ROBUST 2018   PŘEDNÁŠKY
   
NEDĚLE ODPOLEDNE  
   
M. Hladík Intervalová robustnost v lineárním programování : Tutorial
   
NEDĚLE VEČER  
   
D. Hlubinka Úvodní přátelské setkání s  úrovňovými množinami
   
PONDĚLÍ DOPOLEDNE  
   
V. Witkovský A Note on computing the exact distribution of selected multivariate test criteria 
M. Chvosteková Viacnásobne použitel’né oblasti spol’ahlivosti pre viacrozmernú kalibráciu 
G. Wimmer Konfidenčne oblasti pre koeficienty kalibračnej funkcie 
K. Fačevicová Alternativní přístup k analýze vícefaktorových dat
K. Hron Vážení složek v analýze kompozičních dat
G. Dohnal Detekce slabých signálů
M. Houda Data envelopment analysis within evaluation of the efficiency of firm productivity
M. Žambochová Algoritmy pro shlukování prostorových dat
E. Cézová  Statistické plánování experimentů a zvyšoování produktivity výroby
   
PONDĚLÍ ODPOLEDNE  
   
Z. Fabián Informace a neurčitost
J. Klicnarová Modifikace Randlesových nadrovin
J. Běláček Odhady budoucích počtů pojištěnců VZP na bázi jednoletých časových řad
J. Mačutek Čo robí štatistik s lingvistickými dátami a čo robia lingvistické dáta so štatistikom
   
ÚTERÝ DOPOLEDNE  
   
M. Friesl Hokejové góly
P. Novák Odhad spolehlivosti kolejových obvodů z nekompletních cenzorovaných dat
P. Volf Využití směsí distribucí v modelování doby do poruchy
D. Jarušková Návrh experimentu nelineární regrese s náhodnými parametry
M. Kopa Portfolio optimalization with DARA stochastic dominance constraints
   
ÚTERÝ ODPOLEDNE  
   
M. Singer O rozhodování za přítomnosti nejistoty aneb Dlouhodobá konvergence be Střední Evropě
J. Sixta Odhadováni HDP : Predikce versus realita
J. Hanousek Endogenita proměnných v aplikacích z oblasti firemních financí
M. Hušková O detekci změn v panelových datech
J. Hanousek Metodika hodnocení vědeckých publikací : Beseda
   
STŘEDA DOPOLEDNE  
   
Z. Šulc nomclust2.0: Balíček pro shlukování objektů kategoriálního typu
Ra. Navrátil Analýza nákupního košíku - historie a současnost
J. Klaschka Exaktní intervalové odhady prevalence vzácnějších vrozených vad
J. Picek Odhady návratových hodnot klimatologických dat
M. Černý Big Data a kolmogorovská složitost
E. Fišerová Odhady kuželoseček a kvadrik a jejich přesnost
   
ČTVRTEK DOPOLEDNE  
   
J. Rendlová Bayesovský přístup k t-testům v kompoziční analýze metabolomických dat
J. Faltýnková Geografická profilace s využitím bayesovských metod
K. Bartošová Klasifikácia zašumených dát pre rastúci počet vstupních premenných
A. Drabinová Modely přidané hodnoty škol
Č. Jirsák Optimalizace řízení redundantního systému pomocí simulovaného žíhání
N. Štefelová Robustní regrese s kompozičními vysvětlujícími proměnnými a odlehlostí
T. Masák Robustní analýza hlavních komponent
D. Novotná Central limit theorem for functionals of Gibbs particle processes
K. Koňasová Stochastická rekonstrukce pro nehomogenní bodové procesy
V. Římalová Analýza prostorově závislých funkcionálních dat
M. Kroupová Jádrové odhady gradientu regresní funkce
K. Konečná Odhadování vyhlazovacích parametrů Priestley-Chaova Odhadu
S. Hudec Priemerované diskrétne zmiešané logaritmické rozdelenia
M. Turčičová Modelování kovariancí pro EnKF
   
ČTVRTEK ODPOLEDNE  
   
M. Matulová Využití hybridní metody vícekriteriálního rozhodování za nejistoty
A. Andrášiková Chování silofunkcí testů v Coxově modelu proporcionálnich rizik
L. Leššová Opakované parciálne sumácie
V. Kika Multivariate association measures : A review
A. Gajdoš Rozdelenia pravdepodobnosti odhadcov variančných parametrov vo FDSLRM
T. Rusý An asset-liability management stochastic program of a leasing company
J. Jakubík Nelineárna Grangerova kauzalita pomocou neurónových sietí
V. Holý Odhad parametrů spojitých procesů pomocí finančních vysokofrekvenčních dat
Ro. Navrátil Maximum volatility portfolio
V. Kubelka Linear filtering of general gaussian processes 
J. Janák    Odhady parametrů v rovnici stochastického oscilátoru
K. Kadlec    Ergodic Control for stochastic equations in Hibert spaces with Levy noice
   
PÁTEK  
   
O. Pokora Analýza funkcionálních dat záznamů vyvolaných potenciálů ve sluchové dráze
O. Vencálek Klasifikace pomocí hloubky dat - nové nápady
P. Lachout Stochastické optimalizační schéma s hodinkami
S. Nagy O symetrii viacrozmerných náhodných veličín
Z. Pawlas Náhodné mozaiky