RNDr. Jitka Zichová, Dr.

                    tajemnice

Katedry pravděpodobnosti a matematické statistiky
    Sokolovská 83, 186 75 Praha 8
                                           Telefon: 221 913 290
                                          E-mail:  zichova@karlin.mff.cuni.cz

Virtuální prohlídka Matematického pavilonu v komplexu Zwinger v Drážďanech
Článek  Co má drážďanský Zwinger společného s prvním muzeem v Čechách ?
o historii pavilonu a vztahu jeho expozice k Praze je uveřejněn v Informacích ČMS, č. 64, květen 2007.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výuka v LS 2020/21: 

Od 1.3. 2021 do odvolání probíhá veškerá výuka dr. Zichové distančně formou samostudia s konzultacemi. 

Pokyny k jednotlivým předmětům budou rozesílány zapsaným studentům e-mailem v den rozvržení předmětu. 

Materiály k samostudiu budou připínány k předmětům do SISu. 

NMFM104 Úvod do financí: přednáška Čt 9:00 K1

NMFM202 Pravděpodobnost pro FM: přednáška St 9:00 K3, St 12:20 K6                                                            

NMTM404 Pravděpodobnost a matematická statistika II: přednáška Út 9:00 K6

NUMV048 Statistika a pojistná matematika pro SŠ: doba konání bude stanovena úmluvou

NMST701 Matematická statistika: předáška pro PřF UK Út 12:20 CH2
    
                                                                                                  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konzultační hodiny:
pro studenty MFF UK: v LS 2020/21 konzultace prostřednictvím e-mailu.

pro studenty PřF UK: po dohodě e-mailem

O prázdninách a zkouškovém období pouze po dohodě na základě e-mailu !!!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zprávy pro studenty - obecné

Rozvrhy pro jednotlivé specializace jsou zveřejněny v SISu.

Výuka na FSV UK v LS 2020/21
Sledujte web FSV UK ohledně distanční výuky předmětu,
případně kontaktuje garanta
předmětu na FSV UK (doc. Janský, dr. Palanský).
Veřejné finance (Public Finance): přednáška Út 14:00
posluchárna 314, FSV UK, Opletalova 26.

Zápočty ze studentských prací

Zápočty
z Bc prací a diplomových prací u externích vedoucích
může zapisovat do SISu tajemnice KPMS
na základě e-mailového oznámení o nároku na zápočet od vedoucího práce.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zprávy pro studenty - výuka dr. Zichové

Aktualizované podmínky pro zápočty a zkoušky v LS 2020/21
jsou u předmětů v SISu.

Podmínky pro udělení zápočtu z předmětu Účetnictví:
napsání 3 zápočtových testů, termíny budou sděleny v průběhu semestru.
Všechny testy budou obsahovat 10 otázek s požadavkem na 8 správných odpovědí pro úspěšné absolvování.
Materiál na cvičení:
účtová osnova - podle stavu účetní legislativy v roce 2018,
                          s vyznačenými změnami oproti Příloze 5 v učebnici Základy účetnictví, Matfyzpress, Praha 2015 
účtový rozvrh - studijní verze 2019,
                         aktualizace Přílohy 6
v učebnici Základy účetnictví, Matfyzpress, Praha 2015  

Podmínky pro udělení zápočtu z předmětu Praktikum z finanční matematiky:
aktivní účast, max. 3 neomluvené absence, zpracování zápočtové úlohy.

Podmínky pro udělení zápočtu z předmětu
Pravděpodobnost a finanční matematika pro střední školu:
aktivní účast, max. 3 neomluvené absence, samostatná krátká prezentace některého z probraných témat. 

Podmínky pro udělení zápočtu z předmětu
Statistika a pojistná matematika pro střední školu:
aktivní účast, max. 3 neomluvené absence, samostatná krátká prezentace některého z probraných témat. 

Podmínky pro udělení zápočtu z předmětu Plánování experimentů
a predikční vícerozměrná analýza
(na PřF UK):
aktivní účast, max. 3 neomluvené absence
, zpracování zápočtové úlohy (analýza reálných dat).

Matematické metody ve financích
studijní literatura: pro přípravu na zkoušku doporučuji
Bc práci
Klára Jelenová: Sbírka úloh z finanční matematiky, MFF UK, 2009.

Pravděpodobnost pro finanční matematiky 
studijní literatura: pro přípravu na zkoušku doporučuji

přehled látky M. Kulich: Základy teorie pravděpodobnosti.


