem . Definičním oborem funkce kotangens je množina .

Poznámka. Každému přípustnému z definičního oboru je přiřazeno právě jedno reálné číslo a právě jedno reálné číslo . Musíme si dát ovšem pozor na to, že tyto funkce mají různé definiční obory.

V kapitole Goniometrické funkce ostrého úhlu jsme se již s těmito funkcemi setkali a zjistili jsme, že tangens ostrého úhlu byl dán podílem délek stran v pravoúhlém trojúhelníku a to odvěsny protilehlé a přilehlé. Podobně kotangens, kde šlo o převrácený podíl délek zmíněných stran. Při podrobném zkoumání jsme si mohli všimnout, že tyto funkce lze vyjádřit pomocí podílu funkcí sinus a kosinus.

>>nahoru<<

Definice funkcí tangens a kotangens
pomocí jednotkové kružnice

Jednotková kružnice s vyznačením
funkcí tangens a kotangens


Grafy funkcí tangens a kotangens argumentu sestrojíme opět na základě jejich definice pomocí souřadnic bodů jednotkové kružnice.
Nechť bod jednotkové kružnice je přiřazen k číslu (velikosti úhlu ). Patu kolmice vedené tímto bodem k ose značíme . V bodech sestrojme tečny kružnice které jsou rovnoběžné po řadě se souřadnicovými osami , .
Přímka protne tyto tečny po řadě v bodech . Z podobnosti trojúhelníků a plyne , že , , takže je , .
Z toho plynoucí konstrukce grafů funkcí tangens a kotangens jsou naznačeny v apletu.

Graf funkce tangens se nazývá tangentoida a graf funkce kotangens se nazývá kotangentoida. Oba grafy jsou zřejmě navzájem symetrické ("překlopené") podle os souměrnosti rovnoběžných s osou a procházející body , kde .

Protože definičními obory funkcí tangens a kotangens jsou sjednocení nekonečně mnoha otevřených intervalů, můžeme na omezené nákresně zobrazit jen části jejich grafů.


Souvislost jednotkové kružnice a grafu u funkce tangens

Souvislost jednotkové kružnice a grafu u funkce kotangens

Graf funkce tangens pro argument z intervalu


Graf funkce kotangens pro argument z intervalu
>>nahoru<<

Vlastnosti funkcí tangens a kotangens

Vlastnosti nejprve odvodíme, přičemž k tomu použijeme jejich definiční vztahy nebo využijeme vlastností funkcí sinus a kosinus. Potom tyto vlastnosti jako u funkcí sinus a kosinus shrneme do tabulky.

Definiční obor

Definičním oborem funkce je množina všech , pro něž , kde .

Hledáme takovou množinu všech reálných čísel , pro kterou má smysl výraz . Čili jde nám o to vyloučit taková , pro něž je . V intervalu jsou to čísla , . Protože víme, že funkce kosinus je periodická, tak nulovou funkční hodnotu získáme pro čísla , kde je libovolné celé číslo.
Sjednocení intervalů, ve kterých je funkce tangens definována, je .

Definičním oborem funkce je množina všech , pro něž , kde .

Hledáme takovou množinu všech reálných čísel , pro kterou má smysl výraz . Čili jde nám o to vyloučit taková , pro něž je . V intervalu jsou to čísla . Protože víme, že funkce sinus je periodická, tak nulovou funkční hodnotu získáme pro čísla , kde je libovolné celé číslo.
Sjednocení intervalů, ve kterých je funkce kotangens definována, je .

Obor hodnot

Obor hodnot u obou funkcí je .
Tato vlastnost plyne z jednotkové kružnice.

Sudost a lichost

Funkce tangens a kotangens jsou obě funkce liché.
Pro každé reálné číslo , kde , platí .
A pro každé reálné číslo , kde , platí .
Jednoduše to odůvodníme následujícími rovnostmi.
Pro každé platí

a pro každé platí .
Tyto vlastnosti můžeme ověřit z grafů obou funkcí, tyto grafy jsou souměrné podle počátku.


Periodičnost funkcí

Obě tyto funkce jsou periodické se základní periodou .
Platí:
,
, kde .
Poznámka. Díky periodičnosti nemusíme zkoumat tyto funkce na celém definičním oboru, ale stačí je vzít na intervalech. U funkce tangens se omezíme na interval , u funkce kotangens na interval .
Tato vlastnost je zřejmá z grafů obou funkcí.

Omezenost

Ani jedna z funkcí není omezená.
Tato vlastnost je důsledkem již uvedeného oboru hodnot.


Maximum a minimum funkce

Ani jedna z nich nemá ani maximum ani minimum.
Toto je přímým důsledkem předchozí vlastnosti.


Intervaly, ve kterých jsou funkce rostoucí a klesající

Funkce tangens je rostoucí na každém intervalu , (nelze však říci, že je rostoucí na celém definičním oboru!) a nikde není klesající.
Obdobně funkce kotangens je klesající na každém intervalu , .

Nulové funkční hodnoty

Nulové funkční hodnoty získáme z rovnic , .
U funkce tangens jsou to body , pro které platí , tj. ,
U funkce kotanges jsou to body , pro které platí , tj. , .

Kladné a záporné funkční hodnoty

Ty vyčteme nejlépe z grafu, jinak je lze vypočítat z příslušných goniometrických nerovností.
Funkce tangens má kladné funkční hodnoty v intervalech a záporné v intervalech , .

Funkce kotangens má kladné funkční hodnoty v intervalech a záporné v intervalech , .

Tabulka

Písmeno v tabulce označuje celé číslo.

Definiční obor funkce
Obor hodnot
Sudost,lichost funkce lichá funkce lichá funkce
Periodičnost funkce periodická s periodou
nejmenší perioda je
periodická s periodou
nejmenší perioda je
Omezenost,
neomezenost funkce
neomezená funkce neomezená funkce
Intervaly,
v nichž je funkce rostoucí
neexistují
Intervaly,
v nichž je funkce klesající
neexistují
Maximum funkce v bodě neexistuje neexistuje
Minimun funkce v bodě neexistuje neexistuje
Body,ve kterých jsou
funční hodnoty nulové
()
Body,ve kterých jsou
funční hodnoty kladné
()
Body,ve kterých jsou
funční hodnoty záporné
()

Poznámka. Goniometrické funkce definované v těchto dvou kapitolách odpovídají dříve definovaným funkcím v kapitole Goniometrické funkce ostrého úhlu

>>nahoru<<

Příklady

1. Z jednotkové kružnice zjistěte, zda výrazy , jsou pro dané číslo kladné, záporné nebo nulové.
a)

Základní velikost tohoto úhlu je .

Výraz je kladný a je také kladný.

b)
    Základní velikost tohoto úhlu je .
Funkční hodnoty jsou stejné.
Platí , tedy výraz je kladný.

Dále platí , tedy výraz je roven .

2. Zjistěte, zda platí:
a)b) Kotangens je funkce lichá.c) Načrtneme si tyto úhly do jednotkové kružnice, najdeme funkční hodnoty pro tangens.
     Tyto funkční hodnoty se nerovnají, takže rovnost neplatí.

3. Vypočítejte .4. Určete definiční obory těchto funkcí
a)b) .
,

5. Vypočítejte .

>>nahoru<<
©Marie Motyčková, 2006