Přednáška "Aplikovaná matematika I" (NMAF071)

Základní i doplňkovou literaturu lze nalézt na oficiální stránce tohoto předmětu v SIS, tj. na http://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=NMAF071 nebo ji také najdete v níže uvedených souborech v rámci úvodní kapitoly.


Přednáška po samostatných kapitolách

Kapitola Verze pro beamer Verze pro tisk
1. Úvod, čísla, zobrazení, posloupnosti
  • Výroky a množiny. Číselné množiny: přirozená, celá, racionální, reálná, komplexní čísla (intuitivně), zobrazení a jejich vlastnosti (def. obor, obor hodnot, monotonie, prosté, na, inverze, skládání). Spočetnost. Posloupnost jako zobrazení, základní vlastnosti, limita.


2. Funkce jedné reálné proměnné
  • Funkce jako zobrazení. Pojem limity a spojitosti, rozšířená aritmetika limit. Elementární funkce – popis vlastností, komplexní exponenciála.


3. Derivace funkce jedné reálné proměnné
  • Derivace funkce, aritmetika derivací, diferenciál, vyšší derivace. L‘Hospitalovo pravidlo.


4. Neurčitý integrál a primitivní funkce
  • Primitivní funkce, neurčitý integrál, per partes a substituce. Základní metody výpočtu primitivních funkcí.


5. Aplikace diferenciálního a integrálního počtu v 1 dimenzi
  • Věty o střední hodnotě. Taylorův polynom, průběhy funkcí. Základní zmínka o některých ODR: separace proměnných, lineární rovnice 1. řádu, ODR druhého řádu s konstantními koeficienty.


6. Určitý integrál a jeho výpočet, aplikace
  • Zobecněná primitivní funkce a Newtonův určitý integrál, souvislost s plochou pod grafem. Per partes a substituce v určitém integrálu. Aplikace určitého integrálu: obsahy rovinných útvarů, povrchy a objemy rotačních těles, hmoty a momenty.Pomocné a přehledové soubory a tabulky samostatně

Název Verze pro tisk
   Řecká abeceda
      (Je také součástí textu ke kap. 2)
   Goniometrické a hyperbolické funkce - základní vztahy (porovnání)
      (Je také součástí textu ke kap. 2)
   Tabulka derivací
      (Je také součástí textu ke kap. 3)
   Tabulka primitivních funkcí
      (Je také součástí textu ke kap. 4)
Název Verze pro beamer
   Grafy elementárních funkcí
      (Jsou také součástí textu ke kap. 2)