Materiály k výuce předmětu Matematická statistika na PřF UK:
POPISNÁ STATISTIKA
POPISNÁ STATISTIKA - doplněk (růstová křivka)
PRAVDĚPODOBNOST
PRAVDĚPODOBNOST - doplněk
NÁHODNÁ VELIČINA
KVANTILY - doplněk
PRAVDĚPODOBNOSTNÍ ROZDĚLENÍ
DISKRÉTNÍ ROZDĚLENÍ - doplněk
NÁHODNÉ VEKTORY
NÁHODNÉ VEKTORY - doplněk
NÁHODNÝ VÝBĚR
ODHADY A TESTY HYPOTÉZ
TESTY HYPOTÉZ O STŘEDNÍ  HODNOTĚ
TESTOVÁNÍ HYPOTÉZ - shrnutí
NEPARAMETRICKÉ TESTY
KONTINGENČNÍ TABULKA
LINEÁRNÍ REGRESE
Požadavky ke zkoušce 
------------------------------------------------------------------------------------------

Tajemnické zprávy

PŘÍSTUP DO SISU
Informace na adrese http://www.mff.cuni.cz/vnitro/is/sis/faq/loginy.htm

PEDAGOGICKÁ VYTÍŽENOST

Na adrese http://www.mff.cuni.cz/sis lze po přihlášení se prohlížet
v modulu Studijní sestavy Výkazy pedagogické vytíženosti katedry

PUBLIKACE

Na adrese https://verso.is.cuni.cz/ je databáze OBD pro vkládání publikací.
Přihlášení jako do SISu.
Návod k práci v OBD
je na adrese http://www.mff.cuni.cz/fakulta/lib/
v oddíle Bibliografie. 

KAROLINKY

Na adrese http://www.mff.cuni.cz/sis
v modulu Předměty jsou seznamy předmětů pro Bílou Karolinku. 

Sylaby a literatura se dají po přihlášení měnit v modulu Předměty.
V horní liště volit Nastavení na školní rok, dále
v horní liště volit Moje předměty, kliknout na kód nebo název předmětu,
v horní liště volit položku Upravit, kliknout na ikonku s tužkou
vlevo
od slov Sylabus, Lietratura, provést opravu a uložit.

Na adrese http://www.mff.cuni.cz/karolinka jsou texty Bílé i Oranžové Karolinky.

ROZVRH

Časové požadavky na rozvrh lze po přihlášení se vkládat na adrese  http://www.mff.cuni.cz/sis

v modulu Rozvrh NG. V zelené horní liště volit Požadavky na rozvrh, v dolní části nově otevřeného okna
pak kliknout na Nový požadavek a ve zobrazené tabulce kliknout na den a hodinu.
Dále volit Typ požadavku (Nechci/Nemohu) a do položky Popis vložit zdůvodnění.

Rozvrh na aktuální semestr je po přihlášení se k nahlédnutí na adrese http://www.mff.cuni.cz/sis v modulu Rozvrh NG.
Požadavky na změny a umístění necentrálně rozvrhované výuky adresujte tajemnici KPMS.

REZERVACE POSLUCHÁREN
PRO NECENTRÁLNĚ ROZVRHOVANÉ PŘEDMĚTY A ZKOUŠENÍ

je možno provést na adrese  http://www.mff.cuni.cz/sis
po přihlášení se  v modulu Rozvrh NG, Nová rezervace, pohled na učebny.
Dále volit měsíc, učebnu a ve zobrazeném rozvrhu učebny zvolit den
a kliknutím na požadovaný čas ve zvoleném dni otevřít okno pro určení hodin
a zadání komentáře.

Rušit rezervace může pouze tajemnice katedry.
Praktikum rezervuje pouze tajemnice katedry, na požádání rezervuje i jiné místnosti.

Obsazenost poslucháren je možné prohlížet na adrese http://www.mff.cuni.cz/sis
v modulu Rozvrh NG, Učebny. 

ZÁPOČTY, VÝSLEDKY ZKOUŠEK

Učitelské účty
pro zapisování zápočtů a výsledků zkoušek do elektronické databáze v systému SIS:
přístup do SISu zřizuje ing. Richter (richter@karlin.mff.cuni.cz),
učitelské role přiděluje tajemnice KPMS. 

Zápočty a známky se zapisují se na adrese http://www.mff.cuni.cz/sis v aplikaci
Výsledky zkoušek - vyplňování, a to po přihlášení se na jméno a heslo učitelského účtu.

Zápisy za doktorandy nemající pracovní smlouvu na MFF provádí tajemnice katedry,
která je oprávněna provádět i zápisy za externí učitele.

Zapisování zápočtů z Bc prací a diplomových prací

- přihlásit se a volit aplikaci Výsledky zkoušek - vyplňování,
- v přehledu pracovišť zvolit položku Studijní oddělení,
- v nabídce zvolit příslušný předmět (Bc práce, DP) .
 
ZAMĚSTNANECKÉ A HOSTOVSKÉ KARTY A PŘÍVĚŠKY

Hostovské karty a přívěšky jsou k vyzvednutí na sekretariátě katedry.
Přístupová práva přiděluje tajemnice KPMS.