ROBUST 2012      PREZENTACE
   
NEDĚLE ODPOLEDNE  
   
  J. Kyselý   Extreme value analysis in climatology
M. Hanel Regional block-maxima modelling of precipitation extremes in climate model simulation
M. Roth Regional peaks-over-threshold model in non-stationary climate
M. Schindler How to choose threshold in a POT model?
S. Begueria Covariate-dependent modelling of extreme events by nonstationary POT analysis
P. Jonathan Modelling covariate effects in extremes
J. Dienstbier Covariate effects in extremes - remarks and theory
   
NEDĚLE VEČER  
   
L. Metelka Změna klimatu - mýty, fakta, statistika
   
PONDĚLÍ DOPOLEDNE  
   
K. Hron Předzpracování kompozičních dat
E. Fišerová Ortogonální regrese pro 3-složkové kompoziční data využitím lineárních modelů  
A. Kalivodová Užití kompozičního biplotu při analýze medicínských dat  
K. Hrůzová Bilance a bilanční dendrogram kompozičních dat   
P. Kynčlová Dirichletovo rozdělení vzhledem k Aitchisonově míře na simplexu  
S. Donevska Calibration between log-ratios of parts of compositional data  
J. Klaschka Podruhé o výpočtu Blakerova konfidenčního intervalu: Balíček BlakerCI a jiné resty
J. Běláček O vizualizaci statistických dat
   
PONDĚLÍ ODPOLEDNE  
   
M. Hladík a M. Černý Algoritmy, složitost a intervalová data
L. Fajfrová Náhodná procházka na hierarchické grupě
M. Grendár Prevádzať p-hodnotu na Bayesov faktor?
R. Rosipal Multi-way data analysis for advanced  physiological estimation of cognitive status
Z. Pawlas Odhad rozdělení latence odezvy neuronu
   
ÚTERÝ DOPOLEDNE  
   
V. Beneš Náhodné množiny s doprovodnými proměnnými a redukce dimenze
M. Prokešová Statistická inference pro Coxovy bodové procesy s Lévyho bází
J. Dvořák Časoprostorové Coxovy bodové procesy s Lévyho bází
T. Lechner   Analýza časových řad formální komunikace obcí
Š. Hudecová   Testování změn v binárnách autoregresních modelech
D. Jarušková      Detekce změny kovariančního operátoru
   
ÚTERÝ ODPOLEDNE  
   
M. Hušková Sekvenční testování stability ve funkcionálním  modelu CAPM
Z. Prášková Robustní monitorování  stability  modelu CAPM
J. Antoch O segmentaci velmi dlouhých časových řad
H. Horáková Detekce změny ročního chodu průtokových řad  
K. Starinská Parameters estimates for change-point detection problem in AR series  
P. Laník Semimetrický prístup k odhadovaniu časových radov  
R. Sabolová Testy pre regresné kvantily založené na metóde sedlového bodu  
P. Novák Regrese v modelech oprav  
M. Tučková Design experimentu pro regresní modely s podmínkami typu I  
S. Bělašková Optimal site for cardiac pacing in children  
K. Fačevicová Použití logistické regrese pro diagnostiku výskytu rakoviny prostaty  
D. Mlčůchová Aplikované statistické metody v analýzách onkologických dat zvířecích experimentů  
V. Sečkárová Dynamic bayesian estimation in diffusion networks  
D. Stibůrek Asymptotická ekvivalence statistik spojitých difúzních procesů 
M. Zikmundová Užití částicového Metropolisova Hastingsova algoritmu ve stoch. geometrii  
B. Shokirov A lower bound for the mixture parameter and its estimator  
   
STŘEDA DOPOLEDNE  
   
D. Hlubinka a kol. O hloubce dat (zobecněná poloprostorová hloubka; konvergence; klasifikace)
S. Nagy Konzistencia hľbky funkcií
O. Vencálek Klasifikační metoda k-nejbližších sousedů a hloubka dat
R. Mesiar Kopule ako nástroj modelovania štruktúry stochastickej závislosti náhodných vektorov
M. Omelka Kopule, parciální a podmíněné korelační koeficienty
   
ČTVRTEK DOPOLEDNE  
   
M. Friesl Testování normality ze zaokrouhlených dat
M. Kulich Jednovýběrový vážený t-test pro pozorování s různými rozptyly
M. Chvosteková Simultánne testovanie strednej hodnoty a variancie normálneho rozdelenia
V. Witkovský Exaktné testy a konfidenčné oblasti pre parametre normálneho lineárneho modelu  
Z. Fabián Resuscitace momentové metody
P. Lachout Lineární regrese trochu jinak
   
ČTVRTEK ODPOLEDNE  
   
T. Cipra Některé kvantitativní aspekty penzí
M. Pešta Asymptotic consistency and inconsistency of the chain ladder
B. Šedivá Stabilita optimální volby portfolia Markowitzova modelu
N. Kaspaříková Některé prostředky pro analýzu sekvencí
E. Michalíková The factors of growth of small family businesses
M. Žambochová Modifikace algoritmu FEKM
S. Koróny      Problematika riešenia efektívnosti verejných vysokých škôl na Slovensku
J. Chajdiak Nezdanený objem hrubého domáceho produktu SR a DPH v letech 1996-2011
   
PÁTEK DOPOLEDNE  
   
I. Kasanický Identifikace netypického chování fotovoltaických elektráren
O. Konár Optimalizace osazování odběrných míst inteligentními plynoměry 
G. Dohnal Adaptivní regulační diagramy
J. Král Metodika komplexního návrhu regulačního diagramu  
E. Cézová Ekonomicko-statistická optimalizace regulačních diagramů  
P. Tuček Optimální návrh měření sigmoidálních funkcí
D. Legát Statistická analýza obrazu a kontrola jakosti
P. Marek Modelování a predikce výsledků hokejových zápasů