ROBUST 2016  PREZENTACE
   
NEDĚLE ODPOLEDNE  
   
Ch. Genest, J. Nešlehová    Dependence modelling through copulas
Ch. Genest, J. Nešlehová    Copula modelling for discrete data
Ch. Genest, J. Nešlehová    Estimating extremal dependence using B=splines
J.Á. Víšek            Are the bad leverage points the most difficult problem?
L.B. Klebanov         Big outliers versus heavy tails: What to use?
   
PONDĚLÍ DOPOLEDNE  
   
K. Hron               Možnosti jednorozměrné statistické analýzy kompozičních dat
E. Fišerová           Regresní analýza kompozičních dat a její interpretace
O. Vencálek           Zobecněné lineární modely nebo analýza kompozičních dat?
J. Picek              L-momenty s rušivou regresí
P. Martinková         Flexibilní odhady reliability hodnocení v přijímacím řízení
M. Maciak             Testing shape restrictions in LASSO regression
M. Pešta              Mixed dynamic copulae for stochastic processes
   
PONDĚLÍ ODPOLEDNE  
   
M. Kopa               Robustness in stochastic programs
S. Kafková            Credibility premium in motor insurance
P. Lachout            Diferencovatelnost reálných funkcí
J. Klicnarová         Principy invariance pro náhodná pole
G. Szűcs              Rekurentné triedy diskrétnych rozdelení pravdepodobnosti
   
ÚTERÝ DOPOLEDNE  
   
P. Čoupek             Linear SEE's with additive noise of Volterra type
K. Kadlec             Ergodic Control for Lévy-driven linear SDE
J. Večeřa             Estimation of parameters in a planar segment process
D. Coufal             Vzorkovací schémata v částicovém filtru
B. Petrová            Multidimensional stochastic dominance
M. Turčičová          Modelovaní kovariance v asimilaci dat
X. Yermolenko         Non-unbiased two-sample nonparametric tests
T. Šimková            Multivariate L-moment homogeneity test
M. Koščová            Parametrizované parciálne sumácie
D. Kuruczová          Neparametrická funkcionálna regresia
R. Talská             Kompoziční regrese s funcionální závisle proměnnou
J. Janák              Odhady parametrů v rovnici stochastického oscilátoru
T. Jurczyk            Robustifikace statistických a ekonometrických metod
I. Kasanický          Bayesova veta a asimilácia dát
K. Hrůzová            Klasická a ortogonální regrese mezi složkami kompozice
K. Fačevicová         Souřadnicová reprezentace kompozičních tabulek
A. Gardlo             Imputace nulových hodnot v metabolomice
J. Jakubík            Výber regresorov v lineárnych zmiešaných modeloch
   
ÚTERÝ ODPOLEDNE  
   
M. Hušková a Hlávka   Statistical procedures based on empirical characteristic functions
Z. Prášková           Bootstrap pro závislá data a detekce změn
B. Peštová            Abrupt change in mean  and block bootstrap
D. Jarušková          Nesimultánní změny ve složkách náhodného vektoru
Š. Hudecová           Testy dobré shody pro časové řady s diskrétními veličinami
   
STŘEDA DOPOLEDNE  
   
V. Witkovský          Vybrané metódy štatististickej inferencie
P. Volf               O analýze konkurujících si rizik s netradiční aplikací
P. Novák              Diagnostické metody pro model zrychleného času
I. Selingerová        Jádrové odhady v analýze přežití
S. Katina             Analýza selhání ortopedických implantátů
O. Pokora             Statistická analýza neurofyziologických dat
J. Běláček            Prognóza demografických struktur pacientů
   
STŘEDA VEČER  
   
Z. Fabián 80. léta v tiskových artefaktech - Přestavba
  80. léta v tiskových artefaktech - Samorosty
   
ČTVRTEK DOPOLEDNE  
   
A. Drabinová          Detection of differential item functioning
K. Koňasová           Varianty K-funkce pro stacionární bodové procesy
K. Burclová           Metódy odhadovania kovariančnej matice priestorového mediánu
K. Vaňkátová          Shluková analýza ve směsích regresních modelů
V. Holý               Odhad integrované variance pomocí lineární regrese
H. Horáková           Detekce více změn v sezónním chování průtokových řad
V. Kopčová            Testing in the growth curve model
Š. Rusá               Bayesovská analýza tříúrovňového modelu mediace
A. Gajdoš             Explicitný tvar momentov aproximácie MSE pre EBLUP
M. Vinkler            Effect of denoising on brain atrophy measurements
K. Konečná            Metoda maximální věrohodnosti a jádrové odhady
J. Dufek              Joint estimation of parameters of mortgage portfolio
Č. Jirsák             Hledání optimálního řízení systému
J. Kislinger          Využití řízených markovských řetězců při optimalizaci
O. Sokol              Složitost výpočtu horní meze rozptylu nad náhodnými daty
R. Nedela             Sharp bounds on average treatment effects
S. Rosa               Optimal designs for dose-escalation studies
J. Rendlová           Analýza kategoriálních dat
Z. Šulc               Metodologie hodnocení měr podobnosti pro kategoriální data
T. Masák Sparse principal component analysis
   
ČTVRTEK ODPOLEDNE  
   
D. Ševčovič           Riccati transformation method for solving Hamilton-Jacobi-Bellman equation
Z. Pawlas             Testování nezávislosti v prostorových modelech s kótami
J. Dvořák             Metoda minimálního kontrastu pro shlukové bodové procesy
M. Zikmundová         Procesy interagujících úseček
M. Chvosteková        Štatistická kalibrácia a tolerančné oblasti
M. Houda              Chance constrained DEA
D. Hlubinka           Eliptické kvantily
   
PÁTEK DOPOLEDNE  
   
R. Navrátil           Testy a odhady založené na minimalizaci vzdálenosti
N. Kaspříková         Některé moderní přístupy k získávání dat
M. Brzezina           Matematika v systémech pro určování polohy
M. Černý              O jedné variantě EIV regrese s omezenými chybami
J. Antoch             O detekci změn v panelových datech
J. Klaschka           Za exaktní testy a konfidenční intervaly
Z. Fabián             Skalární skórová funkce
S. Nagy               Hľbka dát v konvexnej geometrii